“Drama is Life” A Metaphor Analysis Study

Aysun GÜNDOĞAN, Erinç ERGENEKON

Abstract


The purpose of this study is to identify the perceptions of the associate degree students of child development with the metaphors. The study group of the research consisted of a second class of 97 students taking the “Children and Drama” course. They were asked to fill in the expression “Drama is like ……….. Because ………….” In the analysis of the data, “content analysis” technique was applied. The metaphors written by the students for the drama concept were classified according to their common characteristics. The findings had two main classifications “features of drama” and, “the developmental, educational benefits of the drama”. Frequencies were calculated for subclassifications that are created depending on these classifications. Sub-classifications with the highest frequency in the findings of the study; “the drama is to reflect life”, “have animations”, “to be relaxing”, “to gain knowledge and skills”, “to reveal creativity”.


Keywords


child development, drama, metaphor, associate degree students

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Adıgüzel, Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-29.

Adıgüzel, Ö. (2009). Determination and comparison of German and Turkish participants’ perceptions of creative drama through the metaphor method. Eğitim ve Bilim, 34(153), 25-37.

Aladağ, S. & Kuzgun, P. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının değer kavramına ilişkin metaforik algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29,163-193.

Annarella,L.,A. (1992). Creative Drama in the Classroom [Viewpoints]. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED391206.pdf

Aslan, E. (2008). Drama temelli sosyal beceri eğitiminin 6 yaş çocuklarının sosyal ilişkiler ve işbirliği davranışlarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Aydoğdu, F. & Ulaş, H. A. (2017). Bütünleştirilmiş kukla ve drama etkinliklerinin okul öncesi eğitime devam eden çocukların sosyal duygusal gelişimlerine etkisi. Akademik Bakış Dergisi, 59, 346-354.

Çoban, A. , & Çeçen, M. A. (2013). Türkçe öğretmen adaylarının drama uygulamalarına ilişkin algıları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 334-353.

Dewey, J. (1897). Erken Çocukluk Eğitiminde Temel Kuram ve Yaklaşımlar. Retrieved from http://acıkders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=38440

Eraslan, L. (2011). Sosyolojik Metaforlar. Akademik Bakış Dergisi, 27, 1-22.

Erdamar, G. (2015). Eğitimde yeni yönelimler. Özcan Demirel (Ed.). Yaşam Boyu Öğrenme (s.219-237). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ferreira,M. M., Smith, G. R., & Bosworth, K. (2001). Metaphors as images of school culture. Journal of School Leadership, 11(2), 78-97.

Fleming, M. (2017). Starting Drama Teaching. New York : Routledge Publishers.

Furman, L. (2000). In support of drama early childhood education, again. Early Childhood Education Journal, 27(3),173-178.

Glasser, W. (1996). Then and now. The theory of choice. Learning, 25(3), 20-22.

Gündoğan, A., Arı, M. ve Gönen, M. (2013). The effect of drama on the creative imagination of children in different age groups. Hacettepe University Journal of Education, 28(2), 206-220.

Hansen, T. D. (2004). A poetics of teaching. Educational Theory, 52(2), 119-142.

Hendy, L. & Toon, L. (2001). Supporting Drama and Imaginative Play in the Early Years. Buchkingham, Philadelphia: Open University Press.

İşyar, Ö. Ö. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde drama kullanımına ilişkin yeterlilik algıları ve drama kavramına yönelik metaforları ile görüşlerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Mersin.

Kaf, Ö. (2000). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(6), 173-184.

Kalyon, D. Ş., & Aksoy, P. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının “drama” kavramına ilişkin algıları: Bir metafor çalışması. SDU International Journal of Educational Studies, 4(2), 110-126.

Karadağ, E. & Çalışkan, N. (2014). Eğitimde Drama: Teorik Temelleri ve Uygulama Örnekleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Taş, A. M. (2013). Metaphors: The elementary school teacher candidates come up with relation to the concept of “drama”. Creative Education , 4(7), 440-445.

Momeni, S., Khaki, M. & Amini, R. (2017). The role of creative drama in improving the creativity of 4-6 years old children. Journal of History and Art Research, 6(1), 617-626.

Morgan G. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor (G. Bulut, Trans.). İstanbul: BZD Yayıncılık.

Okvuran, A. (2009). Assesment of drama courses from the preschoolers’ point of view. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Educational and Pedagogical Sciences, 3(7), 1379-1382.

Önder, A. (2002). Yaşayarak Öğrenmek için Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Önder, A. (2003). Okul Öncesi Çocuklar için Eğitici Drama Uygulamaları. İstanbul: Morpa

Pinciotti, P. (1993). Creative drama and young children: The dramatic learning connection. Arts Education in Early Childhood, 94, 24-29.

San, İ. (1993). Sanatta Yaratıcılık, Oyun, Drama. In A. Ataman (Ed.) Yaratıcılık ve Eğitim. Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

San, İ. (2006). Tiyatroya rağmen yaratıcı drama. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 6-15.

Tam, C. P. (2016). Children’s creative understanding of drama education: A Bakhtinian perspective. Thinking Skills and Creativity, 20, 29–39.

Üstündağ, T. (2014). Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü. Ankara: Pegem Akademi

Yaman, E., Danacı, M. Ö. & Eran, N. (2015). Yaratıcı dramanın 4-5 yaş çocuklarının gelişim özellikleri üzerindeki etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(3), 876-893.

Yüksel, A., Akyol, T., & Şahin, B. F. (2016) . Öğretmen adaylarının dramaya ilişkin algılarının belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 53, 413-432.

Warren, K. (1993) . Empowering children through drama. Early Child Development and Care, 90, 83-97.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3317

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.