Correlation between Level of Job Satisfaction of Teachers and Perception of Organizational Trust of Teachers

Nurhayat ÇELEBİ, Ramazan Şamil TATIK

Abstract


The purpose of this study is to analyze the correlation between “the level of job satisfaction” and “the perception of organizational trust” of teachers’ in terms of some variables. The relational survey method was used. The study group consists of 198 teachers working in nine high schools in Avcılar and Bakırköy districts connected to İstanbul by random sampling. In this research, “Minnesota Job Satisfaction Scale” and “Organizational Trust Scale” were used. Minnesota Job Satisfaction Scale consists of 20 items and Organizational Trust Scale consists of 21 items. Alpha reliability coefficient of Minnesota Job Satisfaction Scale is 0,89 and Alpha reliability coefficient of Organizational Trust Scale is 0,94. Simple regression analysis, multiple regression analysis and correlation analysis were carried out for data analysis. According to the results of this research, a meaningful correlation in high level was determined between job satisfaction and organizational trust.


Keywords


Job satisfaction; Organizational trust; Perception.

Full Text:

PDF

References


Aftab, H., & Idrees, W. A. (2012). A study of job satisfaction and its impact on the performance in the banking industry of Pakistan. International Journal of Business and Social Science. 3(19), October 2012.

Akçemete, G., Kaner, S. ve Sucuoğlu, B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş doyumu ve kişilik. Nobel: Ankara.

Al-Abr row, H. A., Shaker Ardakani, M., Harooni, A., & Moghaddam pour, H. (2013). The Relationship between organizational trust and organizational justice components and their role in job involvement in education. International Journal of Man-agement Academy. Summer, 1(1): 25-41.

Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1-18. doi:10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x.

Altaş, S. S. ve Kuzu, A. (2013). Örgütsel etik, örgütsel güven ve bireysel iş performansı arasındaki ilişki: okul öncesi öğretmen-leri üzerinde bir araştırma. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi. 1(2), 29-41.

Altunay, E. (2017). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven ve adanmışlık düzeyleri arasında ilişkinin incelenmesi. Milli Eğitim. Sayı: 213, Kış 2017, 37-66.

Arslan, Y. (2009). Kurumsallaşma ve örgütsel güven ilişkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gebze.

Aslanakutlu, T. (2002). Örgütsel güvenin oluşturulmasına ilişkin unsurlar ve bir değerlendirme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Enstitüsü Dergisi, Güz, Sayı: 9, 1-13.

Aşan, Ö. ve Özyer, K. (2008). Duygusal bağlılık ile iş doyumu ve iş doyumunun alt boyutları arasındaki ilişkileri analiz etmeye yönelik ampirik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), 129-151.

Avram, E., Ionescu, D., & Mincu, C. L. (2015). Perceived safety climate and organizational trust: the mediator role of job satis-faction. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 187, 679-684.

Aziri, B. (2011). Job satisfaction: A Literature Review. Management Research and Practice. 3(4), 77-86.

Babaoğlan, E. (2016a). Improving principal and teacher relationship: Predictive power of school principals’ leadership with teachers’ organizational trust perception. Educational Planning, 23(2), 7-17.

Babaoğlan, E. (2016b). The predictive power of leadership to the perception of school trust. Universal Journal of Educational Re-search, 4(12A), 124-131.

Babaoğlan, E. (2016c). The predictive power of organizational trust to organizational commitment in elementary and high school teachers. Anthropologist, 24(1), 83-89.

Balcı, A. (1985). Eğitim yönetiminde iş doyumu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Baş, G. ve Şentürk, C. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık ve örgütsel güven algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 17(1), 29-62.

Batıgün, A. D. ve Şahin, N. H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmalan için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu, Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1): 32-25.

Baycan, A. (1985). An analysis of several aspects of job satisfaction between different occupational grups. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Boğaziçi Üniversitesi.

Bilge, F., Akman, Y. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretim elemanlarının iş doyumlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 32-41.

Boyacı, A., Karacabey, M. F. & Bozkuş, K. (2018). The rol of organizational trust in the effect of leadership of school adminis-trators on job satisfaction of teachers. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 24(39). 437-487.

Bökeoğlu, Ö. Ç. & Yılmaz, K. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel güven hakkında öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulama-da Eğitim Yönetimi. Bahar. Sayı: 54, 211-233.

Büte, M. (2011). Etik iklim, örgütsel güven ve bireysel performans arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Veri analizi el kitabı. 13.baskı. Ankara: Pegem A.

Can, S., Şendil, C. & Dalaman, O. (2010). Sınıf öğretmenlerinin çeşitli faktörlere gore iş doyum düzeyleri. Muğla ili örneği. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı: 30, 299-311.

Cemaloğlu, N. & Kılınç, A. Ç. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin algıladıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim. 37(165), 137-150.

Cumming, M. W. (1968). The theory and practice of personnel management. London: Heinemann Ltd.

Currivan, D. B. (1999). The causal order of job satisfaction and organizational commitment in models of employee turnover. Human Resource Management Review, 22(4), 495-524.

Creswell, J. W. (2017). Correlational designs. A. Avcı (Çev.) İstanbul: EDAM.

Çetin, M. (2004). Örgütsel vatandaşlık davranışı. Ankara: Nobel.

Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde güdülenme ve iş doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.

Daboval, J., Comish, R., Swindle, B., & Caster, W. (1994). A trust inventory for small businesses. Small Businesses Symposium, http:/www.sbaer.uca.edu/docs/proceedings /94swi031.txt adresinden 06.06.2014 tarihinde elde edilmiştir.

Dawis, R. V., Weis, D. J., England, G.V., & Lofquist, L. H. (1967). Manuel for the Minnesota satisfaction questionnaire. Univer-sity of Minnesota. Industrial Relations Center. Minneopolis.

Demirel, Y. (2008). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkisi. Tekstil sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. 15(2). 179-194. Manisa.

Dinham,S., & Scott,C. (1996). Teacher satisfaction motivation and health. ERIC Documents. ED408247.

Driscoll, J. W. (1978). Trust and participation in organizational decision making as predictors of job satisfaction. Academy of Management Journal, 21, 44-56.

Eğinli, A. T. (2009). Çalışanlarda iş doyumu: kamu ve özel sektör çalışanlarının iş doyumuna yönelik bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 35-52.

Eren, S. S. & Hayatoğlu, Ö. (2011). Etik iklimin satış elemanlarının iş tutumlarına ve iş performanslarına etkisi: ilaç sektöründe bir uygulama. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 109-128.

Ergin, C. (1997). Bir iş doyumu ölçümü olarak “iş betimlemesi ölçeği”: uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi. 12(39). 25-36.

Esen, N. (2001). Beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştiren yükseköğrenim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının iş doyumu düzeylerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Eren, E. (2002). Örgütsel davranış ve yönetim psikolojisi. İstanbul: Beta Basım.

Ferres, N., Connell, J., & Travaglione A. (2005). The effect of future redeployment on organizational trust. Published online in Wiley. Inter Science. Strategic Change, 14(2), 77–91.

Gilmer, B. & Von H. (1971). Industrial and organizational psychology. Newyork. McGraw Hill Book Company.

Gökalp, S., Kaya, O., Angay, A., & Akgün, F. (2015). Öğretmen algılarına göre okul müdürüne güvenin iş doyumu üzerindeki etkisinde lider- üye etkileşiminin aracı rolü. Bitlis Eren Üniversitesi SBE Dergisi. 4(2), 44-70.

Heller, H. W., Clay, R., & Perkins, V. (1993). The relationship between teacher job satisfaction and principal leadership style. Journal of School Leadership. 3(1), 74-86.

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (2010). The motivation to work (12th ed.). New Brunswick: Transaction Publishers.

İşcan, Ö. F. & Sayın, U. (2010). Örgütsel adalet, iş doyumu ve örgütsel güven arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 195-216.

Judge, T. A., Thoresen, C. J., Bono, J. E., & Patton, G. K. (2001). The job satisfaction- job performance relationship: A qualita-tive and quantative review. Psyhological Bulletin. 127(3). 376-407.

Kalleberg, A. L. & Loscacco, K. A. (1973). Aging values and rewards. Explaining age differences in job satisfaction. American Social Review. Vol. 48.78-90.

Kamer, M. (2001). Örgütsel güvenin örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karaköse, T. & Kocabaş, İ. (2006). Özel ve devlet okullarında öğretmenlerin beklentilerinin iş doyumu ve beklentilerinin iş doyumu ve motivasyon üzerine etkileri. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 2(1). 3-14.

Karapınar, P. B. (2015). Okul yöneticisine güven: Bağlanma stilleri ile ilişkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 30(3), 73-86.

Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel.

Kavili, A. S., Bulut, Z. A., Doğan, O., & Tekinbaş, F. (2013). Meslek yüksekokullarında çalışan personelin iş doyumu: İzmir meslek yüksekokulu örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi. 1(2), 68-80.

Khanifar, H., Moghimi S. M., Jandaghi G. H., & Zoorandi, N. (2009). The examination of relationship between components of trust and organizational commitment of employees (in the education and agriculture organization of Qom Province. Journal of Public Administration: 1(2): 4-18.

Khan, U.A. (1991). Satisfaction of secondary school administrators with their work.in Pakistan. (Yayınlanmamış doktora tezi). ODTÜ Eğitim Fakültesi. Ankara.

Koç, H. & Yazıcıoğlu, İ. (2011). Yöneticiye duyulan güven ile iş doyumu arasındaki ilişki: Kamu ve özel sektör karşılaştırması. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 12(1), 46-57.

Koçel, T. (2005). İşletme yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Basım Yayım.

Korman, A. (1977). Organizational behavior. New Jersey. Prentice Hall.

Kumaş, V. & Deniz, L. (2010). Öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilim-leri Dergisi. Sayı: 32, 123-139.

Lafferty, C., & Lafferty, B. D. (2001). Trust in organizations. Symposium 6. [AHRD Conference, 20011. PUB DATE 2001-00-00 NOTE 33p. In: Academy of Human Resource Development (AHRD) Conference Proceedings (Tulsa, Oklahoma, February 28-March 4, 2001). 1(2); CE 081 829. PUB TYPE Collected Works - General (020) -- Speeches/Meeting Papers (150).

Lagace, R. R. (1991). An exploratory study of reciprocal trust between sales managers and salespersons. Journal of Personel Selling and Sales Management, 11(Spring), 49-58.

Lee, R., & Wilbur, E. R. (1985). Age, education job tenure, salary, job characteristics and satisfaction: a multivariate analysis. Human Relations. 38(8).781-791.

Locke, E. A. (1969). What is job satisfaction? Organizational behavior and human performance, 4(4), November 309-336.

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction in M. D. Dunnette (Ed.). Handbook of Industrial and Organiza-tional Psychology. 1297-1349.

Luthans, F. (1992). Organizational behavior. New York: Mc Graw-Hill. Inc.

Luthans F., & Thomas L. T. (1987). The relationship between age and job satisfaction: curvilinear results from an emprical study: A research note. Personel Review, 18(1), 23-26.

Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572. doi:10.1111/j.1744-6570.2007.00083.

McAllister, D. J. (1995). Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. Acad-emy of Management Journal. 3(1), 24-59.

Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen görüşleri. Yüzüncü Yıl Ün-iversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 211-217.

Mullins, L. J., & Christy, G. (2010). Management and organisational behaviour. (9th ed.). London: Prentice Hall.

Omarov, A. (2009). Örgütsel güven ve iş doyumu. Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir.

Omodei, M. M., & Mclennan, J. (2000). Conceptualizing and measuring global interpersonal mistrust-trust. Journal Social Psychology, 140(3), July 279-94.

Onaran, O. (1981). Çalışma yaşamında güdülenme kuramları. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Yayın No:470. Ankara.

Öğütveren, Ö. (2007). Örgütsel güvenin ağ düzenekleri içerisindeki analizi: küçük işletmelerde bir uygulama. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Özdayı, N. (1990). Resmi ve özel liselerde çalışan öğretmenlerin iş doyumu ve iş stresine ilişkin karşılaştırmalı analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Özler, N. D. E., & Yıldırım, H. B. (2015). Güven ile psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE.Dergisi. 5, 163-188.

Pillai, R., Schriesheim, C. A., & Williams, E. S. (1999). Fairness perceptions and trust as mediators for transformational and transactional leadership: A two-sample study. Journal of Management, 25(6), 897-933.

Platis, Ch., Reklitis, P., & Zimeras, S. (2015). Relation between job satisfaction and job performance in healthcare services. International Conference on Strategic Innovative Marketing, IC-SIM 2014, September 1-4, 2014, Madrid, Spain. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 175, 480 – 487.

Polat, S. (2009). Eğitim örgütleri için sosyal sermaye. Örgütsel güven. Ankara: Pegem A.

Polat, S., & Celep, C. (2008). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet, örgütsel güven, örgütsel vatandaşlık davranışlarına ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. Bahar 2008. Sayı: 54, 307-331.

Polat, S. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerinin örgütsel adalet algıları, örgütsel güven düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık dav-ranışları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış doktora tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocaeli.

Robbins, S. (1986). Organizational behaviour. 3.nd. New Jersey. Prentice Hall.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Örgütsel davranış. 14.Baskı. Çeviri İ. Erdem. Nobel: Ankara.

Sancar, İ. (1996). İşletmelerde motivasyon ve iş doyumu ilişkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Sayın, U. (2009). Güven: İşletmelerde algılanan örgütsel adalet ve iş doyumu arasındaki ilişkide bir aracı – bir uygulama. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Erzurum.

Shockley -Zalabak, P., Ellis, K., & Winograd, G. (2000). Organizational trust: What it means, why it matters. Organizational Development Journal, 18(4), 35-48.

Stello, C. M. (t.y). Herzberg’s two-factor theory of job satisfaction: an integrative literature review. department of organizational leadership, policy and development. College of Education and Human Development. www.cehd.umn.edu/olpd/research/.../stelloherzberg.pd. adresinden 10.05.2016 tarihinde elde edilmiştir.

Stenepova, I. (2013). Manager-subordinate trust in Spain. In Manager- subordinate trust. A global perspective. Edited by P. Gardona and M.J. Morley.Routledge.Newyork and London.77-96.

Surada, S. (2015). Sınıf öğretmenlerinin iş doyum düzeyleri. (Eskişehir ili örneği). Osmangazi Üniversitesi. Sosyal Bilimler En-stitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir.

Syptek, J. M., Marsland, O. W., & Ulmer, D. (1999). Job satisfaction: Putting theory in the practice. Family Practice Manage-ment. 6(9), 26-30.

Şahin, İ. (2013). Öğretmenlerin iş doyum düzeyleri. YYÜ.Eğitim Fakültesi Dergisi. 10(1), 143-168.

Tamer, İ. (2012). Kurumlarda bireylerarası güven. Eğitim kurumlarında bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilim-ler Dergisi. 11(21). Bahar, 337-352.

Tan, H. H. & Tan, C. (2000). Towards the differentiation of trust in supervisor and trust in organization. Genetic, Social and General Psychology Monographs. 126(2), 241-260.

Tanner, B. M. (2007). An analysis of the relationships among job satisfaction, organizational trust, and organizational commitment in an acute care hospital. The Faculty of Saybrook Graduate School and Research Center, San Francisco, California.

Tekingündüz, S., Aydın, M., & Polat, H. (2014). Kamu sektöründe örgütsel adalet, örgütsel güven ve iş doyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Bir devlet hastanesi örneği. Sayıştay Dergisi, Sayı: 94/Temmuz-Eylül, 53-72.

Telman, N. (1988). İş doyumsuzluğu ve bunun yabancılaşma duygusu ile olan ilişkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.

Tett, R. P., & Meyer, J. P. (1993). Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention and turnover: Path analysis based on meta-analytic findings. Personnel Psychology, 46(2), 259-293.

Tiffin, J. E., & Mc Cormick, E. J. (1968). Industrial psychology. (4. Edit). New Jersey. Prentice Hall

Tunacan, S., & Çetin, C. (2009). Lise öğretmenlerinin iş doyumunu etkileyen faktörlerin tespitine ilişkin bir araştırma. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı: 29, 155-172

Tümkaya, S. (1996). Öğretmenlerde tükenmişlik, görülen psikolojik belirtiler ve başa çıkma davranışları. (Yayınlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi. Adana.

Vangel, K. (2011). Employee responses to job dissatisfaction. Schmidt Labor Research Center. www.uri.edu/.../lrc/.../Vangel-Commitment.pdf. adresinden 02.03.2016 tarihinde elde edilmiştir.

Vroom, V. H. (1964). Work and motivation. John Wiley and Sons, New York, p.99.

Wech, B. (2002). Trust context: Effect on organizational citizenship behavior, supervisory fairness and job satisfaction beyond the influence of leader-member exchange. Business and Society, 41(3), 353-360.

Williams, L. L. (2005). Impact of nurses’ job satisfaction on organizational trust. Health care Management Review, 30(3), 203-211.

Yavuz, C. & Karadeniz, C. B. (2009). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumuna motivasyonu üzerine etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. (2)9, 507-519.

Yazıcıoğlu, İ. (2009). Konaklama işletmelerinde işgörenlerin örgütsel güven duyguları ile iş doyumu ve işten ayrılma niyetleri üzerine bir alan araştırması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences, 8(30), 235-249.

Yıldız, K. (2013). Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel güven algıları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 289-316.

Yılmaz, E., (2005). Okullarda örgütsel güven ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Dergisi, (14), ss.567–580.

Yılmaz, H. ve Karahan, A. (2009). Bireylerin kişisel özellikleri yönünden iş doyum düzeylerine göre tükenmişlikleri: Afyon-karahisar ilinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 197-214.

Zaheer, A., Mc Evil, B., & Perrone, V. (1998). Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance. Organization Science. April 1, 149-159. http://dx.doi.org/10.1287/orsc.9.2.141/ adresinden 06.06.2016 tarihinde elde edilmiştir.

Yücel, İ., & Demirel, Y. (2013). Effects of available job alternatives on relationship between job satisfaction and intent to leave: “there must be another way, too!” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(2), 159-176.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3323

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.