The Relationship Between the Classroom Management Skills and Performance of the Teachers at Primary and Secondary Schools

Ergün Recepoğlu, Ebru Sönmez

Abstract


The aim of this study is to examine the relationship between the classroom management skills and performance of the teachers at primary and secondary schools. This is a descriptive research in the survey model. The participants of the study are 303 teachers (125 were classroom teachers and 178 were in various branches) employed in primary and secondary schools located in Kastamonu province. As data collection instruments, “Classroom Management Ability Scale” and “Worker Performance Scale” were used. When the research findings were evaluated, a significant and positive relationship was found between teachers’ classroom management skills and performance at a moderate level. The teachers’ classroom management skills predict their performance in a meaningful way and teachers’ classroom management skills explain 13% of the total variance about their performance. According to the research findings, teachers’ classroom management skills do not differ significantly according to gender while teachers’ classroom management skills differ significantly according to branch, durations of experience, age, durations of experiment at the school that the teachers are working and educational background.

Keywords


classroom management skill, performance, teacher

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açıkgöz, K. Ü. (2003). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Ağaoğlu, E. (2005). Sınıf Yönetimiyle İlgili Genel Olgular. Sınıf Yönetimi (5. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Akın, U. (2006). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.

Akkaya, M. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Şişli İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Aksu, F. (2009). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin Yeterlik Algılarının Sınıf Yönetimi Becerilerine ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Akyol, B. (2008). Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının Öğretmen Performansına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Alghanabousi, N. S. (2010). How Do Instructional Leaders Understand Teacher Performance Evaluation?.Retrieved November 27, 2012, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1694981.

Aydemir, İ.(2008). İlköğretimde Öğrenci ve Öğretmen Performansını Etkileyen Veli Etkinlikleri (Tuzla Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Babaoğlan, E. ve Korkut, K. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-19.

Bağcı, P. Z. (2010). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri ve Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişki (İstanbul İli Kartal İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Baloğlu, N. (1998).Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri Hakkında İlköğretim Müfettişlerinin Görüşleri.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Başar, H. (1995). Eğitim Denetçisi. Ankara: Pegem Yayınları.

Başar, H. (2000). Sınıf Yönetimi. Ankara: Şafak Matbaacılık.

Bilgin, K. U. (2004). Performans Yönetiminde İnsan Kaynağı Planlaması. Amme İdaresi Dergisi, 37(2), 123-147.

Bostancı, A. B., Yolcu, H. ve Şap, H. (2010).Opinions of Teachers And Administrators Towards The Implementation of Teacher Performance Management Applications At Public And Private High Schools (Ankara Sample).Retrieved November 27, 2012, fromhttp://ssrn.com/abstract=1740047.

Bowers, M. B. (2006). The Impact of Teacher Characteristics on Teacher Performance and Student Achievement: A Judgment Study of Principals and Superintendents. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3218458)

Boyacı, A. (2003). İlköğretim Örgütlerinin Performans Yönetim Sistemi Süreçleri Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Burç, E. D. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Yeterlikleri (Hatay İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Cihantimur, N. (2006). Anadolu Liseleri ve Genel Liselerde Görevli Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesine Yönelik Algıları (İstanbul İli Büyükçekmece İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Cooper, C. L. (2005). The Role of Inferential Accuracy in Performance Rating Accuracy: A Field Study of Teacher Performance Appraisal. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3405740)

Çelik, N. A. (2006). İlköğretim Okullarında Görevli Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algıları (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi. Ankara: Pegem.

Çolak, M. (2007). Ortaöğretim Okullarında Öğretmen Performans Yönetimi (Kocaeli İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Çöl, G. (2008). Algılanan Güçlendirmenin İşgören Performansı Üzerine Etkileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 35-46.

Demirel, Ö. (2007). Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Denkdemir, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Hakkında Görüşleri ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Durğun, B. (2010). Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin, Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sancaktepe İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Eberts, R., Hollenbeck, K. ve Stone, J. (2002). Teacher Performance Incentives and Student Outcomes.The Journal of Human Resources, 37(4), 913-927.

Eisenberg, N. V. (2008). The Performance of Teachers in Chilean Public Elementary Schools: Exploring Its Relationship With Teacher Backgrounds and Student Achievement, and Its Distribution Across Schools and Municipalities. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3322030)

Erdoğan, İ. (2003). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Erkan, Z. N. (2009). İlköğretimde Görevli Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışları ile İş Doyumları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

Erol, Z. (2006).Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Harris, D. N. ve Sass, T. R. (2012). Skills, Productivity and The Evaluation of Teacher Performance. Retrieved November 27, 2012, from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2020717.

Helvacı, M. A. (2002). Performans Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirmenin Önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 155-169.

İlgar, L. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

İlhan, S. (2011). İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaya Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Becerileri ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Kayıkçı, K. (2009). The Effect of Classroom Management Skills of Elementary School Teachers on Undesirable Discipline Behaviour of Students.Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1215-1225.

Kirkman, B.L. ve Rosen, B. (1999). Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment. Academy of Management Journal, 42(1), 58-74.

Koç, H., Yazıcıoğlu, İ. ve Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin İş Doyum Algıları ile Performansları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 13-22.

Komitoğlu, D. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Korkut, K. (2009). Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları İle Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Korkut, K. ve Babaoğlan, E. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 146-156.

Kuş, E. (2005). Öğretmenlerin Bilgisayar Öz Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretme Yönelik Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kutlu, E. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Sınıf Yönetiminde Davranış Düzenleme Sürecinin Değerlendirilmesi (Kayseri İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Küçükahmet, L. (2009). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Lamm, M. H. (1990). North Carolina K-5 Principals’ Perceptions of The Teacher Performance Appraisal Instrument. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No.9105932)

Luo, J., Bellows, L. ve Grady, M. (2000). Classroom Management Issues For Teaching Assistants. Research in Higher Education, 41(3), 353-383.

Miller, T. J. (2009). Investigating Elementary Teachers’ Perceptions About and Experiences with Ontario’s Teacher Performance Appraisal System. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database.

Mitchell, P. L. (2009). Principals’ Feelings on Implementing Teacher Incentive Programs to Raise Student Achievement, Improve Teacher Performance and Promote Teacher Retention. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3344911)

Moore, K. D. (2003). Öğretim Becerileri. (N. Kaya, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Muralidharan, K. ve Sundararaman, V. (2009). Teacher Performance Pay: Experimental Evidence From India. NBER Working Paper Series, 1-46.

Nur, İ. (2012). Anaokullarında Örgüt İklimi ile Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Malatya İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Özgün, E. (2008). İlköğretim Birinci Kademe Öğretmenlerinin İş Motivasyonları İle Sınıf Yönetim Becerilerini Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Salameh, K. M., Al-Omari, A. ve Jumia’an, I. F. (2011). Classroom Management Skills Among Beginning Teachers’ in Jordan: Preparation and Performance. International Journal of Applied Educational Studies, 10(1), 36-48.

Sayın, N. (2001).Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışların Nedenlerine İlişkin Görüşleri ile İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Sigler, T. H. Ve Pearson, C. M. (2000). Creating an empowering culture: examining the relationship between organizational culture an perceptions of empowerment. Journal of Quality Management, Vol.5, 27-52.

Spiggle, J. A. B. (2003). Relationship Between Teacher Performance and Student Growth Outcomes in A School District in North Carolina’s Public Schools’ Fifth Grades. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3107793)

Şentuna, D.A. (2007). Değişen Liderlik Rolleri Perspektifinde Okul Yöneticilerinin Öğretmen Performansını Yönetmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tal, C. (2010). Case Studies to Deepen Understanding and Enhance Classroom Management Skills in Preschool Teacher Training. Early Childhood Educ J, 38(2010), 143-152.

Terzi, Ç. (2001). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesine. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Tonbul, Y. (2008). Öğretim Üyelerinin Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretim Üyesi ve Öğrenci Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 56, 633-662.

Tunca, Ö. (2010). Duygusal Zekâ Düzeylerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine Etkisi ve Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Turla, A., Şahin, T. F. ve Avcı, N. (2001). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fiziksel Şartlar, Program, Yöntem, Teknik, Sınıf ve Davranış Yöntemi Sorunlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 151.

Tüfekci, H. (2008).Teknik Öğretmenlerin Performanslarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Washington, A. D. (2011). Formal Evaluation of Teachers: An examination of The Relationship Between Teacher Performance and Student Achievement. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No. 3454838)

Yalçınkaya, M. ve Tonbul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı ve Gözlemleri. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 96-103.

Yariv, E. (October 12, 2009). The Appraisal of Teachers’ Performance and Its Impact on The Mutuality of Principal-Teacher Emotions. Retrieved November 17, 2012, from http://dx.doi.org/10.1080/13632430903152302.

Yazıcıoğlu, İ. (2010). Örgütlerde İş Tatmini ve İşgören Performansı İlişkisi: Türkiye-Kazakistan Karşılaştırması. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, 55, 243-264.

Yılman, M. (2006). Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.