The Effect of Using Creative Drama in the Digital Storytelling Process on Students’ Scientific Creativity and Digital Story in Science and Technology Class

Gözen AKGÜL, Işıl TANRISEVEN

Abstract


In this research, the aim was to demonstrate the influence of using creative drama on students’ scientific creativity and digital story in the digital storytelling process for 7th grade science and technology class. The research has been organized in accordance with an explanatory sequential mixed method design from among mixed method designs. Utilization of creative drama in the digital storytelling process in the quantitative dimension of the research, "Quasi-Experimental Research Model with Pretest-Posttest Control Group" was applied to examine the effects on scientific creativity of the students. Qualitative data of the research were collected through open-ended questionnaire and digital storytelling rubric. The research has revealed that the use of drama in the digital storytelling process had a positive effect on the scientific creativity of 7th grade students in the science and technology class.

Keywords


creative drama, digital storytelling, scientific creativity

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Adıgüzel, Ö.(2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamalar. Yaratıcı Drama Dergisi, 1(1), 17-27.

Adıgüzel, Ö.(2014). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Pegem Akademi.

Ayvaz Tunç, Ö. ve Karadağ, E. (2013). Postmodern oluşturmacılığa dijital öyküleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 310-315.

Baldwin, P.& Fleming K. (2003). Teaching literacy through drama creative approaches. London: Routledge Falmer.

Banaszewski, M. T. (2005). Digital storytelling: supporting digital literacy in grades 4-12. Unpublished master’s thesis, Georgia Institute of Technology, Atlanta.

Bedir Erişti, S. (2016). Katılımcı tasarım temelli dijital öyküleme sürecinde ilköğretim öğrencilerinin yaratıcılık göster-geleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(4), 462-492.

Bentley, D. & Watts, M. (1989). Learning and teaching in school science. Philadelphia: Open University Press.

Çakır İlhan, A., Okvuran, A. ve Adıgüzel, Ö. (2004). Drama. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Çam, F.; Özkan, E. ve Avinç, İ. (2009) Fen ve teknoloji dersinde drama yönteminin akademik başarı ve derse karşı ilgi açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesi: Köy ve merkez okulları örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 459-483

Demircioğlu, H. ve Geban, Ö. (1996). Fen bilgisi öğretiminde bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel problem çözme etkinliklerinin ders başarısı bakımından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 183-185.

Deniş-Çeliker, H. ve Balım, A. G. (2012). Bilimsel yaratıcılık ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama süreci ve değerlendirme ölçütleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 1–21.

Duman, B. ve Göçen, G. (2014, Nisan). Dijital öyküleme yönteminin öğretmen adaylarının yaratıcı yazma becerilerine etkisi 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul.

Dupain, M. ve Maguire, L. (2005). Digital storybook projects 101: How to create and ımplement digital storytelling into your curriculum. http://www.uwex.edu/disted/conference/resource library/proceedings/05 2014.pdf adresinden alınmıştır.

Fleming, M.(1994). Starting drama teaching. London: David Furton Publishers.

Garcia, P. & Rossiter, M. (2010). Digital Storytelling as Narrative Pedagogy. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of SITE 2010--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1091-1097). San Diego, CA, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved September 25, 2018 from https://www.learntechlib.org/primary/p/33500/.

Grosul, M. V. (2010). In search oftthe creative scientific personality. Unpublished master’s theses, San Jose State University. The Faculty of The Depertmant of Psychology

Gyabak, K. & Godina, H. (2011). Digital storytelling in bhutan: a qualitative examination of new media tools used to bridge the digital divide in a rural community school. Computers and Education, 57(4), 2236-2243.

Hu, W. & Adey, P. (2002). A scientific creativity test for secondary school students. International Journal Of Science Education, 24(4),389-403.

Hung, C. M., Hwang, G. J., & Huang, I. (2012). A project-based digital storytelling approach for improving students' learning motivation, problem-solving competence and learning achievement. Educational Technology & Society, 15(4), 368-379.

Jakes, D. (2006). Standards-proof your digital storytelling efforts. TechLearning. Retrieved from http://www.techlearning.com/story/

Jenkins, M.,& Lonsdale, J. (2007). Evaluating the effectiveness of digital storytelling for student reflection. Paper presented at the ICT: Providing Choices For Learners And Learning. Proceedings ASCILITE Singapore.

Kahraman, Ö. (2013). Dijital hikâyecilik metoduyla hazırlanan öğretim materyallerinin öğrenme döngüsü giriş aşama-sında kullanılmasının fizik dersi başarısı ve motivasyon düzeyine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Balıkesir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Kajder, S., & Swenson, J. (2004). Digital İmages in the language arts classroom. International Society for Technology in Education, 31(8), 18-46.

Karateke E. (2006). Yaratıcı dramanın ilköğretim ikinci kademede 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine olan etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Kocayürek, A.(2000). İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Koray, Ö. (2004). Fen eğitiminde yaratıcı düşünmeye dayalı öğrenmenin öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme düzeylerine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 40, 580-599.

Köklü, S. (2003). Türkçe öğretiminde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine dinlediğini anlama davranışının kazandırılmasına dramatizasyonun etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Maden,S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik özyeterlilikleri. Mustafa Kemal Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 259-274.

Matthews, N. & Sunderland, N. (2013) Digital life-story narratives as data for policy makers and practitioners: thinking through methodologies for large-scale multimedia qualitative datasets. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 57(1), 97 – 114

Mc Caslin, V. (2000). Creative drama in the classroom and beyond. London: Longman

MEB. (2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi (4, 5, 6, 7, 8. sınıf) öğretim programı. MEB Tebliğler Dergisi, 63,2518

MEB. (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi

MEB. (2017). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Mohammed, A.(2006). Investigating the scientific creativity of fifth-grade students (Yayımlanmış doktora tezi).The University of Arizona, Arizona.

Morris, R. J.(2011). Responses of listener-viewers in digital storytelling: Collaborations in the intermediate classroom and the middle school library. Unpublished phD thesis,. University of Pittsburgh, Pittsburgh.

Rawat, T.C. (2010). a studty to examine fluency companent of scientific creative talent of elementary stage student of himachol paradesh with respect to area, type of school and gender. International Transactions in Humanities and Social Sciences, 2(2), 152-161.

Robin, B. R. (2006). The educational uses of digital storytelling. C. Crawford vd. (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 709-716. Chesapeake, VA: AACE.

Robin, B. & Pierson, M. (2005). A multilevel approach to using digital storytelling in the classroom. C. Crawford vd. (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 708-716, Chesapeake, VA: AACE.

Robin, B. R. (2008) Digital storytelling: a powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47:3, 220-228.

Rule,L.(2005).Digital storytelling workshop. http:// homepage.mac.com/eportfolios/workshop/AgendaDigitalStory.html adresinden alınmıştır.

Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational Technology Research and Development, 56, 487-506.

Sağırlı, H. E. ve Gürdal, A. (2002).Fen bilgisi dersinde drama tekniğinin öğrenci tutumuna etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri, Ankara.

Sample Rubric. (2014). Retrieved from, http://digitalstorytelling./coe.uh.edu/pdfs/samplerubric.pdf

San, İ. (2002). “Yaratıcı Drama –Eğitsel Boyutları” Yaratıcı Drama 1985-1995 Yazılar. (Edt. H. Ömer Adıgüzel,). Ankara: Naturel Yayınları.

Sancar-Tokmak & Lutfi Incikabi (2013) The effect of expertise-based training on the quality of digital stories created to teach mathematics to young children. Educational Media International, 50(4), 325-340.

Sancar-Tokmak, H., Surmeli, H., & Ozgelen, S. (2014). Preservice science teachers’ perceptions of their tpack development after creating digital stories. International Journal Of Environmental And Science Education, 9(3), 247-264.

Saxena, S.P., ve Khandelwal, B.P. (1994) Creativity and science education. http://www.education.nic.in/cd50years/q/6J/BJ/6JBJ0401.htmm adresinden 20.01.2015 adresinden alınmıştır.

Selvi, K ve Öztürk, A..(2000). Yaratıcı drama yöntemi ile fen öğretimi, Eğitim Bilim, 116(25), 42-46

Susar Kırmızı, F. (2009). Türkçe dersinde yaratıcı drama yöntemine dayalı yaratıcı yazma çalışmalarının yazmaya yönelik tutuma etkisi. Yaratıcı Drama Dergisi,4(7), 51-67.

Tatum, M. E. (2009). Digital storytelling as a cultural- historical activity: effects on information text comprehension. Open access dissertations, University of Miami: USA.

Turgut,F. ve Kışla, T. (2015). Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması. Turkish Online Journal Of Qualitative Inquiry, 6(2), 97-121.

Ulubey, Ö, Toraman, Ç. (2015). Yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (32), 195-220.

Uysal, F.N.(1996). Anaokuluna giden 5-6 yaş grubu çocuklarda yaratıcı drama çalışmalarının sosyal gelişim alanına olan etkisinin incelenmesi. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, An-kara.

Ünsal, B. (2005). İlköğretim ikinci kademe (6, 7, 8. sınıflar) Türkçe dersinde drama yönteminin çocukların dil ve anla-tım becerilerine katkısı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Anka-ra.

Wang, S.,& Zhan, H. (2010). Enhancing teaching and learning with digital storytelling. International Journal Of Information And Communication Technology Education, 6(2), 76-87.

Wu, W.C.& Yang, Y.T. (2008). The impact of digital storytelling and of thinking styles on elementary school students’ creative thinking, learning motivation, and academic achievement. K. McFerrin v.d. (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, 975-981, Chesapeake, VA: AACE.

Yang, Y. T. C., & Wu, W. C. I. (2012). Digital storytelling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year-long experimental study. Computers And Education, 59(2), 339-352

Yılmazlar, M., Yağmur Kolcu, E. Ve Takunyacı, M. (2013). The effect of 7th grade science and technology class on critical thınkıng skill and success when taught with the support of creative drama. Internatıonal Refereed Academıc Social Sciences Journal, 12(4), 37-48.

Yüksekyalcin, G.; Tanriseven, I. & Sancar-Tokmak, H. (2016). Mathematics and science teachers’ perceptions about using drama during the digital story creation process. Educational Media International, 53(3), 216-227.

Yüksel, P., Robin, B. & McNeil, S. (2011). Educational uses of digital storytelling around the world, Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, Chesapeake, VA: AACE, 1: 1264-1271
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3379

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.