An Action Research for the Training of Value Provided With Digital Storytelling

Erhan KUTLUCAN, Recep ÇAKIR, Yavuz ÜNAL

Abstract


The aim of the study is to determine the students' deficiencies in the values education and to determine whether digital storytelling is effective for values education. An action plan was prepared for this study and action research took place. Tolerance, honesty and responsibility values were investigated in the study. It is provided that students prepare digital stories about values. The study sample is 14 students in a secondary school in Sivas. Data were collected by observation, interview, researcher notes, scale. content analysis was performed. According to the findings, the students learned the values better and their behavior changed positively.


Keywords


action research, digital storytelling, value education

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbaş, O. (2008). Değer eğitimi akımlarına genel bir bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.

Aladağ, S. (2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değer Eğitimi Yaklaşımlarının Öğrencilerin Sorumluluk Değerini Kazanma Düzeyine Etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Altan, M. Z. (2011). Çoklu zekâ kuramı ve değerler eğitimi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 53-57

Aral, D. (2008). Milli Eğitim Bakanlığının Hazırladığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Değerler Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Avcı, E. (2013). Dijital Sanat Bağlamında Dijital Teknolojilerin Güzel Sanatlar Eğitimine Entegrasyonu: Bir Eylem Yöneylem Araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Aydın, M. Z. ve Akyol Gürler, Ş. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 18, 16-19.

Balaman, F. (2016). Dijital Öykülemenin Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Değer Yargılarına Etkisi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği. Current Research in Education, 2(1), 42-52.

Baloğlu, M. ve Balgalmış, E. (2005). İlköğretim ve ortaöğretim yöneticilerinin öz-değerlerinin betimlenmesi: Tokat ili örneği, Değerler Eğitimi Dergisi, 3 (10), (s: 21-34)

Barrett, H. (2006). Researching and evaluating digital storytelling as a deep learning tool. In Society for information technology & teacher education international conference (pp. 647-654). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Berkowitz, M. W. (2002). The science of character education. Bringing in a new era in character education, (508), 43-63.

Bıçak, B., Karataş, S., Sünter, E., Ünver, A., Korkut, G., Gökalp, H. ve Akunova, Z. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin okullarda yürütülen değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4), 401-422.

Bozkurt, B. Ü. ve Canlı, S. (2017). İlköğretim Türkçe 6. Sınıf Ders Kitabı. Başak Matbaacılık.

Bozkurt, E. (2017). Çocuk Oyunları ile Değerler Eğitimi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Büyükkaragöz, S. ve Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2(3), 353-365.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (20.Baskı). Ankara: Pegem Yayınevi, 250.

Cakir, R., & Yildirim, S. (2015). Who are they really? A review of the characteristics of pre-service ICT teachers in Turkey. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(1), 67–80.

Cihan, N. (2014). Okullarda Değerler Eğitimi ve Türkiye’deki Uygulamaya Bir Bakış. Electronic Turkish Studies, 9(2).

Coombs-Richardson, R. and Tolson H. (2005). A comparison of values rankings for selected American and Australian teachers. Journal of Research in International Education, 4(3), 263-277.

Çalışkan, H. ve Sağlam, H. İ. (2012). A study on the development of the tendency to tolerance scale and an analysis of the tendencies of primary school students to tolerance through certain variables. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(3), 1440 – 1446.

Çıralı, H. (2014). Dijital Hikâye Anlatımının Görsel Bellek Ve Yazma Becerisi Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dilmaç, B. (1999). İlköğretim Öğrencilerine İnsani Değerler Eğitimi Verilmesi Ve Ahlaki Olgunluk Ölçeği İle Eğitimin Sınanması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Dilmaç, B. (2007). Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği İle Sınanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Duran, E. ve Yalçıntaş, E. (2016), Türk Ninnilerinin Çocukların Değer Eğitimine ve Kelime Hazinelerine Katkısının İncelenmesi, Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atam Yay., Ankara 2016, c. I, s. 371-381.

Duveskog, M., Tedre, M., Sedano, C. I. and Sutinen, E. (2012). Life planning by digital storytelling in a primary school in rural Tanzania. Journal of Educational Technology & Society, 15(4), 225.

Elbir, B. ve Bağcı, C. (2013). Değerler Eğitimi Üzerine Yapılmış Lisansüstü Düzeyindeki Çalışmaların Değerlendirilmesi, Electronic Turkish Studies, 8(1), 1321-1333.

Erdem-Zengin, E. (2014). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.

Frazel, M. (2009). Digital storytelling: Guide for educators. Eugene, OR: International Society for Technology in Education (ISTE).

Girgin. M. (2012). Pedagojik değerler. Ankara: Vize Yayınları.

Garrety, C. M. (2008). Digital storytelling: An emerging tool for student and teacher learning. Iowa State University.

Gülseren, H. Ö. (2009). Değerlerimiz Ve Eğitimde Kalite Ödülü. I. Ulusal İyilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (1), 39.

Gülden, B. (2016), Değerler Eğitiminde Çizgi Filmlerin İşlevi, Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atam Yay., Ankara 2016, c. I, s. 735-767.

Gürhan, E. (2017). İlkokullarda Uygulanan Değerler Eğitimi Uygulamalarının Yönetici Ve Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Halstead, M. and Bacon, M. (2006). Citizenship and moral education: Values in action. Routledge.

Hathorn, P. P. (2005). Using digital storytelling as a literacy tool for the inner city middle school youth. The Charter Schools Resource Journal, 1(1), 32-38.

Jakes, D. S. and Brennan, J. (2005). Capturing stories, capturing lives: An introduction to digital storytelling. Retrieved January, 16, 2011.

Kalın, Z. T. (2013). Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Kapan, E. (2014). 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Değerleri Kazanma Durumlarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Karakoyun, F. (2014). Çevrimiçi Ortamda Oluşturulan Dijital Öyküleme Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Adayları Ve İlköğretim Öğrencilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kaya, O. (2014) Yabancı Dil öğretiminde dijital hikaye anlatımı yönteminin araştırılması lise öğrencileriyle eylem araştırması, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Keleş, B. (1995). Siyasette Hoşgörü. Uluslararası Hoşgörü Kongresi. Antalya.

Kurumu, B. A. A. (1995). Ailede çocuk eğitimi araştırması.Ankara: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın, (84)

Kutlu, N., Bacanak, A. ve Gökdere, M. (2016). Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sisteminin Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 287-307. doi:10.17539/aej.07102

Kuzu, A. (2009). Öğretmen Yetiştirme Ve Mesleki Gelişiminde Eylem Araştırması, Journal of International Social Research, 1(6).

Lambert, J. (2013). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine... Ankara, 18 Temmuz 2017 URL: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf Son Erişim Tarihi: 23.06.2018.

Ohler, J. (2008). Digital storytelling in the classroom: New media pathways to literacy, learning, and creativity. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Önlen, M. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Sevgi-Saygı Ve Hoşgörü Değerlerinin Ulusal Gazete Haberlerine Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Özensel, E. (2003). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (3), 217-240

Papatğa, E. (2016). Okuduğunu Anlama Becerilerinin Scratch Programı Aracılığıyla Geliştirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir

Robin, B. (2006). The educational uses of digital storytelling. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 709-716). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Robin, B. R. (2008). Digital storytelling: A powerful technology tool for the 21st century classroom. Theory Into Practice, 47, 220-228.

Rokeach, M. (1979). Some unresolved issues in theories of beliefs, attitudes, and values. In Nebraska symposium on motivation. University of Nebraska Press.

Sadik, A. (2008). Digital storytelling: A meaningful technology-integrated approach for engaged student learning. Educational technology research and development, 56(4), 487-506.

Senek, S. (2018). Aytül Akal'ın Masallarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya

Sharp, B., Garofalo, J. and Thompson, A. (2004). Digital Images in the Mathematics Classroom. In the Curriculum--Mathematics. Learning & Leading with Technology, 31(8), 30-32.

Şahin, T. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Değerler Eğitimi Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Türk Dil Kurumu (TDK), (2018a). Büyük Türkçe Sözlük.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5badef4838f895.41160499 adresinden 26 Eylül 2018 tarihinde alınmıştır.

Türk Dil Kurumu (TDK), (2018b). Büyük Türkçe Sözlük.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5badef4dc5f150.44283265 adresinden 26 Eylül 2018 tarihinde alınmıştır.

Türk Dil Kurumu (TDK), (2018c). Büyük Türkçe Sözlük.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5badef9641c574.74890126 adresinden 26 Eylül 2018 tarihinde alınmıştır.

UNESCO, (1995). Dünya Hoşgörü yılı, URL: http://www.un.org/en/events/toleranceday/, Son Erişim Tarihi: 04.06.2018.

Uslupehlivan, E. Ve Kurtoğlu Erden, M. (2018). Değerler Eğitiminde Dijital Öykülerin Kullanımı. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, USBİK 2018, Kayseri.

Uygun, S. (2013). Değerler eğitimi program tasarılarının değerlendirilmesi (Antalya örneği). Mediterranean Journal of Humanities, 3(2), 263-277.

Ülken, H. Z. (1991). “Aile”, Aile Yazıları I, Temel Kavramsal Yapı ve Tarihi Süreç, Bilim Serisi 5/1, Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, s. 28

Ünal, F., Er, H. ve Gürel D. (2016), Hoşgörü Değerine Yönelik Etkinliğin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi, Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Atam Yay., Ankara 2016, c. I, s. 303-313.

Xu, F., Evans, A. D., Li, C., Li, Q., Heyman, G. and Lee, K. (2013). The role of honesty and benevolence in children’s judgments of trustworthiness. International Journal of Behavioral Development, 37(3), 257-265.

Wawro, L. (2012). Digital storytelling. Children & Libraries, 10(1), 50-52.

Yarar Kaptan, S. (2015). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Hoşgörü Değerinin Karma Yaklaşıma Dayalı Bilgisayar Destekli Etkinliklerle Öğretimi, Doktora tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yamaç, A. (2015). İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Gelişiminde Dijital Hikayelerin Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yeşil, R. ve Aydın, D. (2007). Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(2), 65-84.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları, 74, 242, 307, 312.

Yüksel, P. (2011). Okul Öncesi Eğitiminde Dijital Öykü Anlatımının Kullanılması: Bir Olgu Bilim Çalışması”, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Yürük, S. E. (2015). Dijital Öykülemeye Dayalı Değerler Eğitiminin Öğrencilerin Değer Kazanımı ve Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3388

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.