Secondary School Students’ Views about Cultural Heritage and Preserving Cultural Heritage

Ömür GÜRDOĞAN BAYIR, Tuba ÇENGELCİ KÖSE

Abstract


Culture as a product of humanity has both social and historical features. Cultural heritage is one of the most important resources of society which presents wealth in terms of history and culture. The purpose of this research is to understand secondary school students’ views’ about cultural heritage and, preserving cultural heritage. The research is a descriptive study based on qualitative data. 186 secondary school students attending the fifth and sixth grade participated in the study. Content analysis was used to analyze data of the research. At the end of the study, findings were reached on definition of the cultural heritage, reasons and importance of protecting cultural heritage. Suggestions were put forth in light of results of the study.


Keywords


cultural heritage, protection of cultural heritage, secondary school students

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Avcı, M. (2014). Sosyal bilgiler dersinde kültürel miras eğitimine ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Çapar, G., & Yenipınar, U. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 100-115.

Çengelci, T. (2012). Sosyal bilgiler öğretim programında somut olmayan kültürel mirasın yeri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), 185-203.

Çulha Özbaş, B. 2009. İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde kültürel miras eğitimi. M. Safran. (Ed.). Sosyal bilgiler eğitimi içinde (ss.702-718). Ankara: Pegem Akademi.

Darçın Şahin, İ. 2010. Yerel kültür mirasının dijitalleştirilmesi ve halk kütüphaneleri: Yalova örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Gümüş, N., & Adanalı, R. (2011). Buca’da (İzmir) tarihi ve kültürel mirasa yönelik ortaöğretim öğrencilerinin tutum ve davranışları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 87-102.

Güvenç, B. 2005. İnsan ve kültür. (11. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Ellis, A. K. (2010). Teaching and learning elementary social studies. 9th ed. Boston: Pearson Education.

Gross, Z. & Rutland, S.D. (2017). Experiential learning and values education at a school youth camp: Maintaining Jewish culture and heritage. International Review of Education, 63, 29-49.

MEB. (2018). Sosyal bilgiler dersi (4–7. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. http://mufredat .meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=155 Erişim Tarihi: 27.08.2018

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Mustak, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarihi kültürel miras eğitimine ilişkin görüşleri (Denizli şehri örneği). Yayın-lanmamış yüksek lisans tezi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

TBMM. (1980). “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”ye Türkiye Cumhuriyetinin Katılmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. (1/51) Retrieved from https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/DM__/d02/c004/dm__02004051ss0060.pdf

Özdemir, N. (2009). Kültür ekonomisi ve endüstrileri ile kültürel miras yönetimi ilişkisi. Milli folklor, 21(84), 73-86.

Türker, A., & Çelik, İ. (2012). Somut olmayan kültürel miras unsurlarının turistik ürün olarak geliştirilmesine yönelik alternatif öneriler. Yeni Fikir Dergisi, 9, 86-98.

UNESCO. (2018). UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, UNESCO Dünya Miras listesi. Retrieved from http://www.unesco.org.tr/Pages/125/122/UNESCO-D%C3%BCnya-Miras%C4%B1-Listesi

World Bank. (1999). Sustainable tourism and cultural heritage: a review of development assistance and its potential to promote sustaina-bility (English). Washington, DC: World Bank. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/551751468176048723/Sustainable-tourism-and-cultural-heritage-a-review-of-development-assistance-and-its-potential-to-promote-sustainability

Yaşar, Ş., Kasa, B., & Bayir, Ö. G. (2015). Sinif öğretmeni adaylarinin görüşlerine göre değerlerin ulusal ve evrensel olarak siniflandirilmasi. Turkish Studies, 10(3). 581-600.

Yıldırım, H. & Şimşek, A. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Beşinci Baskı. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zarrillo, J. J. (2004). Teaching elementary social studies principles and applications. (2nd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3393

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.