Aid Policies Regarding Poor Students With Low Socioeconomic Levels at Schools: Reconsidering Social Justice

Gülay ASLAN

Abstract


The purpose of this descriptive study was to evaluate the aid policies regarding the poor students with low socioeconomic levels implemented at schools. In this qualitative study, purposive sampling technique was used. The participants involved 55 school administrators and 19 teachers working at different school stages in Tokat during 2016-2017 academic year. The data of the study were collected semi-structured open-ended questions. The semi-structured form involved questions regarding the types of aids carried out at schools, their frequency, the funding of aids, and the things to be done about them. The data were analyzed using content analysis technique. The necessary measures were taken to increase validity and reliability during data collection and analysis. As a result, it was found that the schools lacked systematic common policies regarding poor students with low socioeconomic levels and the policies mostly depended on parent-teacher associations’ budgets and private income created by schools in various ways. Although the efforts of schools are significant, it can be seen that regulatory and holistic policies are required at a macro level. When the schools are allocated budgets, some criteria should be set to eliminate the injustice among schools; especially those involving poor students with low socioeconomic levels, and the budgets should be allocated based on these criteria.


Keywords


aid politics; poor students; social justice; education right; Turkey

Full Text:

PDF

References


Acemoğlu, D., & Pischke, J. S. (2000). Changes in The Wage Structure, Family Income, And Children’s Education. Retrieved [02/07/2013] from http://econ.lse.ac.uk/staff/spischke/nels5.pdf.

Âdem, M. (1993). Ulusal Eğitim Politikamız ve Finansmanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları No:172.

Akça, Ş. (2002). Ailelerin ilköğretim kademesine yaptıkları eğitim harcamaları Ankara ili örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Anıl, D., Özer Özkan, Y., & Demir, E. (2012). PISA 2012 Araştırması Ulusal Nihai Rapor. Ankara: Işkur Matbaacılık.

Apple, M. W. (2004). Neoliberalizm ve Eğitim Politikaları Üzerine Eleştirel Yazılar. (çev. F. Gök vd.). Ankara: Eğitim Sen Ya-yınları.

Arslan, S. (2000). Ankara ilinde ortaöğretim okullarının özel gelir kaynakları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aslan, G. (2015). An Analysis Regarding The Equality Perceptions Of Educational Administrators. The Anthropologist, 20(1-2), 40-49.

Aslan, G. (2016). Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Öğrencilerin Ortaöğretime Geçiş Başarılarının Eğitimsel Eşitlik Temelli Bir Analizi. In K. Beycioğlu, N. Özer, D. Koşar & İ. Şahin (Eds.), Eğitim Yönetimi Araştırmaları (pp. 1-17). Ankara: Pegem yayınevi.

Aslan, G. (2017).Determinants of Student Successes in Transition from Basic Education to Secondary Education (TEOG) Examination: An Analysis Related to Non-School Variables. Education and Science, 42 (190), 211-236.

Balcı, A. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. (4. bsı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Balcı, A. (2014). Etkili Okul ve Okul Geliştirme (7. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Boratav, K. (1997). Yapısal Uyum ve Bölüşüm: Uluslararası Bir Bilanço. Türk-Iş 97 Yıllığı 1990’larin Bilançosu Değerlendirme Yazıları 2 (pp. 31-45). Ankara: Türk-İş yayınları.

Bowles, S. (1977). Eşitsiz Eğitim ve Toplumsal İşbölümünün Yeniden Üretimi, (çev. K. İnal), Power and Ideology in Education. New York: Oxford University Press.

Coleman, J. S. (1988). Social Capital in The Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.

DİE. ( 2003). Türkiye Eğitim Harcamaları Araştırması 2002 Ankara: DİE matbaası, ISBN 975-19-3867-8

Dinçer, M. A., & Kolaşin, G. U. (2009). Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri. İstanbul: Sabancı Üniversite-si Yayınları.

Ercan, F. (1997). Neo-Liberalizm ve Yapısal Uyum Politikalarının Eğitim Hakkı Üzerindeki Etkileri. Türk-Iş 97 Yıllığı 1990’larin Bilançosu Değerlendirme Yazıları 2 (pp. 46-73). Ankara: Türk-İş yayınları.

Ercan, F. (1998). Eğitim ve Kapitalizm: Neo-Liberal Eğitim Ekonomisinin Eleştirisi. İstanbul: Bilim Yayıncılık.

ERG. (2009). Eğitimde Eşitlik Politika Analizi ve Öneriler. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.

Gelbal, S. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 1-13.

Gök, F. (2004). Eğitimin Özelleştirilmesi. In N. Balkan, S. Savran (Haz.), Neoliberalizmin Tahribatı (pp. 94-110). Ankara: Metis yayınları.

Gök, F. (2013). Türkiye’de Eleştirel Eğitimin Gündemi. In N. Kurul, T. Öztürk & İ. Metinnam (Der), Kamusal Eğitim Eleştirel Yazılar. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Gümüş, A., Tümkaya, S., & Dönmez, T. (2004). Sıkıştırılmış Okullar (Adana’da İlköğretim Okulları, Öğretmenleri ve Öğrenci-leri Üzerine Yapılmış Bir Araştırma). Ankara: Eğitim Sen Yayınları.

Hoy, W. K., & Miskel, C.G. (2016). Eğitim Yönetimi Teori Araştırma ve Uygulama (7.baskıdan çev.) (S.Turan, çev. ed.). Anka-ra: Nobel Yayınevi.

Karakütük, K. (2012). Eğitim Planlaması. Birinci Baskı, Ankara: Elhan Yayınevi.

Kavak, Y., Ekinci, E., & Gökçe, F. (1997). İlköğretimde Kaynak Arayışları. Ankara: Şafak Matbaacılık.

Kiraz, Z. (2014). Okullar Arasındaki Ayrışmanın Çözümlenmesi: Çankaya Örneği. The Journal of Academic Social Science, 2(7), 72-100.

Köse, A., & Şaşmaz, A. (2014). İlköğretim Kurumlarının Mali Yönetimi Araştırma Raporu. Retrieved [12/07/2018] from http://www.egitimreformugirisimi.org/wp-content/uploads/2017/03/ERG_MaliYonetimArastirmaRaporu.pdf.

Kurul, N. (2012). Eğitim Finansmanı. Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Ankara: Siyasal Kitapevi.

MEB. (2017a). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2016-2017. Ankara: MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı yayınları.

MEB. (2017b). 340 Bin Öğrenciye Özel Okul Teşviki Verilecek. Retrieved [18.12.2017] from http://www.meb.gov.tr/340-bin-ogrenciye-ozel-okul-tesviki-verilecek/haber/14240/tr.

Miles, M. B., & A. M. Huberman. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications.

OECD. (2007). Education At a Glance. OECD Indicators 2007. Paris.

Önder, İ. (2002). Eğitim-Öğretim Konusu/Sorunu. Özgür Üniversite Formu, 17, 51-60.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3394

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.