Metaphorical Perceptions of Science Lesson Teacher Candidates of STEM Education

Ayşegül ERGÜN, Gülbin KIYICI

Abstract


The purpose of this study is to determine the metaphoric perceptions of science lesson teacher candidates of STEM education. The study group of the study consists of 69 third year students who were receiving education a state university’s Science Teaching Program in the spring semester of 2016-2017 academic year. The participants were given a form and asked to complete the following sentence: “When we think about the characteristics of STEM education, STEM education resembles -------------- because --------------------.” For the analysis of data, the content analysis technique was used. As a result of the analysis of data, the participants produced 51 valid metaphors. These metaphors were placed in 6 conceptual categories in terms of their common characteristics. When the metaphors produced by the students and their reasons are analyzed, it was seen that they have positive thoughts about STEM education and view STEM education as a multidisciplinary approach which allows students to learn through doing things and experiencing them in the process of producing new things and targets educating individuals who can produce solutions for problems. In addition, it was concluded in the study that teacher candidates do not have a negative perception of STEM education.


Keywords


metaphorical perception, STEM education, science teacher candidates

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Adams, A. E., Miller, B. G., Saul, M., & Pegg, J. (2014). Supporting Elementary Pre-service Teachers to Teach STEM through Place-based Teaching and Learning Experiences. Electronic Journal of Science Education, 18(5), 1-22.

Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A. M., Kaplan Sayı, A., & Türk, Z. (2015). STEM Eğitimi Çalıştay Raporu Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme. İstanbul Aydın Üniversitesi.

Bakırcı, H., & Kutlu, E. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin FeTeMM Yaklaşımı Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389.

Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu, C. (2017). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Spotu Geliştirme Etkinliği. Journal of Inquiry Based Activities, 5(2), 60-69.

Çalisici, H., & Sümen, Ö. Ö. (2018). Metaphorical Perceptions of Prospective Teachers for STEM Education. Universal Journal of Educational Research, 6(5), 871-880.

Çevik, M., Danıştay, A., & Yağcı, A. (2017). Ortaokul Öğretmenlerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Farkındalıklarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(3), 584-599.

Çınar, S., Pırasa, N., & Sadoğlu, G. (2016). Views of Science and Mathematics Pre-service Teachers Regarding STEM. Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1479-1487. DOI: 10.13189/ujer.2016.040628

Çınar, S., Pırasa, N., Uzun, N., & Erenler, S. (2016). The Effect of STEM Education on Pre-service Science Teachers’ Perception of Interdisciplinary Education. Journal of Turkish Science Education, 13, 118-142. DOİ: 10.12973/tused.10175a

Çorlu, M.S. Capraro, R.M. & Capraro, M.M. (2014). Introducing STEM Education: Implications for Educating Our teachers for the Age of Innovation. Eğitim ve Bilim, 39(171).

Daugherty, M. K. (2013). The Prospect of an “A” in STEM Education. Journal of STEM Education, 14 (2), 10-15

Delice, A., Aydın, E., Derin, G., & Yaşın, Ö. (2015). An Investigation of the Views on the Integration of Science Technology and Mathematics in a Mathematics Teacher Education Program. Boğaziçi University Journal of Education, 32(1), 3-15.

Deveci, İ. (2018). The STEM Awareness as Predictor of Entrepreneurial Characteristics of Prospective Science Teachers. Kastamonu Education Journal, 26(4), 1247-1256

Dinçer, H. (2014). “STEM Eğitimi ve İşgücü: Bilgi Ekonomisinin Olmazsa Olmazı”. TÜSİAD Görüş Dergisi, Sayı: 85.

Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları. University of Gaziantep Journal of Social Sciences, 9(3). 607-629.

Eroğlu, S., & Bektaş, O. (2016). STEM Eğitimi Almış Fen Bilimleri Öğretmenlerinin STEM Temelli Ders Etkinlikleri Hakkındaki Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.4c3s3m

Gonzales, H. B., & Kuenzi, J. J. (2012). Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: A Primer Congressional Research Service. 04 Haziran 2018 tarihinde http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/STEM-Education-Primer.pdf adresinden alınmıştır.

Gülgün, C., Yılmaz, A., & Çağlar, A. (2017). Teacher Opinions about the Qualities Required in STEM Activities Applied in the Science Course. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7 (1), 459-478.

Han, S., Capraro, R., & Capraro, M. M. (2014). How Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Project-based Learning (PBL) Affects High, Middle, and Low Achievers Differently: The Impact of Student Factors on Achievement. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(5), 1089-1113.

Haynes, M.M., & Santos, A.D. (2007). Effective Teacher Professional Development: Middle School Engineering Content. International Journal of Engineering Education, 23(1), 24-29.

Kırılmazkaya, G. (2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının FeTeMM Öğretimine İlişkin Görüşlerinin Araştırılması (Şanlıurfa Örneği). Harran Education Journal, 2(2), 59-73.

Kızılay, E. (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının FETEMM Alanları ve Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 403-417.

Kuenzi, J. J. (2008). Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education: Background, Federal Policy, and Legislative Action [Report for Congress]. 20 Mart 2018 tarihinde, http:// www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33434.pdf adresinden alınmıştır.

Lakoff G., & Johnson M. (2010). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil. Paradigma Yayınları.

Lou, S. J., Shih, R. C., Diez, C. R., & Tseng, K. H. (2011). The Impact of Problem-based Learning Strategies on STEM Knowledge Integration and Attitudes: an Exploratory Study Among Female Taiwanese Senior High School Students. International Journal of Technology and Design Education, 21(2), 195-215.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016). STEM Eğitimi Raporu, 05.06.2018 tarihinde http://yegitek.meb.gov.tr/STEM_Egitimi_Raporu.pdf adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). 11 Ekim 2017 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). 05.05.2018 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=325 adresinden alınmıştır.

Nadelson, L. S., Callahan, J., Pyke, P., Hay, A., Dance, M., & Pfiester, J. (2013). Teacher STEM Perception and Preparation: Inquiry-Based STEM Professional Development for Elementary Teachers. The Journal of Educational Research, 106(2), 157-168.

Ostler, E. (2012). 21st Century STEM Education: a Tactical Model for Long-range Success. International Journal of Applied Science and Technology. 2(1), 28-33.

Özbilen, A. G. (2018). STEM Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Farkındalıkları. Scientific Educational Studies, 2(1), 1-21.

Pajak, E. F. (1986). Psychoanalysis, Teaching, and Supervision. Journal of Curriculum and Supervision, 1, 122-131.

Saban, A., Koçbaker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(2), 461-522.

Selvi, M. & Yıldırım, B. (2017). STEM Öğretme-Öğrenme Modelleri: 5E Öğrenme Modeli, Proje Tabanlı Öğrenme ve STEM SOS Modeli. S. Çepni (Ed.). Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi (s.203-236). Ankara: Pegem.

Tsupros, N., Kohler, R. & Hallinen, J. (2009). STEM Education: A Project to Identify the Missing Components, Intermediate Unit 1, Pennsylvania: Carnegie Mellon. 21.10.2018 tarihinde https://www.cmu.edu/gelfand/documents/stem-survey-report-cmu-iu1.pdf adresinden alınmıştır.

Uğraş, M., & Genç, Z. (2018). Pre-School Teacher Candidates' Views about STEM Education. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 724-744.

Ünlü, Z. K., & Dere, Z. (2018). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları FeTeMM Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1502-1512.

Wang, H. H., Moore, T. J., Roehrig, G. H., & Park, M. S. (2011). STEM Integration: Teacher Perceptions and Practice. Journal of Pre-College Engineering Education Research (J-PEER). 1(2), 2.

Wendell, K. B. (2008). The Theoretical and Empirical Basis for Design-based Science Instruction for Children. Unpublished Qualifying Paper, Tufts University.

Yıldırım, B., & Türk, C. (2018). Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri: Uygulamalı Bir Çalışma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 195-213.

YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) (2018). Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı. 22.10.2018 tarihinde

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Fen_Bilgisi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf adresinden alınmıştır.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3405

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.