Effective Children’s Rights Education in Turkey from the Perspective of Classroom Teachers: Problems and Suggestions

Ayşe ÖZTÜRK, Muhammed EREN, Büşra TOPÇU

Abstract


The objective of this study was to examine the problems experienced regarding effective children’s rights education (ECRE) in Turkey from the perspective of teachers along with related suggestions. In the study that was patterned as a case study, the data were acquired by way of focus group interview and semi-structured interview methods. The study group was comprised of 15 classroom teachers selected via maximum variation sampling which is among the purposive sampling methods. The study data were analyzed via content analysis. Problems related with ECRE were classified under three categories at the end of the study which are problems observed during application, problems experienced during application and problems observed in the country. Whereas the suggestions for ECRE were also classified in three different categories. These are; suggestions for the Ministry of Education, suggestions for teachers and school administration and other suggestions. The study is important since it puts forth problems and suggestions related with ECRE from the perspective of teachers who are part of the application process.

Keywords


children’s rights, children’s rights education, primary school education, classroom teachers

Full Text:

PDF

References


Akyüz, E. (2010). Çocuk hukuku: çocukların hakları ve korunması. Ankara: Pegem Akademi.

Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2011). Research methods, design, and analysis. Boston, MA: Allyn & Ba-con/Pearson.

Covell, K., Howe, R. B., & McNeil, J. K. (2010). Implementing children’s human right education in schools. Improving Schools, 13(2), 117-132.

Covell, K., Howe, R. B., & Polegato, J. L. (2011). Children’s human rights education as a counter to social disadvantage: A case study from England. Educational Research, 53(2), 193-206.

Çetinkaya, N. (1998). Öğretmenlerin ve öğrencilerin çocuk haklarına bakışının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Dinç, B. (2015). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların ebeveynlerinin çocuk hakları eğitimi konusundaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 7-25.

Doğan, Y., Torun, F., & Akgün, İ. H. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarına ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 11(2), 503-516.

Erbay, E. (2016). Çocuk Katılımı. Ankara: Nobel Yayınevi

Flowers, N., Brederode-Santos, M. E., Claeys, J., Fazah, R., Schneider, A., & Szelényi, Z. (2009). Compass: Manual on human rights education for children. Budapeste: Council of Europe Retrieved from http://www.eycb.coe.int/compasito/pdf/Compasito%20EN.pdf

Genç, S. Z., & Güner, F. (2016). Çocuk hakları bağlamında medyaya ilişkin aile görüşleri (Çanakkale ili örneği). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(26), 1-23.

Hodgkin, R., & Newell, P. (1998). Implementation handbook for the Convention on the rights of the child. New York: UNICEF.

Howe, R.B, & Cowell, K.(2007). Empowering children: children’s rights education as a pathway to citizenship. Toronto Canada: University of Toronto Press

Howe, R.B., & Covell, K., (2010). Miseducating Children About Their Rights. Education, Citizenship and Social Justice, 5 (2), 91-102

Jerome, L., Emerson, L., Lundy, L., & Orr, K. (2015). Teaching and learning about children’s rights. London: UNICEF.

Karaman-Kepenekci, Y. (2006). A study of university students’ attitudes towards children’s rights in Turkey. The International Journal of Children’s Rights, 14, 307-319.

Karaman-Kepenekçi, Y. (2010). Children’s social rights in social studies textbooks in Turkish elementary education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 576-581.

Kapai P., Bacon-Shone, J., Walsh A., & Wong, F. (2014). Children’s Rights Education International Legal Framework and State Party Obligations. At the Faculty of Low the University of Hong-Kong. A Project funded by the Hong-Kong committee for UNİCEF

Karaman-Kepenekci, Y., & Aslan, C. (2011). Okul öncesi döneme seslenen kitaplarda çocuk hakları. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Kılıç, A., & Öztürk, A. (2018). An analysis of children’s right to participation at primary schools in Turkey: A case study. Qualitative Research in Education, 7(3), 265-303.

Kop,Y., & Tuncel, G. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çocuk haklarını algılamaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 6(1), 106-124

Korevaor, G. A., & Bergen, T. C. (1992). Inexperienced and experienced teachers’ differences in reacting and attributing to problematic classroom situations. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.

Lansdown, G., Jimerson, S.R., & Shahroozi, R. (2014). Children's rights and school psychology: children's right to participation. Jour-nal of School Psychology, 52(1), 3-12.

Martin, N. K., & Baldwin, B. (1994). Beliefs regarding classroom management style: Differences between novice and experienced teachers. Paper presented at the Annual Conference of the Southwest Educational Research Association, San Antonio

Merey, Z. (2012). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde vatandaşlık ve insan hakları eğitimi. Ankara: Pegem Akademi

Moallem, M. (1994). An experienced teacher’s model of thinking and teaching: An ethnographic study on teacher cognition. Paper presented at the Annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.

Nayır, F., & Karaman Kepenekci, Y. (2011). Children’s participation rights in elementary schools’ Turkish textbooks elementary. İlköğretim Online, 10(1), 160-168

Neslitürk, S., & Ersoy, F. (2007). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk haklarının öğretimine ilişkin görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(2), 245-257.

Özdemir Uluç, F. (2008). İlköğretim programında insan hakları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Öztürk, A. (2017). Türkiye’de hayat bilgisi dersi öğretim programlarında çocukların katılım hakkı: tarihsel bir analiz. Adıyaman Üniver-sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 864-890. DOI: 10.14520/adyusbd.329894

Öztürk A., & Doğanay, A. (2017a). Development of a scale for the attitude towards children’s rights education. Educational Process International Journal, 6(3), 26-41.

Öztürk, A., & Doğanay, A. (2017b). Çocuk hakları temelli okul öçeğinin geliştirilmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), 41-58.

Öztürk, A., & Özdemir-Doğan, G. (2017). Effective children’s rights education from the perspectives of expert teachers in children’s rights education: A Turkish sample. Journal of Education and Learning, 6(4), 303-314.

Öztürk, A., Topçu, B., & Eren, M. (2017). 4. Sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi ders kitabının çocukların katılım hakkı bağlamında incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Polat, B. D., Alkan Ersoy, Ö., & Toran, M. (2017). Çocuk katılımı farkındalık ölçeği (ÇKFÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 1(2), 186-215

Robson, J. (2016). Early years teachers and young children’s rights: the need for critical dialogue. Research in Teacher Education, 6(1),6-11.

Sağlam, M., Özüdoğru, F., & Çıray, F. (2011). Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk eğitim sistemine etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversi-tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 87-109.

Sajan, K. S. (2010). Human Rights Education Ways and Means (pp.13). Online Submission, (ERIC Document Reproduction Service No. ED509341)

Salman-Osmanağaoğlu, Y. (2007). Uşak ili son sınıf öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basic of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Newbury Park and Lon-don: Sage.

Schempp, P., Tan, S., Manross, D., & Fincher, M. (1998). Differences in novice and competent teachers’ knowledge. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 4(1), 9-20.

Shumba, A. (2003). Children’s rights in schools: what do teachers know? Child Abuse Review, 12, 251-260.

Torun, F., & Duran, H. (2014). Çocuk hakları öğretiminde oyun yönteminin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), 419-448.

Tozduman Yaralı, K., & Güngör Aytar, F. A. (2017). Okul öncesi sınıflarında çocuğun katılım hakkının çocukların ve öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesi. Bartin Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 29-47 Retrieved from http://dergipark.gov.tr/download/article-file/230075

Uçuş, Ş. (2013). Çocuk hakları eğitimi programının hazırlanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üni-versitesi, Ankara

Yin, R. K. (2009). Case study research: design and methods (4th ed.). Los Angeles, Calif: Sage Publications.

Yurtsever-Kılıçgün, M., & Oktay, A. (2011). Çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutum ölçeği’nin geliştirilmesi ve standardizasyonu. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 1-22

Yurtsever-Kılıçgün, M. (2015). Çocuk haklarına yönelik ebeveyn tutumları ile ebeveynlik rolleri arasında ilişki. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 1(2), 511-522
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3415

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.