Investigation of Experimental and Related to Specific Learning Disorder Thesis Written in Turkey

Adnan ARI, Ahmet YIKMIŞ, Osman ÖZOKÇU

Abstract


Descriptive survey model from qualitative research approaches has been used in this research, which aims to investigate experimental and specific learning disorder related thesis written in Turkey. As a result of the screening carried out using the national thesis center database of the Higher Education Institution (YÖK), eight experimental studies have been reached. The studies were examined in the context of participants' characteristics, dependent and independent variables, research models and environment variables. As a result of the study, it was determined that the participants in the studies were mostly in the 5-16 age range, and that the seven studies were conducted with individuals with specific learning disorder. Also it was found that most of the applications were performed in rehabilitation centers, and experimental with control groups and single-subject research were used as research design but repeated dependent and independent variables were not used.


Keywords


experimental research, single subject research, special education, specific learning disorder

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


American Psychiatric Assosication. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (5th ed.). Arlington, VA: American Psyhiatric Publishing.

Arslan, D. ve Dirik, M. Z. (2008). İlköğretim ikinci sınıf öğrencilerinin okuma güçlüklerini gidermede okumayı geliştirici duyuşsal yaklaşımın etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-18. http://dergipark.gov.tr/uefad/issue/16687/173402

Aslan, K. (2015). Özgül öğrenme güçlüğünün erken dönem belirtileri ve erken müdahale uygulamalarına dair derleme. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1 (2), 577-588. http://dergipark.gov.tr/husbfd/issue/7893/103918

Balıkçı, Ö., S., (2017). Erken Çocukluk Dönemi Öğrenme Güçlüğü Belirtileri. M.A. Melekoğlu, O. Çakıroğlu (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar içinde (s.75-100). Ankara:Vize yayıncılık

Balıkçı, Ö., S., (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Okuma. M.A. Melekoğlu, O. Çakıroğlu (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar içinde (s.181-200). Ankara:Vize yayıncılık

Çıkılı, Y., Alegöz, A., Bala, M. (2017). Öğrenme Güçlükleri için Okumayı Değerlendirme ve Geliştirme. (1. Baskı), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık

Doğan, H. (2012). Özel Öğrenme Güçlüğü Riski Taşıyan 5-6 Yaş Çocukları için Uygulanan Erken Müdahale Eğitim Programının Etkisinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri enstitüsü, İstanbul.

Doğmaz, S. (2016). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin İki Basamaklı Matematiksel Rutin Problem Çözme Performanslarını Geliştirmede Diyagram Yöntemi Kullanımının Etkililiği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

İlik, Ş. Ş. (2009). Hafif Düzeyde Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerde Doğrudan Öğretim Yönteminin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Kavramların Öğretiminde Etkililiğinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

İlker, Ö., A. (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Yazılı Anlatım. M.A. Melekoğlu, O. Çakıroğlu (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar içinde (s.201-243). Ankara:Vize yayıncılık

İlker, Ö., & Melekoğlu, M. A. (2017). İlköğretim döneminde özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin yazma becerilerine ilişkin çalışmaların incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 18(3), 443-469. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/374306

Kançeşme, C. (2015). Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Sayıların İngilizce Yazımının Öğretiminde Eşzamanlı İpucu ile Kapat-Kopyala-Karşılaştır Öğretim Yöntemlerinin Etkililiklerinin Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Kirk, S. A. (1977). Specifik learning diasabilities. Journal of Clinical Child Psychology, pp. 23-26. https://doi.org/10.1080/15374417709532776

Mutlu, Y. (2016). Bilgisayar Destekli Öğretim Materyallerinin Matematik Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilerin Sayı Algılama Becerileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Özat, N. E. (2010). Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Frostig Görsel Algı Eğitim Programının Etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Özbek, A. B. (2015). Okuma güçlüğü müdahalelerinde teknoloji kullanımı. Journal of Education & Special Education Technology. 1(1), 48-53.https://www.researchgate.net/publication/289252976_Okuma_Guclugu_Mudahalelerinde_Teknoloji_Kullanimi

Özbek, A. B. (2014). Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Okuma Akıcılığını Geliştirmede Tablet Bilgisayar Destekli Sağaltım Programının Etkililiği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, (2006). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/05/20060531-2.htm

Özkardeş, O. (2012). Türkiye’de özel öğrenme güçlüğüne ilişkin yapılan uygulamalar, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 25-38. https://core.ac.uk/download/pdf/53032548.pdf

Palut, B. (2016). Okuma ve Dil Sanatlarının Öğrenme Özellikleri. H. Sarı (Çev. Ed.), Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler ve Eğitimleri içinde (s.179-216). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık

Tuğrul-Kalaç, E. (2017). Öğrenme Güçlüğü ve Matematik. M.A. Melekoğlu, O. Çakıroğlu (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar içinde (s.245-280). Ankara:Vize yayıncılık

Ün, D. (2009). Özel Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Öğrencilere Yönelik Bilişsel Müdahale Programı. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Yangın, S. ve Sidekli, S. (2006). Okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin kelime tanıma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir uygulama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 1-17. http://dergipark.gov.tr/musbed/issue/23524/250641

Yüksek Öğretim Kurulu, Ulusal Tez Merkezi. (2018). https://tez.yok.gov.tr/
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3445

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.