Examining Pre-service Primary School Teachers Knowledge About Fractions and Fractional Teaching Knowledge

Serap AKBABA DAĞ, Özlem DOĞAN TEMUR

Abstract


The aim of this study is to answer to the question of how the pre-service primary school teachers knowledge about fractions and fractional teaching knowledge. The study was carried out with 7 final year students attending the Primary School Teaching Program of a public university. The data of the study were collected by fractional teaching knowledge questions. It consists of two multiple choice, one pairing and five open-ended questions, totaling eight questions in total. Questions includes fractional information, processing of fractions and the elimination of student errors, teaching of comparison in fractions and estimation of possible student thoughts, problem posing and modeling of fractional problems. In the preparation of the questions, the current literature was reviewed and the majority of the questions were formed from the adaptation of the problems used in similar studies. The data obtained from the data collection tool are qualitative data; Descriptive analysis and content analysis approach were used in the analysis. From the analysis of the data obtained; ıt is concluded that pre-service teachers; operations with fractions and problem posing, different meanings of fraction, appropriate answers to operational and conceptual questions, and difficulty in to be able to predict the possible thoughts of the students on fractions.


Keywords


fractions, fractional teaching knowledge, the pre-service primary school teachers

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbaba Dağ, S. (2009). Sınıf Öğretmeni adaylarının temel matematik I-II derslerine ilişkin kavram yanılgılarının incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aksu, M. (1997). Student performance in dealing with fractions. The Journal of Educational Research, 90(6), 375-380.

Altun, M. (2005). Matematik öğretimi. Bursa: Alfa Aktüel Yayın Dağıtım.

Alacacı, C. (2009). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. İçinde E. Bingölbali ve M.F. Özmantar (Ed.) Matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (s. 63-95). Ankara: Pegem Akademi.

Başgün, M. ve Ersoy, Y. (2000). Sayılar ve aritmetik I: Kesir ve ondalık sayıların öğretilmesinde bazı güçlükler ve yanılgılar. İçinde, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı: (s. 604-608), Ankara: MEB

Baykul, Y. (2006). İlköğretimde matematik öğretimi (1.-5. Sınıflar). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Behr, M., Harel, G., Post, T., & Lesh, R. (1992). Rational number, ratio, proportion. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp. 296–333). New York: Macmillan Publishing.

Cramer, K., & Henry, A. (2002). Using Manipulative Modeli to build number sense for addition of fractions. In B. Litwiller (Eds). Making sense of fractions, ratios and proportions (pp. 41-48). Reston, VA: NCTM.

Cramer, K., Post, T., & delMas, R. (2002). Initial fraction learning by fourth- and fifth-grade students: A comparison of the effects of using commercial curricula with the effects of using the Rational Number Project curriculum. Jour-nal for Research in Mathematics Education, 33(2), 111- 144.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Doğan Temur, Ö. (2011). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin kesir öğretimine ilişkin görüşleri: fenomenografik araştırma. Dumlupınar Üniveristesi Sosyal Bilimler Dergisi. 29, 203-212

Eroğlu, D. (2012). Examınıng prospective elementary mathematics teachers‘ knowledge about students‘ mistakes rela-ted to fractions (Unpublished master dissertation). Middle East Technical University, Ankara.

Gökkurt, B., Soylu, Y. ve Demir, Ö. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerin öğretimine yönelik görüşle-rinin incelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 230-251.

Gökkurt, B., Şahin, Ö. ve Soylu, Y. (2012). Matematik öğretmenlerinin matematiksel alan bilgileri ile pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8), 997-1012.

Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y. ve Soylu, C. (2013). Öğretmen adaylarının kesirlerle ilgili pedagojik alan bilgilerinin öğrenci hataları açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 719-735.

Haser, Ç. ve Ubuz, B. (2001). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kesirler konusunda kavramsal anlama ve işlem yapma performansı. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı. (s. 609-612), Ankara: MEB Yayınları.

Hassemann, K. (1981). On difficulties with fractions. Educational Studies in Mathematics, 12(1), 71-87.

Hassemann, K. (1981). On difficulties with fractions. Educational Studies in Mathematics, 12(1), 71-87.

Hill, H, C., Ball, D. L., & Schilling, S. G. (2007). Unpacking ‘ pedagogical content knowledge’: Conceptualizing and measuring teachers’ topic and specific knowledge of students. Journal for Research in Mathematics Education. 39(4), 372-400

Işık, C., Kar, T., Işık, A., ve Güler, G. (2012). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde toplama işlemine yönelik kurulan problemlerdeki hataları belirleyebilme becerileri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3(3), 161-182.

Işıksal, M. (2006). A study on pre-service elementary mathematics teachers‘ subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the multiplication and division of fractions (Unpublished doctoral dissertation), Middle East Technical University, Ankara.

Işık, C. (2011). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının kesirlerde çarpma ve bölmeye yönelik kurdukları problemlerin kavramsal analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 231-243.

Kar, T. ve Işık, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin kesirlerle çıkarma işlemine yönelik problem kurma becerilerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 243-276.

Ma, L. (1999). Knowing and teaching elementary mathematics: Teachers’ understanding of fundamental mathematics in China and the United States. Mahwah, NJ: Erlbaum

Moss, J., & Case, R. (1999). Developing children’s understanding of the rational numbers: A new model and an expe-rimental curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 30(2), 122–147.

Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2006). İlköğretimde matematik öğretimine çağdaş yaklaşımlar. Ankara: Ekinoks.

Özmantar, M. F. ve Bingölbali, E. (2009). Sınıf öğretmenleri ve matematiksel zorlukları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 401-427

Toluk Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Com-puter and Mathematics Education, 2(2), 87-102.

Siebert, D., & Gaskin, N. (2006). Creating, naming and justifying fractions. Teaching Children Mathematics, 12(8), 394-400.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri . Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Walle de Van J., Karp, S. K., & Bay-Williams J. (2013). İlkokul ve ortaokul matematiği. (Çev. Durmuş. 7. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Ward, J., & Thomas, G. (2007). What do teachers know about fractions? In findings from the New Zealand numeracy development projects (pp. 128-138). Wellington, New Zealand: Learning Media.

Ward, J. (2009). Teacher knowledge of fractions: An assessment. (Unpublished doctoral dissertation). Otago University, Dunedin, New Zealand.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3454

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.