The Effect of The Plant Geography Objectives in The Geography Curriculum on Recognizing Plants Based on Student Views

Ziya İNCE

Abstract


Plants are one of the most important elements that ensures the continuity of life on Earth. However, as a result of humanity recklessly using the natural environment and especially plants, some components of this natural resource have been destroyed and some are facing the danger of extinction. This is why recognizing plant, which is one part of the natural environment, and better studying it increases its value in the eyes of people. People are provided with the primary and most important information on this issue in their middle school and high school geography courses. From this perspective, objectives for plant in the geography curriculum and the perception that these creates in the minds of students constitute a very important place.

The purpose of this study is to examine the effect of becoming familiar with the plant component of plant geography objectives in geography curriculum using phenomenological techniques based on the views of the students. After a review of the literature regarding the topic of plant geography is done and expert opinions are received, a semi-structured interview form was prepared with the goal of obtaining the students’ levels of knowledge on the topic of plant geography. Secondary education students constitute the population of the study, while Anadolu High School students in the Bağcılar district of the Istanbul province constitute the sampling. Forty students participated in the research.

This study shows us geography classes produce positive results in the thoughts of students on the topic of plant. The personal efforts and wishes of geography teachers have an important share in this positive development. When studying the data obtained in the study, it was concluded that the secondary education students’ objectives and textbooks in the geography curriculum were important in recognizing the plants. The students also reported that this subject needed to be valued more in both geography classes and other classes in order to become familiar with more plants in the environment.


Keywords


Natural environment, geography education, plant geography, geography curriculum

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akman, Y., & Ketenoğlu, O. (1987). Vejetsyon Ekolojisi (Bitki Sosyolojisi). Ankara: Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayın No:146.

Alım, M. (2008). Öğrencilerin Lise Coğrafya Programında Yer Alan Yeryuvarlağı ve Harita Bilgisi Ünitelerindeki Bazı Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, sayı: 177, Ankara, 166-180.

Atalay, İ. (1992). Genel Fiziki Coğrafya . İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Atalay, İ. (1994). Türkiye’de Vejetasyon Coğrafyası . İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.

Atalay, İ. (2013). Doğa Bilimleri Sözlüğü . İzmir: Meta Basım ve Matbaacılık. Genişletilmiş 2.Baskı.

Atayeter, Y. (2013). Bitki Coğrafyası. H. Akengin, & İ. Dölek içinde, Genel Fiziki Coğrafya (s. 265-282). Ankara: Pegem Akademi.

Aydınözü, D., & Çoban, A. (2015). Bitki Coğrafyası Araştırma Yöntemleri. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 31, – ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 http://www.marmaracografya.com, 132-160.

Bilgili, M., & Kocalar, A. O. (2014). Bazı Kavramlar Açısından Çevre ve Eğitiminin Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 7, Aralık sayısı, 461-471.

Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Yay.

Doğanay, H. (1993). Coğrafya’ya Giriş I. Ankara: Gazi Büro Kitabevi.

Doğanay, H. (2017). Coğrafya İlim Alanları Sözlüğü. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Frost, C. J. (2000). Comparing Attitudes About Forests Between Young Adults in North –Central Florida and The Peruvian Amazon. Florida-USA: Master thesis. University of Florida.

Geçit, Y. (2010). Coğrafya Eğitimi Alanında Temel Yönelimler. Kuram Uygulamada Eğitim Bilimleri 10 (2), 925-987.

Genç, H., Demirkaya, H., & Karasakal, G. (2010). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin orman kavramını algılamaları: fenomegrafik bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 34-48.

İlseven, S., Kasot, N., & İlseven, G. (2017). Opinions of Education Administrators and Teachers on Vegetation Geography: Comparative Case Study. The Anthropologist 23:1-2, DOI: 10.1080/09720073.2016.11891942 ISSN: 0972-0073 (Print) (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ranp20, 199-208.

İnce, Z. (2015). Ortaöğretim Coğrafya Dersi 10.Sınıf Müfredatının Yaşadığımız Çevreyi Tanımaya Katkısının İncelenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 31, İstanbul – ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 http://www.marmaracografya.com, 330-344.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 25.Basım.

Kellert, S. R. (2007). Reflections on Children’s Experience of Nature. Children and Nature Network C&NN Leadership Writing Series 1(2).: https://www.childrenandnature.org/wp-content/uploads/2015/04/LWS_Vol1_02.pdf adresinden alındı

Kırıkçı, A. C., & Yılmaz, K. (2017). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarihi Çevre Eğitimine Yönelik Görüşleri. Marmara Coğrafya Dergisi Yıl: Ocak 2017 • Sayı: 35 • ISSN: 1303-2429 • E-ISSN: 2147-7825, 74-86.

MEB. (2011). Coğrafya Dersi Öğretim Programı (Revizyon TTKB:04/09/2014 tarih ve 85 sayılı karar). Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2018, 02 12). MEB Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı 2018. MEB Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi: http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=336 adresinden alındı

Memişoğlu, H., & Öner, G. (2013). Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci ve Öğretmen Görüşlerine Göre Coğrafya Konularının Öğretimi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2013 Cilt:2 Sayı:3 Makale No:40 ISSN: 2146-9199, 347-366.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research A Guide to Design and Implementation. San Francisco: Jossey Bass.

Özbaş, S. (2013). Ortaokul Öğrencilerinin Ormana Yönelik Tutumları: Lefkoşa Örneği. Sakarya University Journal of Education, 3/3 (Aralık /December 2013), 82-94.

Özey, R. (2002). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Sezer, A., & Şanlı, C. (2017). Coğrafya Öğretim Programında ve Ders Kitaplarında Göç Olgusu. Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı/Issue: 36 • ISSN: 1303-2429 • E-ISSN: 2147-7825 , 16-25.

Şahin, V. (2015). İklim Değişimi ve Arıcılık Arasındaki İlişkinin Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 8 Sayı: 40 Issn: 1307-9581 , 423-429.

Turna, İ. (2017). Kent Ormancılığı. Karadeniz Teknik Üniversitesi: http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/silvikultur_c858b.pdf adresinden alındı

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık Dokuzuncu Baskı.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3486

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.