A Study on Determination of TFRS (Turkish Financial Reporting Standards )/ TAS (Turkish Accounting Standards) Awareness of Undergraduate Students who Receiving Accounting Education

Kezban ŞİMŞEK, Onur ŞİMŞEK

Abstract


This research aims to determine the TFRS / TAS awareness of undergraduate students who accounting education. The survey method was used to collect the data needed to accomplish this aim. The questionnaire was applied to 237 undergraduate students in Business Administration and Banking and Finance Departments of Kastamonu University Faculty of Economics and Administrative Sciences. As a result of the study, it was determined that there was a significant difference in terms of TFRS / TMS awareness levels between the students of the Department of Business Administration and Banking and Finance Department. The findings of the study revealed that There was a significant difference in terms of TFRS / TMS awareness levels among students who have TFRS / TMS knowledge and who do not have TFRS / TMS knowledge.


Keywords


Accounting education; tfrs; tas; awareness level

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Albu, N., Albu, C.N. ve Gîrbină, M.M. (2012, May), Educating Accounting Students in an Emerging Economy - an Analysis of the Importantance of Stereotypes in Teaching IFRS, International Journal of Academic Research, 4(3), 51-57.

Aktaş, M. A., Ertuğrul, A. N. (2013). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Muhasebe Eğitimine Yansıması: Ankara’ daki İşletme Yüksek Lisans Öğrencilerinin Görüşleri, Bartın Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(7), 45-64.

Aycı, A. (2012, 16-17 Haziran). KOBİ’ lerin Rekabet Gücünün Artırılmasında Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Trabzon.

Brown, P. (2011, August). International Financial Reporting Standards: what are the benefits?, Accounting and Business Research, 41(3), 269–285.

Dalğar, H., Çelik, İ ve Mortaş, M. (2011). Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS/TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 217-230.

Dick, W., Missonier-Piera, F. (2010). Financial Reporting under IFRS: ATopic Based Approach, England: JohnWiley&Sons,Ltd.

Durmuş, H., Aytulun, A. (2016). Muhasebe Mesleğini İlgilendiren Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Risk Tabanlı Denetim ve Denetim Standartları, TMUD Yayınları: Kitap No: 11.

Erol Fidan, M., Uysal, T. (2017). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Örneği, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 24-35.

Gökçen, G., Ataman, B., Cebeci, Y. ve Cavlak, H. (2015, Temmuz). Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Lisans Programlarındaki Muhasebe Standartları Eğitimi Üzerine Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 11 (44), 121-145.

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L. And Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. (Fifth Edition). New Jersey: Prentice-Hall Inc..

Hassan, E. A., Rankin, M. and Lu, W. (2014). The Development of Accounting Regulation in Iraq and the IFRS Adoption Decision: An Institutional Perspective, The International Journal of Accounting, 49, 371–390.

Karabayır, M. E., Ertugay, E. (2014). Finansal Raporlama Standartlarının Dünü ve Bugünü, Ankara Üniversitesi SBF Dergis,, 65(4), 195-198.

Karaca, N., Sürmeli, D., Hocaoğlu, S. (2016). Türkiye’de Lisans Düzeyinde Verilen Muhasebe Eğitiminin Muhasebe Alanında Yaşanan Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICAFR 16 Özel Sayısı, 270-281.

Kerlinger, F. N. (1978). Foundations of Behavioral Research. New York: McGraw Hill.

Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structual Equation Modeling. (Third Edition). New York: The guilford Press,

Kurnaz, N. (2012 February). Statistical Analysis of the Factors Affecting Accounting Students’ Awareness of the TAS (Turkish Accounting Standards) and TFRS (Turkish Financial Reporting Standards), British Journal of Science, 4 (1), 142-156.

Madawaki, A. (2012, February). Adoption of International Financial Reporting Standards in Developing Countries: The Case of Nigeria, International Journal of Business and Management. 7(3), 152-161.

Nag, S. K. (2015, March), International Financial Reporting Standards- An Overview, International Journal of Research in Finance and Marketing, 5(3), 39- 47.

Patro, A., Gupta, V. K. (2012), Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Accounting Curriculum in India - An Empirical Study, Procedia Economics and Finance. 2, 227 – 236

TÜRMOB İnternational Haber (2016, Ocak). IAESB Küresel Muhasebe Eğitimi İhtiyaçlarını Araştırıyor ve Gelecek Strateji ve Önceliklere İlişkin Geri Bildirim Topluyor, 11(42)

Zeff, Stephen A, Foreword by Stephen A. Zeff, Didier Bensadon and Nicolas Praquin (Ed.). (2016). IFRS in a Global World: International and Critical Perspectives on Accounting içinde (v-xi), Switzerland: Springer International Publishing.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.3607

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.