A Research On The Life Qualities Of Physical Education Teachers And Other Branch Teachers

Elif KARAGÜN

Abstract


The purpose of this study is to compare physical education teachers working in elementary schools and educators working in verbal, numeric, pre-school and classroom teaching branches in terms of the quality of life. For this purpose, the short version of The World Health Organization Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF) including 27-items was applied to randomly chosen teachers attending the June 2013 seminars and working in elementary schools in İzmit district of Kocaeli province on a voluntary basis. As a conclusion, significant differences were found compare branches. All teachers quality of life significant results were found in the sub scales of mental quality of life in terms of gender, physical quality of life in terms of age, social, cultural and environmental quality of life in terms of economic situation and in total quality of life in terms of participation in an activity, while the quality of life scores did not differ significantly in terms of working year, number of children and marital status.

Keywords


Physical Education Teacher; Quality Of Life; Branch Teacher; Primary Education; Classroom Teacher

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alexandre, T. S., Cordeiro, R.C., Ramos, L.R. (2009). Factors associated to quality of life in active elderly. Rev Saude Publica, 43(4), 613-621.

Altınel, T. (2008). Edirne Şehir Merkezindeki 15-49 yas kadınlarda ruhsal durum ve etki-leyen faktörler. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne.

Arastaman, G. (2006). “Ankara ili lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumla-rına iliskin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüsleri”. Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi. Anlara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.

Aslan K. (2001). İlköğretim 1.kademe öğretmenlerinin yaşam kalitesi ve mesleki doyumları. Ege Eğitim Dergisi, 1(1), 63-82.

Avcı, K., Pala, K. (2004). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan araştırma görevlisi ve uzman doktorların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (2), 81-85.

Aydemir Ö., Özdemir C., Koroğlu E. (2005). The impact of comorbid conditions on the SF-36: a primary-care-based study among hypertensives. Archives of Medical Research, 36(2), 136-141.

Aydın Pehlivan, İ. (2002). İş Yaşamında Stres, (2.Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Balcı, A.(2000).Öğretim elemanının iş stresi kuram ve uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: a review of benefits and outcomes. Journal of School Health, October, 76(8), 397-401.

Baydur, H. (2001). Soma elektrik üretim ve ticaret anonim şirketi tesislerinde çalışan işçilerde bazı sosyodemografik faktörlerle yaşam kalitesinin ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Manisa.

Birtane, M., Tuna, H., Ekuklu, G., Uzunca, K., Akçi, C., Kokino, S.(2000). Edirne Huzu-revi sakinlerinde yaşam kalitesine etki eden etmenlerin irdelenmesi. Turkish Journal Of Geriatric/ Geriatri Dergisi, 3(4), 141-145.

Bolduc, R. R. (2002). An analysis of the relationship between quality of work life and motivation for correctional services officers in the Montreal area. Ph.D. Thesis. McGill University, Canada.

Borglin, G., Jakobsson, U, Edberg, A. K., Hallberg, I. R. (2005). Self reported health complaints and their prediction of overall and health-related quality of life among elderly people. International Journal of Nursing Studies. 42(2), 147-158.

Burström, K., Johannesson, M., Diderichsen, F. (2001). Healthrelated quality of life by disease and socio-economic group in the general population in Sweden. Health Policy, 55(1), 51–69.

Celep, C.(2002). Ortaöğretim öğrencilerinin psikolojik ve akademik gereksinimlerini karşılama ile sınıf içi öğrenci dönütleri. Eğitim Araştırmaları, 3 (9), 24-40.

Christensen, H., Jorm, A.F., Henderson, A.S., Mackinnon, A.J., Korten, A.E., Scott, L.R. (1994). The relalionship between health and cognitive functioning in a sample of elderly people in the community. Age Ageing, May, 23(3), 204-212.

Diener, E., Seligman, M.E.P. (2004). Beyond money: Toward an economy of well-being. Psychological Science in the Public Interest, 5 (1), 1-31.

Dorahy, M.J., Lewis, C.A., Schumaker, J.F., Akuamoah-Boateng, R., Duze, M.C. & Sibiya, T.E.(2000). Depression and life satisfaction among Australian, Ghanian, Nigerian, Northern Irish and Swazi University Students. J Soc Behav Pers, 15: 569-580.

Dökmen, Z. Y.(1997). Çalışma, cinsiyet ve cinsiyet rolleri ile ev işleri ve depresyon ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 12 (39), 39-56.

Durmaz, A.(2008). Liselerde okul yasam kalitesi (Kırklareli İli örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi Teftisi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı. Edirne.

Eser, S.Y., Fidaner, H., Fidaner, C., Elbi, H, Eser, E., Göker, E. (1999a). Yaşam kalitesinin ölçülmesi. WHOQOL-100 ve WHOQOL-BREEF. 3P Dergisi, 7(2), 5-13 (Ek 2).

Eser, E., Fidaner, H., Fidaner, C., Eser, S.Y., Elbi, H., Göker, E. (1999b). WHOQOL-100 ve WHOQOL-BREEF’in psikometrik özellikleri. 3P Dergisi, 7(2), 23-40 (Ek 2).

Eser, S., Saatlı, G., Eser, E., Baydur, H., Fidaner, C. ( 2010). yaşlılar için Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesi modülü Whoqol-Old: türkiye alan çalışması türkçe sürüm ge-çerlilik ve güvenilirlik sonuçları. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(1), 37-48.

Genç, A., Şener, Ü., Karabacak, H., Üçok, K. (2011). Kadın ve erkek genç erişkinler arasında fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi farklılıkların araştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi. 12(3), 145-150.

Göçgeldi, E., Babayiğit, M. A., Hassoy, H., Açıkel, C.H., Taşçı, İ., Ceylan, S. (2008). Hipertansiyon tanısı almış hastaların algıladıkları yaşam kalitesi düzeyinin ve etki eden faktörlerin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi, 50(3), 172-179.

Kai, I., Ohi, G., Kobayashi, Y., Ishizaki, T., Hisata, M., Kiuchi, M. (1991). Quality of life: a possible health index for the elderly. Asia Pac J Public Health, 5(3), 221-7.

Kaya, M., Piyal, B. (Nisan, 2004). Ankara’da 112 acil yardım hizmetlerinde çalışan personelin öznel yaşam kalitelerinin sosyo-demografik özellikler yönünden yaşam kalitesi ait alanlarına göre değerlendirilmesi. 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumunda sunulmuş bildiri, İzmir.

Kavlu, İ., Pınar, R. (2009). Acil serviste çalışan hemşirelerin tükenmişlik ve iş doyumları-nın yaşam kalitesine etkisi. Türkiye Klinikleri J Med Sci., 29(6),1543-55.

Kilimci, S. (2006). Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Koçak, F.Ü., Özkan, F. (2010). Yaşlılarda fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi. Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 46-54.

Lehman, A.F. (1988). A quality of life interview for the chronically mentally ill. University of Myrland. Evaluation and Program Planning, 11, 51-62.

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiJqI3UhbnKAhUCCCwKHWgTANkQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.minshawi.com%2Fvb%2Fattachment.php%3Fattachmentid%3D731%26d%3D1281369230&usg=AFQjCNFD56RgOmPpSDSEI-XBGCuWCscQrQ&sig2=V35wmTuf38eAfUx1OZI99g (erişim 10 Temmuz 2014).

Li W, Liu L, Puente JG, Li, Y., Jiang, X., Jin, S., Ma H., Kong, L., Ma, L., He, X., Ma, S., Chen, C.(2005). Hypertension and healthrelated quality of life: an epidemiological study in patients attending hospital clinics in China. J Hypertens, september, 23(9), 1667-1676.

Lips, H.M. (2001). Sex and gender: an introduction (4.ed) California: Mayfiel Publishing Company.

Marks, G. N. (1998). Attitudes to school life: Their influences and their effects on achievement and leaving school. Australian Council For Educational Research. (ACEReSearch) LSAY Research Report, No:5 (erişim: 20.07.2014).

Malin, A., Linakkyla, P. (2001). Multilevel modelling ın repeated measures of the quality of finnish school life. Scandinavian Journal of Educational Research, 45 (2), 145-165.

Memik, Ç. N., Ağaoğlu, B., Coşkun, A., Üneri, Ö. Ş., Karakaya, I. (2007). çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlik ve güvenilirliği, Türk Psikiyatri Dergisi, 18(4), 353-363.

Mogotsi, M., Kaminer, D., Stein, D.J. (2000). Quality of life in the anxiety disorders. Harvard Review of Psychiatry, 8(6), 273-282.

Özer, D., Baltacı, G. (2008). İş yerinde fiziksel aktivite, Fiziksel aktivite bilgi serisi. Anka-ra: Klasmat Matbaacılık (erişim 20.08.2014).

Özüdoğru, E. (2013). Üniversite personelinin fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı, Burdur.

Perry, G. (November, 2000). Optimistic visions & satisfaction with life. The Annual Conference of the Australian Association for Research in Education, Sydney.

Saatli, G., Eser, E., Pala, T., Göngür, N. (2003, Haziran). Hasta memnuniyeti ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. 8. Halk Sağlığı Günleri, sunulmuş bildiri, Sivas.

Sarı, M. (2012). Empatik sınıf atmosferi ve arkadaşlara bağlılık düzeyinin lise öğrencile-rinin okul yaşam kalitesine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi/ Theory and Practice, 18 (1), 95-119.

Şanlı, E. (2008). Öğretmenlerde fiziksel aktivite düzeyi-yaş, cinsiyet ve beden kitle indeksi ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şeref, G., Koçyiğit, H., Erol, A., Bay, H., Kültür, S., Memiş, A., Vural, N. (2000). Huzurevinde yaşamakta olan bir grup yaşlıda bilişsel işlevler, ruhsal bozukluklar, depresif belirti düzeyi ve yaşam kalitesi. Geriatri/ Turkish Journal Of Geriatrics, 3 (4), 133-140,

Spilker, B. (1996.). Quality of Life and pharmacoeconomics in clinical trials (2nd ed). Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers.

Testa, M.A., Simonson, D.C. (1996) Assesment of quality of life outcomes. N Engl J Med, 334, 835-340.

Wallander, J.L., Schmitt, M.& Koot H.M. (2001). Quality of life measurement in children and adolescents: issues, instruments and applications. Journal of Clinical Psychology, 57, 571-585.

Wang, X., Matsuda, N., Ma, H., Shinfuku, N.(2000). Comparative study of quality of life between the Chinese and Japanese adolescent populations. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 54, 147-52.

Yılmaz, K. (2005). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 1–13.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.