SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

Elif MERAL, Birgül KÜÇÜK, Figen GEDİK

Abstract


               Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının çevre kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Anabilim Dalın’da öğrenim gören 357 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri öğretmen adaylarının  Çevre ….. gibidir; çünkü …… cümlesini tamamlamasıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adayları çevre kavramına ilişkin 58 geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar ortak özellikleri dikkate alınarak 11 kategori altında toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, katılımcılar tarafından üretilen ilk beş metaforun insan (% 11,60 ), ev (% 7,73), aile (% 6,62), anne (% 5,52), çocuk (% 4,97) olduğu saptanmıştır.


METAPHORIC COMPREHENSION OF TRAINING TEACHERS OF SOCIAL STUDIES AS REGARDS THE CONCEPT OF ENVIRONMENT

            In this study, revealing the metaphors about the concept of environment of the training teachers of social studies was aimed. Work group of the study consisted of 357 students studying in Atatürk University Kazım Karabekir Faculty of Education Social Studies Department. In the study, phenomenology pattern was used. The data of the study was obtained by making the students complete the sentence: “Environment is like...; because....” For analysing the data, the technique of content analyse was used. According to the findings of the study, teacher trainees produced 58 valid metaphors. These metaphors were classified under 11 categories. Following the study, top five metaphors produced by the participants were detected as human (11, 60%), home (7, 73%), family (6, 62%), mother (5, 52%) and child (4, 97).
Keywords


Anahtar sözcükler: Çevre, metafor, öğretmen adayı

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Atalay, İ. (2004). Doğa bilimleri sözlüğü. İzmir: Meta Basımevi.

Aydın, F., (2011). Üniversite öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 16(26), 25-43.

Bilgili, A.S. (2010). Geçmişten günümüze sosyal bilgilerin temelleri. (Ed. Ali Sinan Bilgili). Sosyal bilgilerin temelleri. Ankara: Pegem Akademi, ss. 1-34.

Cansaran, A., Darçın, E., S., (2008). Çevre eğitimi. (Ed. Orçun Bozkurt), Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çubukçu, Z. (2008). “İlköğretim ve ortaöğretimdeki öğrenci ve öğretmenlerin öğretmen kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar”. İnternational Conference On Educational Science, Ices'08.

Gültekin, M. (2013). İlköğretim Öğretmen adaylarının eğitim programı kavramına yükledikleri metaforlar. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 38, No 169.

Koçoğlu, E., Aküzüm, C., Ekici, Ö. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “yaygın eğitim” kavramına ilişkin sahip oldukları mental imgeler. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 975-991.

Levine, P. M.(2005). Metaphors and ımages of classrooms, kappa delta pi record, indianapolis: v: 41, n: 4, pages 172.

Morgan, G.(1998). Yönetim ve örgüt teorilerinde metafor. (Çeviren: G. Bulut), İstanbul: MESS Yayın No:280.

Nalçacı, A., Bektaş, F., (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13( 1), 239-258.

Noyes, A. (2004). Producing mathematics teachers: A sociological perspective. Teaching Education, 15 (3), 243–256.

Ocak, G., Gündüz, M.(2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(8).

Palmquist, R., A. (2001). Cognitive style and users’ metaphors for the web: an exploratory study. The Journal of Academic Librarianship, Volume 27, Number 1, pages 24–32.

Pratte, R.(1981). Metaphorical models and curriculum theory. Curriculum Inquiry. 11 (4), 07- 320.

Saban, A.(2004). “Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 2(2), 131-155.

Saban, A., Koçbeker,B., N., Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 6(2) 461-522.

Tuncel, H., (2002). Türk öğrencilerin zihin haritalarında islam ülkeleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 83-103.

Yıldırım, A. Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., Yılmaz, M., (2005). Çevre bilimi. Ankara: Gündüz Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.