ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDA GÜDÜLENME DÜZEYLERİNİ ARTIRAN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRASININ BELİRLENMESİ

Sait ÇÜM, Nuri DOĞAN

Abstract


Bu araştırmada, gerçekleştirilmeleri durumunda öğretmenlerin çalışma yaşamında güdülenme düzeylerini artıracağı düşünülen faktörlerin, sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenerek güdüleyicilik bakımından önem düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, 2013-2014 eğitim öğretim yılı içerisinde Ankara, Antalya, Burdur, İstanbul, Kırıkkale, Kocaeli, Muş, Sakarya, Şanlıurfa ve Van illerinde görev yapan 242 ortaokul ve lise öğretmeni üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya katılan öğretmenlerden ölçme aracında yer alan 10 faktörü, gerçekleştirilmesi durumunda onların çalışma yaşamlarındaki güdülenme düzeylerini en fazla artıracak olandan en az artıracak olana doğru sıralamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin tamamı üzerinde gerçekleştirilen ölçekleme işleminin sonucunda güdüleyicilik bağlamında diğer faktörlerden belirgin derecede ayrılan iki faktörün öne çıktığı belirlenmiştir. Gerçekleştirilmesi durumunda öğretmenlerin çalışma yaşamında güdülenme düzeyini en fazla artıracak olan faktörün ‘‘öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırmaya yönelik çalışmaların yapılması’’ faktörü olduğu; ‘‘maaş ve ücretlerin artırılması’’ faktörünün de ikinci sıraya yerleşerek önemli bir güdüleyici olarak öne çıktığı belirlenmiştir. 


Keywords


Çalışma yaşamında güdülenme; Öğretmenleri güdüleyen faktörler; Sıralama yargılarıyla ölçekleme

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ağırbaş, İ., Çelik, Y. ve Büyükkayıkçı, H. (2005). Motivasyon araçları ve iş tatmini. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 8(3), 327-350.

Akyüz, Y. (2001). Başlangıçtan 2001’e türk eğitim tarihi. İstanbul: Alfa Basım Yayım.

Arık, İ. A. (1996). Motivasyon ve heyecana giriş. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Avrupa Komisyonu. (2013). Teachers and school heads salaries and allowances in europe. Brussels: Commission of the European Communities.

Bal, Ö. (2011). Seviye belirleme sınavı başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunu ile ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(2), 200-209.

Bennell, P. ve Akyeampong, K. (2007). Teacher motivation in sub-saharan africa and South asia. Brighton: DFID.

Bingöl, D. (1998). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayın.

Bishay, A. (1996). Teacher motivation and job satisfaction: A study employing the experience sampling method. J. Undergrad Science. 3(1), 147-154.

Brunetti, G. J. (2001). Why do they teach: A study of job satisfaction among long-termhigh school teachers. Teacher Education Quarterly, 28(3), 49-74.

Can , H. (1999). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Cücecoğlu, D. (1994). İnsan insana. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Çiçek, D. (2005). Örgütlerde motivasyon ve iş yaşam kalitesi: Bir kamu kuruluşundaki yönetici personelin motivasyon seviyelerinin tespit edilerek iş yaşam kalitesinin geliştirilmesi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Çiçek, Ö. (2009). Sınıf öğretmenlerinin motivasyon kaynakları. Yayımlanmamış doktora tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Demir, M. K. ve Arı, E. (2013). Öğretmen sorunları: Çanakkale ili örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 32(1), 107-126.

Elizur, D., Borg, I., Hunt, R. ve Beck, I. M. (1991). The structure of work values: A cross cultural comparison. Journal of Organizational Behavior, 12(1), 90-126.

Erdoğmuş, B. (2007). Değişik kademelerdeki eğitim işgörenlerini etkileyen güdüleme etmenleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Eren E. (2000). Yönetim ve organizasyon. İstanbul: Beta Basım Yayın.

Filak, V. F. ve Sheldon, K. M. (2003). Student psychological need satisfaction and college teacher: Course evaluations. Educational Psychology, 23 (3), 235-247.

Garret, R. M. (1999). Teacher job satisfaction in developing countries. Londra: DFID.

Gökırmak, A. (2006). Öğretmen statüleri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Gündüz, Y. ve Can, E. (2011). Öğretmenlerin eğitim sistemi ve uygulamalarına ilişkin güncel sorunları algılama düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 745-774.

Uz, G. D. (2009). İlköğretim okullarında görevli yöneticilerin kullandıkları güdüleme araçları ile öğretmenlerin güdülenme düzeylerinin ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Hagemann, G. (1997). Güdülemenin El Kitabı (Çev: Göktuğ Aksan). İstanbul: Rota Yayınları.

Herzberg, F., Mausner, B. Ve Snyderman B. (1959). The motivation to work. New York: John Wiley & Sons.

Herzberg, F. (2003). Harvard business review dergisinden seçmeler: Motivasyon (L. Aslan, Çev.). İstanbul: Mess Yayın.

Hopper, J.R. (1996). Yönetimde Beşeri İlişkiler (Ö. Özkaya, Çev). Hizmetiçi Eğitim Dergisi, 5(1), 63-80.

Jesus, S. N. ve Conboy, J. (2001). A stress management course to prevent teacher distress. The International Journal of Educational Management, 15 (3), 131-137.

Keskin, B. (2008). Çalışanların performanslarını artırmada bir araç olarak motivasyon ve motivasyon teknikleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara.

Kuzey, M. (2002). Sınıf öğretmenlerinin bazı sorunları ve bazı çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Küçük, S., Ürker, A., Adıgüzelli, F., Adıgüzelli, Y., Safa, M. ve Göktürk, T. (2013). Toplumun öğretmenlik mesleğini algılama düzeyi. İnternational Journal of Social Science, 6(1), 1033-1045.

Lusthaus, C., Adrien, M.H., Anderson, G., Carden, F. ve Moltalvan, P. (2002). Organizational assessment: A framework for improving performance. Ottawa: İADB.

Mertler, C. A. (1992). Teacher motivation and job satisfaction of public school teachers. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ohio State University, Colombus.

Ocak, G., Gündüz, M., Özdemir, M.A. ve Kaya, Ü. (2005). Öğretmenlerde sosyal statü sorunları [bildiri], XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Öğretmen, T. (2008). Alan tercih envanteri: Ölçeklenmesi, geçerliği ve güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 507-522.

Özkalp. E. ve Kırel. Ç. (2001). Örgütsel davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Öztürk, Z. ve Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 57-67.

Öztürk, T. (2006). İlköğretim öğretmenlerinin motivasyonunu artıran ve idame ettiren faktörler: Kağıthane-Levent uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Pamukoğlu, K. (1999). Toplam kalite yönetimi ve motivasyon ağırlıklı bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Perie, M. ve Baker, D. P. (1997). Job satisfaction among America's teachers: Effects of workplace conditions, background characteristics, and teacher compensation. Washington, D.C :National Center for Education Statistics.

Pintrich, P. ve Schunk, D.H. (1996). Motivation in education. New York: Printice-Hall, Inc.

Robbins, S. P. ve Coulter, M. (2009). Management. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Sağlam, M. ve Sağlam, Ç. A. (2005). Öğretmenlik mesleğinin maddi yönüne ilişkin genel bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 317-328.

Sabuncuğlu, Z. ve Tüz, M. (2001). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Srivastava, S. K. (2005). Organizational behaviour and management. New Delhi: Sarup.

Sweeney, J. (1981). Professional discretion and teacher satisfaction. The High School Journal, 65(1), 1-6.

Toker, B. (2006). Konaklama işletmelerinde işgören motivasyonu ve motivasyonun iş doyumuna etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Toker, B. (2008). Motivasyonda kullanılan özendirme araçlarının iş doyumuna etkileri: Beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 8(1), 69-91.

Tony, B. (2000). The measurement of teacher motivation: Cross-cultural and gender comparisons [bildiri]. Annual Meeting of the Society for Cross-Cultural Resarch. New Orleans.

Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Yiğenoğlu, E. (2007). Orta öğretim okulu öğretmenlerinin algılarına göre mesleki etkinliklerindeki güdülenmişliklerini sağlayan etmenler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.