ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİNİN FARKLILIKLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Mehmet KURTULMUŞ

Abstract


Bu araştırmada, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ili genelindeki Anadolu liselerinde görevli 1088 öğretmen; örneklemini ise tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 464 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri Ergül ve Kurtulmuş (2014) tarafından geliştirilen “farklılıkların yönetimi” ölçeğiyle toplanmıştır. Araştırmada, ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanısıra, öğretmenlerin farklılıklara yönelik yaklaşımlar ile yönetsel uygulamalara ilişkin algılarının cinsiyet, okulda çalışma süresi, sendika üyeliği, medeni durum, coğrafi bölge, yaş ve okulun yerleşim yeri değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. Bu önerilerden bazıları şunlardır: Görevlendirmelerde öğretmenlerin farklıklarının dikkate alınması, farklılıklarla ilgili düşüncelerin rahat bir şekilde dile getirilebileceği ortamların oluşturulması, yönetsel uygulamaların daha sistematik ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için yöneticilerin farklılık ve farklılıkların yönetimi ile ilgili bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi...


Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbulut, Y. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık.

Aksu, N. (2008). Örgüt kültürü bağlamında farklılıkların yönetimi ve bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Balyer, A., Gündüz, Y. (2010). Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32.

Bantel, K., Jackson, S. (1989). Top Management and Innovation in Banking Does The Composition of The Top Team Make a Difference. Strategic Management Journal, 10(1).

Bergen, Von.W. C., Soper, B., Foster, T. (2002). Unintended Negative Effects of Diversity Management. Puplic Personnel Management, Yaz Dönemi, 32(2).

Brown, S. L. (2008). Diversity in the workplace: a study of gender, race, age, and salary level. Unpublished Doctoral Thesis. Capella University.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Choi, S., Rainey, H. G. (2010). Managing Diversity in U.S. Federal Agencies: Effects of Diversity and Diversity Management on Employee Perceptions of Organizational Performance. Public Administration Review, 70(1).

CIPD Change Agenda. (2005). Managing diversity: linking theory and practice to business performance.http://www.cipd.co.uk/NR/rdonlyres/D4D2D91FC8A4FD2A814B80A55A60B87/0/mandivlink0405.pdf (Erişim Tarihi: 05.03.2014)

Çetin, N. (2009). İlköğretim okullarında yöneticilerin öğretmenler arasındaki farklılıkları yönetme yeterlilikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Ergül, H. F., Kurtulmuş, M. (2014). Farklılıkların Yönetimi Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22.

Esty, K., Griffin, R., Hirsch, M. S. (1995). Workplace Diversity: A Manager’s Guide to Solving Problems and Turning Diversity Into a Competitive Advantage. www. http://books.google.com (Erişim Tarihi: 03.02.2014)

Green, K. A., López, M., Wysocki, A., Kepner, K. (2012). Diversity in the workplace: benefits, challenges, and the required managerial tools. University of Florida. http://edis.ifas.ufl.edu/hr022 adresinden 18.03.2013 tarihinde indirilmiştir.

Griffin, R. W., Moorhead, G. (2010). Organizational Behavior: Managing People and Organizations. South Western: Cengage Lerning.

Güleş, H. (2012). Örgütlerde Farklılıkların Yönetimi: Okullara İlişkin Bazı Çıkarımlar. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(8).

Güllüpınar, F. (2013). Uluslararası işletmelerde örgüt kültürü. uluslararası işletmecilik. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Yayın no: 2591. Eskişehir.

Karademir, T., Çoban, B., Devecioğlu, S. Karakaya, Y. E., Yücel, A. S. (2012). Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Yönetici ve Öğretmenlerinin Farklılıkların Yönetimi Konusundaki Görüşleri. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1).

Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (7. Basım). Ankara: Alkım Yayınları.

Küçüksille, E. (2008). Parametrik Hipotez Testleri. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Editor: Şeref Kalaycı). Ankara: Asil yayıncılık.

Lumby, J. & Coleman, M. (2007). Introduction: Diversity, leadership and education http://www.sagepub.com/upm-data/14398_Lumby_Chapter_1.pdf adresinden 10.04.2013 tarihinde indirilmiştir.

Memduhoğlu, H. B. (2007). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre Türkiye’de kamu liselerinde farklılıkların yönetimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Memduhoğlu, H. B. (2011a). Liselerde Farklılıkların Yönetimi: Bireysel Tutumlar, Örgütsel Değerler ve Yönetsel Politikalar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2).

Morrison, M., Lumby, J., Sood, K. (2006). Diversity and Diversity Management: Messages From Recent Research. Educational Management Administration ve Leadership, 34(3).

Ngema, J. A. (2009). An investigation of the role of the primary schools principals in managing diversity. Unpublished Master’s Disertation. University of Zululand.

Pedersen, E. R., Tywuschik, S., Gardey, G. S. (2008). Diversity Management in Business Schools: Emerging Trends New Priorities an Good Practices. European Academy of Business in Society (EABİS).

Rosado, C. (2006). What do we mean by “Managing diversity”?. Workforce Diversity.3.

Scholten, C. L., Weheliye, A. J., Wolffram, A. (2009). Institutionalisation of Gender and Diversity Management in Engineering Education. European Journal of Engineering Education, 34(5).

Sharma, S. (2005). Multicultural Education: Teachers’ Perceptions and Preparation. Journal Of College Teaching And Learning, 2(5).

Soldan, Z. (2009). Does Management Walk The Talk? Study of Employee Perceptions. Journal of Diversity Management, 4(4).

Şişman, M., Güleş, H, Dönmez, A. (2010). Demokratik Bir Okul Kültürü İçin Yeterlilikler Çerçevesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1).

http://diyarbakir.meb.gov.tr/www/dimemos-verilerine-gore-tumokullarimiz/icerik/127 04.09.2013

http://www.uk.sagepub.com/upm-data/14398_Lumby_Chapter_1.pdf. Introduction: Diversity, Leadership and Education. 08.03.2013.

Van Vuuren, H. J., Van Der Westhuizen, P. C., Van Der Walt, J.L. (2012). The Management of Diversity in Schools — A balancing act. International Journal of Educational Development, 32.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.