OYUN VE FİZİKSEL ETKİNLİKLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ, KANADA ÖRNEĞİ

Emine Seda KOÇ

Abstract


2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibari ile ilkokul 1-4.sınıflarda okutulmakta olan beden eğitimi dersinin 1.sınıflardan başlanarak kademeli olarak kaldırılarak bu dersin yerine “oyun ve fiziksel etkinlikler” dersi getirilmiştir. Bu araştırma ile söz konusu derse ait öğretim programının Kanada Fiziksel Etkinlikler Öğretim Programı ile program ögeleri (amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreci, ölçme ve değerlendirme) bakımından benzerlikler ve farklılıklarının belirlenerek, programın geliştirilmesine yönelik dönütler elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada var olan bir durumu olduğu gibi koyma amaçlandığından nitel araştırma türü kapsamında yer alan tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırma bulgularına göre programlarda yer alan hedefler içerisinde oldukça fazla sayıda aynı/benzer ifade yer aldığı ve öğrenme-öğretme sürecine yönelik örnek etkinlikler ile bu etkinliklere ilişkin açıklamalara programlarda ortak olarak yer verilmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Kanada öğretim programında Türkiye öğretim programından farklı olarak içeriğin temalar ve konu başlıklarına ayrılmış olduğu, ölçme aracı örneklerinin program hedefleri ile ilişkilendirilerek daha sistematik bir şekilde sunulduğu görülmüştür. 

 


Keywords


Öğretim Programı, Karşılaştırmalı Eğitim, Oyun ve Fiziksel Etkinlikler

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Baltacı, G. (2008). Çocuk ve Spor, Ankara, Klasmat Matbaacılık.

Demirel, Ö. (2005). Kuramdan uygulamaya eğ itimde program geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Havighurst, R.J. (1972). Developmental tasks and education. New York: David McKay.

Karakuş, İdris (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi (Öğretmen El Kitabı), Ankara: Sistem Ofset Yayınları.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Miller, G. ve Dingwall, R. (1997). Con-text and method in qualitative research. USA: Sage Publications, Inc.

Şahin, M. (2006). Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Bilim Uzmanlığı Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Wilsing, A. N. (2002). Odtü’de Öğretim Elemanlarının Öğretimde Planlama, Etkili Öğretim ve Değerlendirme Alanlarında Eğitime Yönelik Programın Etkililiği. (The Efficiency of the Program on Training of İnstructors at Metu on İnstructional Planning, Effective Teaching and Assessment). Master of Degree Thesis, University of Orta Doğu Teknik.

Varış, F. (1988). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: A.Ü.Eğitim Fakültesi Yayınları.

Vural, B. (2004). Eğitim- Öğretimde Planlama- Ölçme ve Stratejiler. İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Yenal,T., Çamlıyer,H., Saracaloğlu,A. (1999). İlköğretim İkinci Devre Çocuklarında Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Motor Beceri ve Yetenekler Üzerine Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi,4(3), 15-16.

Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.