EVALUATION OF TEACHERS’ OPINIONS TOWARDS DISAPPROVED BEHAVIORS OF STUDENTS

Fulya YÜKSEL-ŞAHİN, Erkan TABANCALI

Abstract


The aim of the study is to reveal how primary, secondary and high school teachers define students’ diapproved behaviors, how the teachers overcome these behaviors and how the teachers evaluate the support of school counselor for these behaviors. Additionally, in the study it is examined whether there is a significant difference between teachers’ approaches (suitable/unsuitable) to students’ disapproved behaviors according to collaboration with school counselor, school level and gender. The sample group consists of 30 teachers serving at elementary, secondary and high school levels in Istanbul. “Teacher Assessment Form” and “Personal Information Form” were used to collect data. Mixed research design was employed in the study. The collected data were subjected to quantitative and qualitative analyses. Frequency (f) and percentage (%) calculations were performed for quantitative analysis. Furthermore, bivariate chi-square (X2) and Fisher Exact tests were performed using the crosstabs technique. Descriptive analysis was made for qualitative analysis. As a result, a significant difference between teachers’ approaches towards diapproved behaviors of students was found out. Additionally, there is a significant difference between teachers’ approaches towards dispproved behaviors of students according to collaboration with school counselor. But there is no significant difference between teachers’ approaches according to teachers’ gender and teachers serving school level.

ÖĞRETMENLERİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Araştırmanın amacı, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin okul ortamında karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışlarını nasıl tanımladıklarını, bu davranışlara nasıl yaklaştıklarını ve bu konuda okul psikolojik danışmanının verdiği yardımı nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca, öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik yaklaşımlarının (uygun / uygun değil), okul düzeyine, cinsiyete ve okul danışmanı ile işbirliği yapmalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ilinde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan 30 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanması için “Öğretmen Değerlendirme Formu” ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada, karma araştırma modellerinden “aşama boyunca karma model” kullanılmıştır. Toplanan veriler üzerinde nitel ve nicel çözümleme yapılmıştır. Nitel çözümleme için betimsel analiz yapılmıştır. Nicel çözümleme için frekans (f) ve yüzdelik hesapları (%) yapılmıştır. Ayrıca, çapraz tablo (crosstabs) tekniği ile iki değişkenli kay-kare (X2 ) (Chi Square Test) ve Fisher Exact testi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yaklaşımları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca, öğretmenlerin okul psikolojik danışmanı ile işbirliği yapmalarına göre istenmeyen öğrenci davranışlarına yaklaşımları arasında da anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak, öğretmenlerin cinsiyeti ve görev yaptıkları okul düzeyi ile istenmeyen öğrenci davranışlarına yaklaşımları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.


Keywords


Disapproved Behaviors, Teachers, Students, School Counselor, Classroom Management

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akçadağ, T. (2009). Sorun davranışların yönetimi (Management of challenging behaviours) In H. Kıran (Ed)., Etkili sınıf yönetimi (pp 277-311) Ankara: Anı Yayıncılık

Arslan Y., Saçlı, F. & Demirhan, G. (2011). Students’ opinions on student misbehaviors that physical education teachers faced and methods used against to those behaviors in the class. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 22 (4), 164–174.

Aydın, A. (2008). Sınıf yönetimi (Classroom management). Ankara: Pegem.

Başar, H. (1997), Sınıf yönetimi (Classroom management).Ankara: Personel Eğitim

Merkezi.

Balay, R. & Sağlam, M. (2008). Sınıf içi olumsuz davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri (The opinions of teachers concerning the negative behaviors in class) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 5 (2),1-24.

Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma (Research in social science). Ankara: Pegem

Beaman, R. & Wheldall, K. (2000). Teachers’ use of approval and disapproval in the classroom. Educational Psychology, 20 (4), 431-446.

Boyacı, A. (2009). Comparative investigation of the primary school students’ opinions about about discipline, class rules and punishment. Educational Administration: Theory and Practice,15( 60), 523-553.

Büyüköztürk, Ş. (2000). Veri analizi el kitabı (Data analysis handbook). Ankara: Pegem.

Çağlar, A. (2009). Investigation of attention taking and keeping behavior of primary school teachers of teaching activities. Unpublished master’s thesis. Çukurova University, Adana, Turkey.

Clunies-Ross, P.; Little, E. & Kienhuis, M. (2008). Self-reported and actual use of proactive and reactive classroom management strategies and their relationship with teacher stress and student behaviour. Educational Psychology, 28 (6), 693–710.

Çankaya, I. & Çanakçı, H. (2011). Undesirable student behaviors faced by classroom teachers and ways of coping with this behaviors. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (2), 307-316.

Çapri, B., Balcı, A. & Çelikkaleli, Ö. (2010). A comparison of teacher views on primary school students’ classroom misbehaviors). MersinUniversity Journal of the Faculty of Education, 6 (2),89-102.

Çelikkaleli, Ö., Balcı, A., Çapri, B. & Büte, M. (2009). Teacher views on the sources of students’ misbehaviours at primary schools. Primary Education Online, 8 (3), 625-636.

Danaoğlu, G. (2009). Student’ misbehaviours and investigating tackling strategies of primary teachers and branch teachers in fifth classes of primary education. Unpublished master’s thesis. Çukurova University, Adana, Turkey.

Ekinci, E. & Burgaz, B. (2009). İstenmeyen öğrenci davranışlarının öğretmen ve okuldan kaynaklanan nedenleri (Reasons of student misbehaviors resulting from teachers and schools). Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 91-111.

Erol, O., Özaydın, B. & Koç, M. (2010). Classroom management ıncidents, teacher reactions and effects on students: a narrative analysis of unforgotten classroom memories. Educational Administration-Theory and Practice, 16 (1), 25-47.

Girmen, P., Anılan, H., Şentürk, İ. & Öztürk, A. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen öğrenci davranışlarına gösterdikleri tepkiler (Reaction of primary teacher towards unwanted student behaviors). Sosyal Bilimler Dergisi, 15, 236-244.

Jones, V. & Jones, L. (2010). Comprehensive classroom management. New Jersey: Pearson Education Inc.

Kandemir, M. & Özbay, Y. (2000). Interactional effect of perceived emphatic classroom atmosphere and self-esteem on bullying. Primary Education Online, 8(2), 322-333.

Kaya, Z. (2002). Sınıf yönetimi (Classroom management) Ankara: Pegema Yayıncılık.

Laitsch, D. (2006). Student behaviors and teacher use of approval versus disapproval. Research Brief, 4(3).

Leung,K. & Lau S. (1989). Effects of self-concept and perceived disapproval of delinquent behavior in school children. Journal of Youth and Adolescence, 18 (4), 345-359.

Mahony, T. (2003). Words work! How to change your language to improve behaviour in your classroom. Carmarthen, Wales: Crown House.

Öztürk, B. (2002). Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi (The prevention and elimination of misbehaviours in classroom). In E. Karip (Ed.), Sınıf yönetimi (pp.137-183). Ankara: Pegem.

Sayın, N. (2001). Undesirable behaviors encountered by classroom teachers and their opinions about the reasons of those behaviors and the methods for preventing them. Unpublished master’s thesis. Anadolu University, Eskişehir, Turkey.

Selçuk, Z. (2001). Disiplinde rehberlik yaklaşımı ve sınıf yönetimi (Guidance approach in discipline and classroom management). In A. Acıkalın (Ed.), Çocuklarımız İçin Eğitim Sohbetleri (pp. 174-215). Ankara: Pegem.

Sezgin, F. & Duran, E. (2010). Prevention and intervention strategies of primary school teachers for the misbehaviors of students. Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty, 30 (1), 147-168.

Siyez, D. M. (2009). Liselerde görev yapan öğretmenlerin istenmeyen öğrenci davranışlarına yönelik algıları ve tepkileri (High school teachers’ perceptions of and reactions towards the unwanted student behaviors).Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (25), 67-80.

Söker, V. (2007). Expectations of primary school’s teachers for class management from guidance services -The sample of Zonguldak. Unpublished master’s thesis. Gazi University, Ankara, Turkey.

Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y. & Gemici, Y. (2001). İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları (Discipline issues brought to school administration in primary schools). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7 (27), 417-441.

Ünal, S. & Ada, S. (2003). Sınıf yönetimi (Classroom management). İstanbul: Marmara Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Birimi.

Yaman, E.; Çetinkaya-Mermer, E. & Mutlugil, S. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin etik davranışlara İlişkin görüşleri: nitel bir araştırma (Primary school students’ opinions concerning the ethical behavior: a qualitative research). Değerler Eğitimi Dergisi, 7 (17), 93-108.

Yurtsever, K. (2011). Research on attitudes of primary second stage teachers towards students according to gender variant. Unpublished master’s thesis. Sakarya University, Sakarya, Turkey.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.