AYRINTILAMA KURAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÇEVRİMİÇİ DERS TASARIMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Ünal ÇAKIROĞLU, Mücahit ÖZTÜRK

Abstract


Özet

Bu çalışmanın amacı Uzaktan eğitimde Ayrıntılama Kuramı(AK) ile tasarlanan bir dersin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisini incelemektir. Araştırma, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Uzaktan Eğitim programında yürütülmüştür. Bölümün 2. Sınıfında okutulmakta olan Programlama Dilleri 1 dersinin üç farklı konusunu içeren bir program, 5 hafta boyunca 46 öğrenciye uygulanmıştır. Nicel araştırma yaklaşımının yarı-deneysel modeli kullanılan araştırmada Öntest sontest kontrol gruplu desenden yararlanılmıştır.  Deney grubunda dersler, AK çerçevesindeki tasarıma ve stratejilere göre işlenirken, kontrol grubunda geleneksel şekilde sıralanmış olan içerik, düz anlatım yöntemi ile sunulmuştur.  Elde edilen sonuçlar, Uzaktan eğitimde AK çerçevesinde tasarlanan programlama dilleri dersinin öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına olumlu yönde katkı yaptığını ortaya çıkarmıştır.

INFLUENCES OF ONLINE COURSE DESIGN THROUGH THE ELABORATION THEORY FRAMEWORK ON ACADEMIC PERFORMANCES AND RETENTION

Abstract

The purpose of this study is to analyze the effect of a course in Distance education which was planned through Elaboration Theory (ET) on the academic performance and the persistency of learning among the students. The research was carried out in the Distant Education Program of Computer and Teaching Technologies Department. The program which consists of three different topics of the course Programming Languages given at the second grade of the program was applied on 46 students for 5 weeks. In the research which quasi-experimental research methods of the quantitative research approach were used, the design of pretest to posttest control group was used. In the experimental group, the courses were taught according to the designs and strategies within the frame of ET while the content which was traditionally organized in the control group was given through direct teaching.  It was found, at the end of the research, that the course of programming languages designed within the frame of ET in Distance education provided positive contributions to the academic achievement and the persistency of students among the students.


Keywords


uzaktan eğitim, ayrıntılama kuramı, programlama dilleri, akademik başarı, kalıcılık, distance education, elaboration theory, programming languages, academic performance, retention

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Al-Imamy, S.,Alizadeh, J. and Nour, M. (2006). On the development of a programming teachingtool:theeffect of teachingby templates on the learning process. Journal of information technology education, 5, 1-13.

Arabacıoğlu, C., Bülbül, H. ve Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. Akademik bilişim 2007 konferansı, Dumlupınar üniversitesi, Kütahya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab07/bildiri/99.doc] Erişim tarihi: 04.09.2014.

Avouris, N., Kaxiras, S., Koufopavlou, O., Sgarbas, K. and Stathopoulou, P. (2010) “Teaching introduction to computing through a project-based collaborative learning approach,” 2010 14th Panhellenic conferenceon ınformatics, pp. 237-241.

Bayır, Ş. (2009). Ayrıntılama kuramına göre hazırlanan materyallerin yabancı dil öğreniminde öğrencilerin akademik başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Doktora tezi, Ankara üniversitesi, Ankara.

Beissner, K. L., and Reigeluth, C. M. (1994). A case study on course sequencing with multiple strands using the elaboration theory. Performance Improvement Quarterly, 7(2), 38-61.

Beldarrain, Y. (2006). Distance education trends: ıntegrating new technologies to foster student interaction and collaboration. Distance education, 27(2), 139-153. Bhowmick, A., Khasawneh, M. T., Bowling, S. R., Gramopadhye, A. K., & Melloy, B. J. (2007). Evaluation of alternate multimedia for web-based asynchronous learning. International journal of ındustrial ergonomics, 37(7), 615-629.

Hoffman, S. (1997). Elaboration theory and hypermedia: Is there a link?. Educational technology.

Cook, K. A. (2001). Learner control and user-interface interactions in CMC courses. [Çevrim-içi:https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/15329/1/NQ63620.pdf] Erişim Tarihi: 10.10.2014

English, R.E. (1992), Formative research on the elaboration theory of instruction, school of educational Indiana university. umi, dissertational services. A bell and howell company, michigan.

Gil, J.,Pérez, A. L., Suero, M. I., Solano, F., and Pardo, P. J. (2010). Evaluation of the effectiveness of a method of active learning based on reigeluth and stein's elaboration theory. International journal of engineering education, 26(3), 628-641.

Gülmez, I. (2009). Programlama öğretiminde görselleştirme araçlarının kullanımının öğrenci başarı ve motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Hannafin, M. J., and Hooper, S. R. (1993). Learning principles. Instructional message design: Principles from the behavioral and cognitive sciences, 2, 191-227.

Hoffman, S. (1997). Elaboration theory and hypermedia: Is there a link?. Educational technology.

Holmberg, B. (1977). Distance education: A survey and bibliography.london: KoganPage.

Karaoğlan, F. (2010). Öğretimi ayrıntılama kuramına dayalı olarak tasarlanan internet temelli uzaktan öğretim uygulamasının üniversite öğrencilerini akademik başarısına ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Keegan, D. (1996). Foundations of distanceeducation. PsychologyPress.

Kelleher, C., and Pausch, R. (2005). Lowering the Barriers to programming: A taxonomy of programming environments and languages for novice programmers. ACM Computing Surveys(37), 83–137.

Kim, K. and Bonk, C. J. (2006). The future of online teaching and learning in higher education: the survey says. Educause quarterly, 29(4), 22.

Klett, F. (2002) “Visual communication in web-based learning environments,” Educational Technology and Society, 5(4), 38-48.

Korkmaz, Ö. (2007). Ayrıntılama kuramına dayalı bir ögretimde bellek destekleyicilerin öğrencilerin başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara

Lewis, D. (2008). CognitiveLoadTheory. Retrievedfrom http://knol.google.com/k/cognitive-load-theory

Lewis, J. And DePasquale, P. J. (2009). Programming with alice & java (1st ed.). Boston: Pearson addison wesley.

Ma, L.,Ferguson, J., Roper, M. and Wood, M. (2007). Investigating the viability of mental models held by novice programmers. Proceedings of sıgcde technical symposium on computer science education. 10.1145/1227310.1227481

Mayer, R. E. (2001) “Multimedia Learning,” Cambridge, UK: Cambridge University Press.

McGill, T. and Hobbs, V. (1996, March). A supplementary package for distance education students studying introductory programming. In ACM SIGCSE Bulletin (Vol. 28, No. 1, pp. 73-77). ACM.

Moore, M. G. (1973). Toward a theory of independent learning and teaching. Journal of higher education, 44(9), 661-679.

Moore, M. G.,and Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning, Third edition. wadsworth publishing company. California, USA.

Naidu, S. (2009). Pedagogical Affordances of Technology. In S. Mishra (ed.), Stride Handbook 8 E-Learning (pp.4-14). Indira Gandhi National Open University, New Delhi.

Ng, S. C., Choy, S. O., Kwan, R. and Chan, S. F. (2005). A web-based environment to improve teaching and learning of computer programming in distance education. In advances in web-based learning–ICWL 2005 (pp. 279-290). Springer berlin heidelberg.

Özerbaş, M. A. (2012). Öğretimi ayrıntılama teorisi. Gazi üniversitesi eğitim fakültesi dergisi. 32 (2): 441-457.

Özonur, M. (2004). Öğretimi ayrıntılama kuramına dayalı tasarlanan web tabanlı eşzamansız uzaktan öğretim uygulamasının üniversite öğrencilerinin akademik başarısına etkisi. Yüksek lisans tezi, Çukurova üniversitesi, Adana

Perutka, K. (2011). Dıstance learnıng of matlab programmıng. annals of DAAAM & Proceedings.

Piaget, J. (1977). The development of thought: Equilibration of cognitive structures.(Trans A. Rosin). Viking.

Reigeluth, C. M. (Ed.). (1983). Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory. Routledge.

Reigeluth, C. M. (1987). Instructional theories in action: Lessons illustrating selected theories and models. Lawrence Erlbaum.

Selepeng-Tau, O. (2000). Application of computer-based hypermedia in distance education course design, using elaboration theory as a framework. İn advanced learning technologies, 2000. Iwalt 2000. Proceedings. ınternational workshop on (pp. 51-54).

Şimşek, A. (2011). Öğretim tasarımı. Ankara: Nobel yayıncılık.

Taylor, J. C. (2001). The future of learning – learning for the future: shaping the transition. Openpraxis, C. Ii, S. 2.

Turşak, M. (2007). Programlam Dili Derslerinde Uzaktan Erişim Teknolojisinin Kullanımı ile İlgili Öğrenci ve Öğretmenlerin Algıları: Bir Durum Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ. Ankara.

Wilson, B. and Cole, P. (1991). A review of cognitive teaching models. Educational Technology Research and Development, 39(4), 47-64.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.