The Effect of Game-Based Learning Environments on Academic Achievement: A Meta-Analysis Study

Çetin Toraman, Özge Ceren Çelik, Melek Çakmak

Abstract


The aim of this research is to synthesize findings of studies investigating effects of game-based learning environments on academic achievement. 23 studies, which were obtained from the databases of ProQuest Citations, ScienceDirect, Google Academic and Council of Higher Education (YÖK) National Theses Center and determined based on specific criteria, were included in the meta-analysis. As a result of the calculations based on the random effect model, a statistically significant effect size was obtained. This effect size is favored by the experimental group. While the country in which the study was conducted and study type significantly influence effect size; game type, instructional level, and course type did not significantly influence it as moderators of the study.

Keywords


Game, academic achievement, meta-analysis, game-based learning environments

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Yıldız imi (*) ile işaretlenmiş̧ kaynaklar, meta-analize dahil edilen çalışmaları göstermektedir.

Akın, F. A., & Atıcı, B. (2015). Oyun tabanlı öğrenme ortamlarının öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2), 75-102.

*Aksoy, N. C. (2014). Dijital oyun-tabanlı matematik öğretiminin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin başarılarına, başarı güdüsü, öz-yeterlik ve tutum özelliklerine etkisi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Altunay, D. (2004). Oyunla desteklenmiş matematik öğretiminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

*Ashraf, H., Motlagh, F. G., & Salami, M. (2014). The impact of online games on learning English vocabulary by Iranian (low-intermediate) EFL learners. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 98, 286-291.

Bakar, A., Tüzün, H., & Çağıltay, K. (2008). Öğrencilerin eğitsel bilgisayar oyunu kullanımına ilişkin görüşleri: Sosyal bilgiler dersi örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 27-37.

Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 41-54.

Bhuiyan, T., & Mahmud, I. (2015). Digital Game-based Education: A Meta Analysis. Paper presented at the International Conference of Inclusive Innovation and Innovative Management (ICIIIM 2015), Thailand.

Bilen, M. (2006). Plandan uygulamaya öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta–analysis. UK: John Wiley & Sons Ltd.

Bruce, T. (1994). Çocukların yaşamında oyunun rolü (Çev. A. F. Altınoğlu). Eğitim ve Bilim, 18(92), 64–69.

Chambers, E. A. (2004). An introduction to meta–analysis with articles from the journal of educational research (1992–2002). The Journal of Educational Research, 98(1), 35–44.

*Cheng, C-H., & Su, C-H. (2012). A game-based learning system for improving student’s learning effectiveness in system analysis course. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 31, 669-675.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Cooper, H., Hedges, L. V., & Valentine, J. C. (2009). The handbook of research synthesis and meta-analysis. New York: Sage Publication.

Coşkun, H., Akarsu, B., & Kariper, A. (2012). Bilim öyküleri içeren eğitsel oyunların fen ve teknoloji dersindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(1), 93-109.

Dağyar, M., & Demirel, M. (2015). Probleme dayalı öğrenmenin akademik başarıya etkisi: bir meta-analiz çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(181), 139-174.

Demirel, Ö. (1999). Planlamadan değerlendirmeye öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi.

Dinçer, S. (2014). Eğitim bilimlerinde uygulamalı meta–analiz. Ankara: Pegem Akademi.

Doğanay, A. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Ebner, M., & Holzinger, A. (2007). Successful implementation of user-centered game based learning in higher education: An example from civil engineering. Computers & Education, 49(3), 873-890.

Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

*Ferguson, T.L.K. (2014). Mathematics achievement with digital game-based learning in high school algebra 1 classes. Doctoral Dissertation, Liberty University, USA.

Hedges, L. V., & Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta–analysis. USA: Academic Press Inc.

Hung, C. M., Huang, I., & Hwang G. J. (2014). Effects of digital game-based learning on students’ selfefficacy, motivation, anxiety, and achievements in learning mathematics. Journal of Computers in Education, 1(2–3), 151–166.

*Hwang, G-J., Chiu, L-Y., & Chen, C-H. (2015). A contextual game-based learning approach to improving students' inquiry-based learning performance in social studies courses. Computers & Education, 81, 13-25. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.09.006

*Hwang, G-J., Wu, P-H., & Chen, C-C. (2012). An online game approach for improving students’ learning performance in web-based problem-solving activities. Computers & Education, 59, 1246-1256.

*Kablan, Z. (2010). Öğretim sürecinde bilgisayara dayalı alıştırma amaçlı oyun kullanılmasının eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 335-364.

*Kebritchi, M., Hirumi, A., & Bai, H. (2010). The effects of modern mathematics computer games on mathematics achievement and class motivation. Computers & Education, 55, 427-443.

Köroğlu, H., & Yeşildere, S. (2002). İlköğretim II. kademede matematik konularının öğretiminde oyunlar ve senaryolar. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri. ODTÜ, Ankara.

Littell, J. H., Corcoran, J., & Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta–analysis. USA: Oxford University Press.

Liu, E. Z. F., & Chen, P. K. (2013). The effect of game-based learning on students’ learning performance in science learning – A case of “conveyance go”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 103(26), 1044-1051.

*Mahmoudi, H., Kousharaf, M., Saribagloo, J.A., & Pashavi, G. (2015). The effect of computer games on speed, attention and consistency of learning mathematics among students. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 176, 419-424.

Michael, D., & Chen, S. (2006). Serious games: Games that educate, train, and inform. Boston: Thomson Course Technology PTR.

Özyürek, A., & Çavuş, Z. S. (2016). İlkokul öğretmenlerinin oyunu öğretim yöntemi olarak kullanma durumlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2157-2166.

*Öz-Aydin, S., Şahin, S., & Sıcaker, A. (2014). The effect of protein synthesis game in the class on the students’ understanding of protein synthesis subject. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 116, 3075-3078.

Papastergiou, M. (2009). Digital Game-Based Learning in High School Computer Science Education: Impact on Educational Effectiveness and Student Motivation. Computers & Education 52, 1–12.

*Paris, T. N. S. T., & Yussof, R. L. (2012). Enhancing grammar using board game. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 68, 213-221.

Rogińska, M. (2013). Game-Based Language Teaching. World Scientific News, 1, 14-19.

*Su, C-H., & Cheng, C-H. (2013). A mobile game-based insect learning system for improving the learning achievement. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 103, 42-50.

*Sung, H-Y., & Hwang, G-J. (2012). A collaborative game-based learning approach to improving students’ learning performance in science courses. Computers & Education, 63, 43-51. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.019.

*Swearingen, D. K. (2011). Effect of digital game based learning on ninth grade students’ mathematics achievement. Doctoral Dissertation, University of Oklahoma, USA.

Taşdemir, M. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Taşpınar, M. (2016). Kuramdan uygulamaya öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Edge Akademi.

Tokaç, U., Novak, E., & Thompson, C. (2015). Effects of game-based learning on students’ mathematics achievement: A meta-analysis. Poster presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA). Chicago, IL.

*Torun, F. (2011). Çocuk hakları öğretiminde oyun yönteminin başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Üstün, U., & Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta–analiz. Eğitim ve Bilim, 39(174), 1–32.

*Varzani, M.R. (2013). A study of the role of games in the learning improvement of elementary schoolboys in Karaj, Iran. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 84, 400-404.

Wang, Y. J., Shang, H. F., & Briody, P. ( 2011). Investigating the impact of using games in teaching children English. International Journal of Learning & Development, 1(1), 127-141.

*Yang, C.Y-T. (2012). Building virtual cities, inspiring intelligent citizens: Digital games for developing students’ problem solving and learning motivation. Computers & Education, 59, 365-377. doi:10.1016/j.compedu.2012.01.012.

*Yang, C.Y-T. (2015). Virtual CEOs: A blended approach to digital gaming for enhancing higher order thinking and academic achievement among vocational high school students. Computers & Education, 81, 281-295. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2014.10.004.

*Yang, C.Y-T., & Chang, C-H. (2013). Empowering students through digital game authorship: Enhancing concentration, critical thinking, and academic achievement. Computers & Education, 68, 334-344. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2013.05.023.

*Yien, J-M., Hung, C-M., Hwang, G-J., & Lin, Y-C. (2011). A game-based learning approach to improving students’ learning achievements in a nutrition course. The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 10(2), 1-10.

Yolageldili, G., & Arıkan, A. (2011). Effectiveness of using games in teaching grammar to young learners. İlköğretim Online, 10(1), 219-229.

*Yücel-Yumuşak, E. (2014). Oyun destekli matematik öğretiminin 4. sınıf kesirler konusundaki erişi ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2074

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.