Changes in Education Faculties from the Viewpoints of Academic Staff: Student Profile, Base Score Application and Student Selection

İshak Kozikoğlu, Mehmet Fatih Kayan

Abstract


The aim of this study is to determine the opinions of academic staff in Education Faculties about the changes in student profile of education faculties in recent years, base score application and student selection for education faculties. This research was conducted with 30 academicians. The research data were obtained through a semi-structured interview form. In the analysis of the data, descriptive analysis technique was used. As a result of the research, academicians stated that education  faculty students have a lower quality of qualification especially in recent years; they think that the base score application for the education faculties  is beneficial in the coming period; they stated that LYS is not sufficient in selecting students for the education faculty, besides that the personality traits of the students, their affective and physical traits should also be measured.

Keywords


Faculty of Education students, student profile, base score application, student selection

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Adıgüzel, A. (2008). Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartları-nın gerçekleşme düzeyi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Adıgüzel, A., & Sağlam, M. (2009). Öğretmen eğitiminde program standartları ve akreditasyon. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 83-104.

Algül, K. (1997). Gazi Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksek okulu'ndan 1995-1996 yılında mezun olan öğrencilerin Ö.S.S. puanları ile akademik başarı-larının karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

Aydın, A. (1998). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ve öğretmen yetiş-tirme sorunu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 4(3), 275-286.

Azar, A. (2011). Türkiye’deki öğretmen eğitimi üzerine bir söylem: Nitelik mi, nicelik mi? Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(1), 36-38.

Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world's best-performing schools sys-tems come out on top. McKinsey & Company

Baskan, G. A. (2001). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede yeniden yapı-lanma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 15-25.

Büyüköztürk, Ş. vd. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13.baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education. (5th ed.). London: Routledge Falmer.

Coleman, A. B., Coley, R. J., Phelps, R. P., & Wang, A. H. (2003). Preparing teachers around the world. Educational Testing Service, Princeton, NJ.

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikle-ri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Doğanay, A., Akbulut Taş, M., Yeşilpınar, M., Yolcu, E., Turhan Türkkan, B., Sarı, M., … Akbulut, T. (2015). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde model arayışı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 5(9), 1-21.

Eğitim Reformu Girişimi (2015). Öğretmen politikalarında mevcut durum ve zorluk-lar. 10.08.2017 tarihinde http://www.egitimreformugirisimi.org/yayin/ og-retmen-politikalarinda-mevcut-durum-ve-zorluklar/ internet adresinden eri-şilmiştir.

Erdoğdu, Y. (1999). Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavında kullanılan testlerin yordama geçerliliğine ilişkin bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans te-zi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E., ... & Güler, T. (2002). Okul öncesi öğretmenliği öğrencilerine ait Türkiye profili araştırması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-116.

Ertürk, S. (2013). Eğitimde “program” geliştirme (6. baskı). Ankara: Edge Akademi Yayınları.

Güleçen, S., Cüro, E., & Semerci, N. (2008). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 139-157.

Gülleroğlu, Y. (2005). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının yordanma-sına ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gürşimşek, I. (1998). Öğretmen eğitiminde yeni yaklaşımlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(14), 25-28.

Işık, A., Çiltaş, A., & Baş, F. (2010). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesle-ği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 53-62.

Karakaya, İ. (2011). Öğretmenlik programlarındaki öğrencilerin ÖSS puanları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 155-163.

Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üni-versitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.

Kılıç, A. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan derslerin öğrenilme düzeyleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(19), 136-145.

Kozikoğlu, İ. (2017). Prospective teachers' cognitive constructs concerning ideal teacher qualifications: A phenomenological analysis based on repertory grid technique. International Journal of Instruction, 10(3), 63-78.

Kuran, K. (1988). Çukurova Üniversitesi eğitim fakültesi Adana ve Hatay eğitim yüksekokullarındaki öğrencilerin 1987 ÖSS puanları ile akademik başarıla-rının karşılaştırılması (Yayınlanmamış doktora tezi). Adana: Çukurova Üni-versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kuru, M., & Uzun, H. (2008). Türkiye’de öğretmen adaylarının seçiminde 1954 örneği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 207-232.

Lukaš, M., & Samardžić, D. (2015). Admission requirements for teacher education as a factor of achievement. In SGEM2015, 2nd International Multidiscipli-nary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015, Confe-rence Proceedings, Book 1, Psychology & Psychiatry, Sociology & Health-care, Education, 2, 17-24.

MEB (2017). Öğretmen Strateji Belgesi, 2017-2013. 27.12.2017 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmen-strateji-belgesi-yayimlandi/icerik/406 adresinden erişilmiştir.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Ok, A. (1991). The determination of admission standards for teacher training prog-ram: A delphi study (Yayımlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üni-versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Orhan, E. E. (2017). Türkiye’de öğretmen adayları aldıkları öğretmen eğitimi hak-kında ne düşünüyor? Nitel bir araştırma. Eğitim ve Bilim, 42(189), 197-216.

Özdoğan, F. S. (1988). Hacettepe Üniversitesi sosyal hizmetler yüksek okulu birinci sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ile üniversiteye giriş puanları ara-sındaki ilişki üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). An-kara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özsoy, S. (2004). Üniversite öğrenci profili: Kavramsal bir çözümleme ve Türkiye’ye ilişkin bazı ampirik bulgular. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 301-334.

Saracaloğlu, A. S. (1991). Türkiye ve Japonya'da Üniversiteler ile öğretmen yetişti-ren kurumlara öğrenci seçimi. Eğitim ve Bilim, 15(80), 7-14.

Sayın, A. (2010). Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavının üniversite başarı not orta-laması ve ortaöğretim başarı puanı ile ilişkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 63-82.

Şişman, M. (2015). Eğitim bilimlerine giriş. Ankara: Pegem Akademi.

Uluğ, F. (1996). Okulda başarı. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Uygun, S. (2010). Türkiye de öğretmen adaylarının seçimi ile ilgili bazı uygulamala-rın tarihsel analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 707-730.

Yağımlı, Y. (2004). Öğrenci seçme sınavının yordama geçerliğine ilişkin bir araş-tırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eği-tim Bilimleri Enstitüsü.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.




DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2206

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.