Investigating of Educational Management Studies in Turkey: Journal of National Education and Social Sciences Example

Ahmet Yıldırım

Abstract


In this study, it was tried to make an evaluation through the analysis of thematic, methodological, statistical and bibliographic analysis techniques in the articles related to "Education Management" which was published in the numbers published between years 2003-2016 of the Ministry of National Education's Education and Science Journal published by the Ministry of National Education.
It can be said that in recent years, as a specific area of education, the educational management discipline has tried to win the scientific sense in terms of theory and practice. Therefore, published studies on the field can be said to contribute to the scientific perspective of educational administration. The study was conducted on 48 articles containing the theme of educational management in the mentioned journal.
The data in the articles in the journals have been analyzed through frequency and categorical analyzes and tried to obtain/get results from the obtained data.


Keywords


Education Management; Ministry of National Education, National Education Journal; Methodological Review

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aydın, M. (1994). Eğitim Yönetimi (Kavramlar, Kuramlar, Süreçler, İlişkiler) Genişletilmiş 4. Baskı Ankara, Pegem Yayınları.

Aypay, A., Coruk, A., Yazgan, D., Kartal, O., Çağatay, M., Tuncer, B., & Emran, B. (2010). The Status Of Research İn Educational Administration: An Analysis Of Educational Administration Journals, 1999-2007. Eurasian Jour-nal of Educational Research, 39, 59-77

Byrd, J. K. (2007). A call for statistical reform in EAQ. Educational Administration Quarterly, 43(3)

Balcı, A., & Apaydın, Ç. (2009). Türkiye’de Eğitim Yönetimi Araştırmalarının Durumu: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59).

Balcı, A. (1993). “Türkiye’de Eğitim Araştırmalarının Durumu: A.Ü. EBF Örneği”. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kong-resi, Bildiriler 3 (Ankara: 24-28 Eylül 1990).

Balcı, A. (2005). Açıklamalı Eğitim Yönetimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Basım Yayım.

Başaran, İ.,E., ( 1994), Türkiye Eğitim Sistemi, Ankara.

Gülmez, D. & Yavuz, M. (2016). Eğitim liderliği ve yönetimi kapsamında 2012 Yılında Yayınlanmış Olan Makalelerin Amaç Ve Yöntem Bakımından Değerlendirilmesi [The evaluation of the Articles Related With Educational Leadership And Administration Published İn 2012 İn Terms Of Aim And Method]. Elementary Education On-line, 15 (2), 318-329.

Kaya,Y. K. (1979). Eğitim Yönetimi. Ankara:TODAİE Yayını No:184.

Karadağ E. (2009). Eğitim Bilimleri Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi. Ahi Evran Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 75-87.

Karadağ, E. (2010). Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(1), 49-71.

Murphy, J, Vriesenga (2006) M., & Storey, V. (2007). Educational Administration Quarterly, 1979-2003: An Analysis Of Types Of Work, Methods Of İnvestigation, And İnfluences. Educational Administration Quarterly, 43(5),621-628.

Neuman, L. W. (2007). Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (S. Özge, Çev.). İstanbul: Yayın Odası.

Örücü, D. ve Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin Gözünden Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Akademik Durumu: Nitel Bir Analiz. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17(2)

Turan, S., Karadağ, E.,Bektaş, F., Yalçın, M., ( 2014). Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygu-lamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Yöne-timi Cilt 20,
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2210

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.