An Investigation of Reflective Thinking Tendencies and Critical Thinking Skills of Teacher Candidates

İlkay Aşkın Tekkol, Hafife Bozdemir

Abstract


This research purpose was investigate primary school teacher candidates’ reflective thinking tendencies and critical thinking skills. It was also aimed that determine relationship between reflective thinking tendencies and critical thinking skills. Descriptive method was used in this study. Primary school teacher candidates’ reflective thinking tendencies and critical thinking skills were analyzed according to their gender and class level. The data were gathered in Kastamonu University. The study group 415 primary school teacher candidates who are studying 1-4th grades. The data were collected by “Reflective Thinking Tendencies Scale” and “Critical Thinking Scale”. Descriptive statistics, t-test, one way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation Coefficient were used for the data analysis. Classroom teacher candidates were found to have dimensions outside the "open-mindedness" and "inquisitive and effective teaching" dimensions and reflective thinking tendency scores above the scale median score. Reflective thinking tendencies varied in favor of male students. There was no significant difference between class levels. Similarly, the critical thinking skills of classroom teacher candidates were above the scale median score. There was no significant difference between the scores in terms of gender and grade level. Finally, there was a positive and moderate relationship between reflective thinking tendencies of classroom teacher candidates and critical thinking skills.

Keywords


critical thinking; reflective thinking; classroom teacher candidates

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Açışlı, S. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(1), 273-285.

Akar, Ü. (2007). Öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ve eleştirel düşün-me beceri düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Alkın-Şahin, S., Tunca, N. ve Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inanç-ları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13(4), 1473-1492

Aslan, G. (2009). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile sürekli kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aybek, B. (2006). Konu ve beceri temelli eleştirel düşünme öğretiminin öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimi ve düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Dokto-ra Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Aybek, B. ve Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi-antep University Journal of Social Sciences, 16 (2), 373-385.

Aydın, M. ve Çelik, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı dü-şünme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversi-tesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34 (11), 169-181.

Aydın, N. ve Yılmaz, A. (2010). Yapılandırıcı yaklaşımın öğrencilerin üst düzey bilişsel becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, (57-68).

Barnhill, E. J. (2010). Teaching strategies for critical thinking: perceptions of libe-ral arts faculty. Unpublished Doctor of Education Thesis, University of Arkansas, Arkansas.

Baysal, N. ve Demirbaş, B. (2012). Sınıf öğretmenliği adaylarının bilinçli farkında-lıkları ile yansıtıcı düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 466-48.

Beşoluk, Ş. ve Önder, İ. (2010). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları, öğ-renme stilleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 9(2), 679–693.

Büyüköztürk Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Can, Ş. ve Kaymakçı, G. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. NWSA-Education Sciences, 10 (2), 66-83.

Dewey, J. (1910). How we think? Boston: Heath & Co. Publishers.

Doğan-Dolapçıoğlu, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeyleri-nin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üni-versitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hatay.

Duban, N. ve Yanpar-Yelken, T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 343 – 360.

Ekinci, Ö. ve Aybek, B. (2010). Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Elementary Education Online, 9(2), 816-827.

Emir, S. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 34-57.

Ennis, R. H. (1996) Critical thinking. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Evin-Gencel, İ. ve Güzel-Candan, D. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel düşün-me eğilimleri ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4 (8), 55-68.

Fırat-Durdukoca, Ş. ve Demir, M. (2012). İlköğretim öğretmenlerin bazı değişkenle-re göre yansıtıcı düşünme düzeyleri ve düşüncelerindeki öğretmen niteliklerinin yansıtıcı öğretmen niteliklerine uygunluğu. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 357-374.

Fraenkel, J.R. and Wallen, N.E. (2009). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill

Genç, S.Z. (2008). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8 (1), 89-116.

Gedik, H. Akhan, N. E. ve Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri. Mediterranean Journal of Humanities, 4 (2), 113-130.

Gök, B. ve Erdoğan, T. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı düşünme dü-zeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 44 (2), 29-51.

Gökkuş, İ. ve Delican, B. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve okuma alışkanlığına ilişkin tutumları. Cumhuriyet International Jo-urnal of Education, 5 (1), 10-28.

Halpern, D. F. (2014). Thought and knowledge: an introduction to critical thinking. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

Hamurcu, H. Akamca-Özyılmaz, G. ve Günay, Y. (2005). Sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin eleştirel düşünme ile ilgili görüşleri. Ondo-kuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 12-25.

Huitt, W. (1998). Critical Thinking: An Overview. http://www.edpsycinteractive.org/topics/cogsys/critthnk.html (08.06.2017 tarihinde ulaşılmıştır.)

Jansen, A. and Spitzer, S. M. (2009). Prospective middle school mathematics teac-hers’ reflective thinking skills: descriptions of their students’ thinking and interpre-tations of their teaching. J Math Teacher Education, 12, 133–151.

Jones-Branch, A, J. (2009). Reflective practice in an early childhood teacher edu-cation program: a study of the components of learning about and implementıng reflective practice. Unpublished Doctor of Education Thesis. Nebraska: University of Nebraska.

Kaf-Hasırcı, Ö. ve Sadık, F. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilim-lerinin incelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2), 195-210.

Kandemir, M. A. (2015). Sınıf ve ilköğretim matematik öğretmen adaylarının eleşti-rel düşünme eğilim düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 12 (6), 453-474.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kartal, T. (2012). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eği-limlerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13 (2), Sayfa 279-297.

Kawashima, N. and Shiomi, K. (2007). Factors of the thinking disposition of Japa-nese high school students. Social Behavior and Personality, 35 (2), 187- 194.

Keskinkılıç-Yumuşak, G. (2015). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimle-ri ve mesleğe yönelik tutumları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 466-481.

Korkmaz, Ö. (2009). Öğretmenlerin eleştirel düşünme eğilim ve düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1), 1-13.

Kökdemir, D. (2003). Eleştirel düşünme ve bilim eğitimi. Pivolka, 2 (4),3-5.

Kuvaç, M. ve Koç, I. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri: İstanbul üniversitesi örneği. Turkish Journal of Education, 3 (2), 46-59. Kürüm, D. (2002). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme gücü. Yayımlanma-mış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Lane-Patrice, L. A. (2013). Enhancing critical thinking, writing and disposition preparedness amongst four-year universıty teacher education students. Capella University

Lee, H. J. (2005). Understanding and assessing preservice teachers’ reflective thin-king. Teaching and Teacher Education, 21, 699–715.

Meral, E. (2009). Yeni (2006) ilköğretim İngilizce programını uygulayan öğretmen-lerin eleştirel ve yansıtıcı düşünmeleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ela-zığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ocak, G., Eymir, E. ve Ocak, İ. (2016). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eği-tim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 63-91.

Özsoy-Güneş, Z. Çıngıl-Barış, Ç. ve Kırbaşlar, F. G. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlik düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Der-gisi, 19 (1), 47-64.

Pedro, J. Y. (2001). Reflection in teacher education: exploring pre-service teachers' meanings of reflective practice. Unpublished Doctor of Education Thesis, Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University.

Pennington, R. E. (2010). Measuring the effects of an instructional scaffolding intervention on reflective thinking in elementary preservice teacher developmen-tal portfolios. Unpublished Doctor of Education Thesis, Chattanooga: The Uni-versity of Tennessee.

Russback, S. K. (2010). The perceived value of reflective thinking by preservice teachers and new teachers in Missouri. Unpublished Doctor of Education Thesis, Arkansas: Arkansas State University.

Semerci, N. (2000). Kritik düşünme ölçeği. Eğitim ve Bilim, 25(16), 23-26.

Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve öğretmen adayları için yansıtıcı düşünme eğilimi (YANDE) ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 7(3), 1351-1377.

Siegel, H. (2010). Critical thinking. International Encyclopedia of Education, 6, 141-145.

Susar-Kırmızı, F. Fenli, A. ve Kasap, D. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile okuma alışkanlıklarına yönelik tutumları arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 3 (1), 354-367.

Şahin, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (37), 108-119.

Şahinel, S. (2011). Eleştirel düşünme. Demirel, Ö. (Ed.) Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: Pegem Akademi.

Şengül, C. ve Üstündağ, T. (2009). Fizik öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimi düzeyleri ve düzenledikleri etkinliklerde eleştirel düşünmenin yeri. Hacettepe Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 237-248.

Şenlik, N. Z., Balkan, Ö. ve Aycan, Ş. (2011). Öğretmen adaylarının eleştirel dü-şünme becerileri: Muğla Üniversitesi örneği. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 7(1), 67–76.

Şensoy, Ö. ve Yıldırım, H. İ. (2017). Araştırma soruşturma tabanlı öğrenme yakla-şımının yaratıcı düşünme ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Cumhuriyet Interna-tional Journal of Education-CIJE, 6 (1), 34-46.Yorulmaz, M. (2006). İlköğretim I. kademesinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünmeye ilişkin görüş ve uygulamalarının değerlendirilmesi (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Taggart, G. (2005). Becoming a reflective teacher. CA: Corwin Press.

Tekin, N., Aslan, O. ve Yağız, D. (2016). Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeyleri ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Amasya Üni-versitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 23-50.

Tican, C. (2013). Yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretim etkinliklerinin öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme becerilerine, eleştirel düşünme becerilerine, de-mokratik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tokyürek, H. (2001). Öğretmen tutumlarının öğrencilerin eleştirel düşünme beceri-lerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğ-renme stillerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (3), 215-234.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.