An Analysis of The Tests Prepared by Primary Mathematics Teachers in Terms of Teaching Program Acquisitions

Bülent Nuri Özcan, Ahmet Delil

Abstract


This study aims to analyze teacher made tests in terms of their appropriateness to the program acquisitions and work schedules of the 8th grade primary school mathematics curriculum. For this purpose, 30 exam papers consisting of 548 questions, which were prepared by 18 mathematics teachers of 8th graders in 13 different schools in Demirci district of Manisa, were analyzed by the method of document analysis.  The findings revealed that 88% of the questions are compatible with the 8th grade mathematics program acquisitions. In addition, it has been determined that some of the test items are intended to measure multiple acquisitions at the same time, some are prepared for lower class acquisitions, and some of them are not promptly asked according to the working schedule. On the other hand, percentages of the acquisitions measured by the questions differed dramatically within teachers.

Keywords


Teacher made tests; program acquisitions; inter-rater reliability; mathematics instruction

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Aygün, B., Baran-Bulut, D., & İpek, A. S. (2016). İlköğretim matematik dersi sınav sorularının MATH taksonomisine göre analizi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(1), 62-88.

Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., & Bıçak, B. (2012). Geleneksel-Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri: Öğretmen El Kitabı. Ankara: PegemA.

Baird, J. (2010). Beliefs and practices in teacher assessment. Assessment in Education: Princip-les, Policies, and Practice, 17, 1-5. doi:10.1080/09695940903562682

Balcı, E., & Tekkaya, C. (1999). Fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme yaklaşımları. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. İzmir: DEÜ-Buca Eğitim Fakültesi.

Balcı, E., & Tekkaya, C. (2000). Ölçme ve değerlendirme tekniklerine yönelik bir ölçeğin geliş-tirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18).

Başol, G., Balgalmış, E., Karlı, M. G., & Öz, F. B. (2016). TEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına, TIMSS seviyelerine ve yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenme-si. Journal of Human Sciences, 13(3), 5945-5967. doi:10.14687/jhs.v13i3.432

Berberoğlu, G. (2006). Sınıf içi ölçme ve değerlendirme teknikleri. İstanbul: MORPA Kültür Yayınları.

Çepni, S., Ayvacı , H. Ş., & Keleş, E. (2001). Okullarda ve lise giriş sınavlarında sorulan fen bilgisi sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Fen Bilimleri Eğitimi Sempoz-yumu, (s. 7-8).

Çepni, S., Özsevgeç, T., & Gökdere, M. (2003). Bilişsel gelişim ve formal operasyon dönem özelliklerine göre ÖSS fizik ve lise fizik sorularının incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 157(1), 30-39.

Delice, A., Aydin, E., & Cevik, K. S. (2013). Mathematics teachers’ use of questions: is there a change of practice after the curriculum change? Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 9(4), 417-427.

Delil, A., & Yolcu Tetik, B. (2015). 8. sınıf merkezi sınavlardaki matematik sorularının TIMSS-2015 bilişsel alanlarına göre analizi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 165-184. doi:10.18026/cbusos.87313

DiDonato-Barnes, N., Fives, H., & Krause, E. S. (2014). Using a Table of Specifications to improve teacher-constructed traditional tests: an experimental design. Assessment in Educa-tion: Principles, Policy & Practice, 21(1), 90-108.

Fives, H., & DiDonato-Barnes, N. (2013). Classroom test construction: The power of a table of specification. Practical Assessment, Research and Evaluation, 18(3), 1-7.

Frey, B. B., & Schmitt, V. L. (2010). Teachers’ classroom assessment practices. Middle Grades Research Journal, 5(3), 107-117.

Gipps, C. (1996). Assessment for the Millenium: form, function and feedback. London: Uni-versity of London, Institute of Education.

Güler, G., Özdemir, E., & Dikici, R. (2012). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav sorula-rı ile SBS matematik sorularının Bloom taksonomisi’ne göre karşılaştırmalı analizi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 41-60.

İncikabı, L., Mercimek, O., Ayanoğlu, P., Aliustaoğlu, F., & Tekin, N. (2016). Ortaokul mate-matik dersi öğretim programı kazanımlarının TIMSS bilişsel alanlarına göre değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(4), 1149-1163.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Köğce, D., & Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavla-rında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(26), 70-80.

Marso, R. N., & Pigge, F. L. (1991). An analysis of teacher-made tests: Item types, cognitive demands, and item construction errors. Contemporary Educational Psychology, 16(3), 279-286.

MEB. (2009). İlköğretim Matematik Dersi (6–8 Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Notar, C. E., Zuelke, D. C., Wilson, J. D., & Yunker, B. D. (2004). The table of specification: insuring accountability in teacher made tests. Journal of Instructional Psychology, 31(2).

Oescher, J., & Kirby, P. C. (1990). Assessing teacher-made tests in secondary math and science classrooms. American Secondary Education, 1-36.

Pekince, P., & Avcı, N. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk matematiği ile ilgili uygulamaları: Etkinlik planlarına nitel bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2391-2408.

Resmî Gazete. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği. Kabul Tarihi: 26/7/2014.

Reynolds, C. R., Livingston, R. B., & Wilson, V. (2006). Measurement and assessment in education. Boston, MA: Pearson.

Russell, M. K., & Airasian, P. W. (2012). Classroom Assessment: Concepts and Applications (7th Ed.). New York: Mcgraw-Hill.

Stiggins, R. J. (1991). Relevant classroom assessment training for teachers. , 10(1),. Educatio-nal Measurement: Issues and Practice, 10(1), 7-12.

Türnüklü, E. B. (2003). Türkiye ve İngiltere’deki matematik öğretmenlerinin değerlendirme biçimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24).

Ünlü, S., Öztürk, H., & Tağa, T. (2014). Türkçe dersinde uygulanan sınavlar üzerine bir değer-lendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 513-523.

Wilen, W. W. (1991). Questioning Skills For Teachers, What Research Says to the Teacher (3 b.). Washington DC: National Education Association.

Yıldız, İ., & Uyanık, N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme-değerlendirme üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97-104.

Yılmaz-Koğar, E., & Aygun, B. (2015). Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG)’nın matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Pegem Eği-tim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 667-680.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2212

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.