Citizenship Consciousness Intending Oral History Studies in The Respect of Social Science Lesson Kemalism Subject: Bulgarian Immigrants

Enver Türksoy, Nihat Karaer

Abstract


The research aims to find awareness of citizenship of people who live in local area in the frame of 4th grade Kemalism lessons subject. The research’s method is based on ethnography which is one of the qualitative research methods. Purpose of this research is finding attitudes of people who had to migrate toward Mustafa Kemal Atatürk, based upon Kemalism subjects. In this context, the society which is researched involves people of Başmakçı village who had to migrate from Bulgaria because of the war between Ottoman and Russia which is named as the ’93 war. One of the participants of research have worked 5 years as teacher and lived together with people in the village. Research data is founded with oral history method. Semi-structured interview method is used and video and voice records are taken in interviews with participants. Data which are taken are evaluated by content analysis. It is seen that public’s awareness in Kemalism subjects is high. It is observed that participants are willing to learn about the subject.


Keywords


Kemalism subjects, culture analysis, oral history

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbaba, B. ve Kılcan, B. (2012) . Sözlü Tarih Çalışmalarına Yönelik Tutum ölçeğinin Geliş-tirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2-1

Akbulut, H. (2014). Sinemaya gitmek ve seyir: Bir sözlü tarih çalışması. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, 2(2), 1-16.

Çakmak, F. (2010). Sözel Tarihçilikte Saptamalar ve Sorunlar: Bursa Örneği. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler Ankara 18, 20 Mart 2010.545-556.

Creswell, J., W. (2003). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods App-roaches, (Second Edition). UK: Sage publications.

Dhoest, A. (2014). Audience Retrospection as a Source of Historiography: Oral History İnter-views on Early Television Experiences. European Journal of Communication.30(1) 64-78.

Duman, Ö.(2009). Atatürk Döneminde Balkan Göçmenlerinin İskân Çalışmaları (1923-1938). Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi 43, 473-490.

Fidan, S. (2011). Sözlü Kültür- Sözlü Tarih İlişkisi Bağlamında Niş Türküleri . International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.6(4)139-148.

İncegül, S. (2010). Sosyal Bilgiler Dersinde Örnek Bir Sözlü Tarih Uygulaması. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Gillette, M.,L.(2010). Launching the War on Poverty. Second edition. USA : Oxford university press.

Hamilton, P. ve Shopes, L. (2008). Oral History And Public Memories. Temple Unıversity Press Philadelphia.

Keegan, S. (2009). Qualitative Research: Good Decision Making Through Understanding People, Cultures and Markets.

Kumru, G. (2009). Tarih öğretimi açısından sözlü tarih yazımı: Karaca Ahmet Dergahı örneği. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ong, W., J. (2010). Sözlü ve Yazılı Kültür.(Çvr. Sema Postacıoğlu Banon) Metis Yayınları. İstanbul.

Metin, M. (2016) kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source Book. Thousand Oaks: Sage Publications.

Murchison, J., M. (2010). Ethnography essentıals designing, conducting, and presenting your research. (1. Baskı). USA: JosseyBaas.

Patton, M., Q. (2001). Qualitative Research & Evaluation Methods (3. Baskı). Sage Publica-tions.

Resse ,A. (2014). Dedicated to God an Oral History of Cloistered Nuns. UK: Oxford University Press.

Ritchie, D. ,A. (2015). Doing Oral History, (3. Baskı) . USA : Oxford University Press.

Sağlam, M.(2015). 1960-1970 Dönemi Yozgat Lisesi Mezunları: Öğretmenlerimiz. Journal of Education and Future.8,103-115.

Thompson, P. (2000). Voice of the past: Oral history. UK: Oxford University Press on Demand.

Thompson, A. & Perks, R. (1998). The oral history reader, London: Routledge Press.

Tonbul, T. (2010). Üçüncü Hizmet Bölgesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Problemlerine İlişkin Bir Sözlü Tarih Araştırması (1995-2005). Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Vansina, J. (1985). Oral Tradition As History. England: The University of Wisconsin Press

Yazıcı, H., Reisoğlu, S. ve Altun, F.(2012). Etnografik araştırmacının değerleri ile araştırma yöntem ve sonuçları arasındaki ilişki. Batman University Journal of Life Sciences, 1(1), 649-657.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.(9. genişle-tilmiş baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, Ö. ve Doğramacı, H. ( 2014). Muğla-Milas Kore Gazilerinin Anıları Işığında Kore Savaşı Üzerine Bir Değerlendirme. Tarih Okulu Dergisi (TOD).17,545-570.

Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. USA: Guilford.

Yow, V., R. (2005). Recording Oral History A Guide For The Humanities And Social Scien-ces. Second Edition. UK: Altamira press.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.383336

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.