The Effect of Outdoor Activities on Scientific Process Skills of Preschool Children

Perihan Civelek, Güzin Özyılmaz Akamca

Abstract


This study aims to research the effect of outdoor activities on scientific process skills of preschool children. In this study which is used pretest-posttest-control group model, the study group consists of 14 children, who are 6 years old. ‘Scientific Process Skills Test’ which was designed by Ayvacı (2010) was used as data collection tool. Among results obtained from the ‘Scientific Process Skills Test’, outdoor activities were found more effective in developing observation, classification and measuring skills of children compared to class activities. However outdoor activities weren’t found more effective in developing forecasting and inferring skills of children compared to class activities

Keywords


Outdoor Education, Education Out-of Doors, Education Outside the Classroom, Scientific Process Skills.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Adkins, C. & Simmons, B. (2002). Outdoor, Experiential, and Environmental Education: Converging or Diverging Approaches?. ERIC Digest. Charleston, WV: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED467713), pp.1-7.

Akman, B., Üstün, E. ve Güler, T. (2003). 6 Yaş Çocuklarının Bilim Süreçlerini Kullanma Yetenekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24:11-14.

Alisinanoğlu, F., Özbey, S. ve Kahveci, G. (2015). Okul Öncesinde Fen Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

American Institutes for Research (2005). Effects of Outdoor Education Programs for Children in California. Erişim Tarihi: 02.02.2016, http://www.air.org/sites/default/files/downloads/report/Outdoorschoolreport_0.pdf

Ardaç, D. ve Muğaloğlu, E. (2002). Bilimsel Süreçlerin Kazanımına Yönelik Bir Program Çalışması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (National conference on science and mathematics education), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Erişim Tarihi: 12.02.2016, http://www.fedu.metu.edu/ufbmek-5/netscape/b_kitabi/PDF/Fen/Bildiri/t56d.pdf

Arslan, A.G. ve Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4):479-492.

Aybek, B. (2007). Eleştirel Düşünmenin Öğretiminde Öğretmenin Rolü. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(2).

Ayvacı, H.Ş. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanma Yeterliliklerini Geliştirmeye Yönelik Bir Çalışma. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2):1-24.

Başar, M.A. (2000). İlköğretim Okullarının İşgören ve Fiziki Olanakları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(8):134-140.

Bilton, H. (2010). Outdoor Learning in the Early Years: Management and Innovation,(3. Ed.). Erişim Tarihi: 29.10.2015, http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781135281700_sample_845197.pdf

Böyük, U., Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Tübav Bilim Dergisi, 4(1):20-30.

Büyüktaşkapu, S. (2010). 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Yapılandırmacı Yaklaşıma Dayalı Bir Bilim Öğretim Programı Önerisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Büyüktaşkapu, S., Çeliköz, N. ve Akman, B. (2012). Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi. Eğitim ve Bilim, 37(165):275-292.

Celep, A. ve Bacanak, A. (2013). Yüksek Lisans Yapan Öğretmenlerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Kazandırılması Hakkındaki Görüşleri. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1):56-78.

Charlesworth, R. & Lind, K.K. (2013). Math and Science for Young Children, (7. Ed.). Erişim Tarihi:23.04.2016,https://books.google.com.tr/books/about/Math_and_Science_for_Young_Children.html?id=p5x-3ir8mz4C&redir_esc=y

Clements, R. (2004). An Investigation of The Status of Outdoor Play. Contemporary Issues in Early Childhood, 5(1):68-80.

Çelik, A. (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Açık Alan Kullanımı: Kocaeli Örneği. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1):79-88.

Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. ve Turgut, F. (1997). Fizik Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.

Dahlgren, L.O. & Szczepanski, A. (2005). Outdoor Education: Literacy Education and Sensory Experience: An Attempt at Defining The Identity of Outdoor Education. Kisa, Sweden: Kisa-Tryckeriet AB.

Eaton, D. (1998). Cognitive and Affective Learning in Outdoor Education. PhD Thesis, University of Toronto,Canada.

Ford, P. (1986). Outdoor Education: Definition and Philosophy. ERIC Digest. Las Cruces, NM: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED267941), pp.1-15.

Gustafsson, P.E., Szczepanski, A., Nelson, N. & Gustafsson, P.A. (2012). Effects of an Outdoor Education Intervention on The Mental Health of Schoolchildren. Journal of Adventure Education&Outdoor Learning, 12(1):63-79.

Balım, A., Deniş Çeliker, H., Türkoğuz, S. ve Kaçar, S. (2013). Bilimin Doğaya Yansımaları Projesinin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi.Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1):149-157.

Hammerman, D.R. & Hammerman, W.M. (1973). Teaching in the Outdoors. Minnesota: Burgess Publishing Company.

Higgins, P. & Nicol, R. (2002). Outdoor Education, Authentic Learning in the context of Landscapes. Erişim Tarihi: 20.07.2015 http://www.kinda.se/download/18.6e89e88e12e7bcdeae0800049550/

İnan, H.Z., İnan, T. ve Aydemir, T. (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Bilimsel Süreç Becerilerinin Kazandırılması. M. Metin, ve Ç. Şahin (Ed.), Örnek Uygulamalarla Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi (pp.75-93). Ankara: Pegem Akademi.

Jeenthong, T., Ruenwongsa, P. & Sriwattanarothai, N. (2014). Promoting Integrated Science Process Skills Through Betta-Live Science Laboratory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (116):3292-3296.

Kaptan, F. ve Korkmaz, H. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi Modül 7. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı. MEB Projeler ve Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.

Karatekin, K. ve Çetinkaya, G. (2013). Okul Bahçelerinin Çevre Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (Manisa İli Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Yaz 2013, 6(27):307-315.

Kete, R. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Doğa Merkezli Öğretim Hakkındaki Görüşleri. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 4(1):11-16.

Khan, M. & Islam, Z. (2014). Outdoor as Learning Environment for Children at a Primary School of Bangladesh. Proceedings of the 45th International Conference of Environment Design Reseacrh Association (EDRA), pp.112-119.

Kimbro, C.C. (2010). Developing and Outdoor Classroom to Provide Education Naturally. Erişim Tarihi:29.10.2015. http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1028&context=utk_agexenvi

Lind, K.K. (1998). Science in Early Childhood: Developing and Acquiring Fundamental Concepts and Skills. ERIC Digest. N/A: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED418777), pp.1-18.

Mabie, R. & Baker, M. (1996). A Comparison of Experiential Instructional Strategies upon The Science Process Skills of Urban Elementary Students. Journal of Agricultural Education, 37(2):1-7.

Melber, L.H. & Abraham, L.M. (1999). Beyond the Classroom: Linking with Informal Education. Science Activities, 36(1):3.

Ministry of Education (1999). Health and Physical Education in the New Zealand Curriculum. Wellington, New Zealand.

Neill, J. (2008). What is Outdoor Education? Definition (Definitions). Erişim Tarihi: 24.07.2015, http://www.wilderdom.com/definitions/definitions.html

Nuhoğlu, H. ve Ceylan, R. (2012). Okul Öncesi Öğretim Programında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Bilimsel Temel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 34:112-127.

Okur Berberoğlu, E. ve Uygun, S. (2013). Sınıf Dışı Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye’deki Gelişiminin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2):32-42.

Ouvry, M. (2003). Exercising Muscles and Minds: Outdoor Play and The Early Years Curriculum. https://books.google.com.tr/books?id=PiZ-tqp87JUC&print

sec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (29.10.2015).

Özgelen, S. (2012). Students’ Science Process Skills within a Cognitive Domain Framework. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 8(4):283-292.

Öztürk, Ş. (2009). Okulda Eğitimle Bütünleştirilmiş Mekan Dışı Eğitim. Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2009, 37(181):131-144.

Öztürk Aynal, Ş. (2013). Haydi Çocuklar Doğaya ve Bahçelere Açılıyoruz: Mekan Dışı Eğitim İsveç’ten Örnekler. International Journal of Social Science, 6(1):371-384.

Padilla, M.J., Okey, J.R. & Garrard, K. (1984). The Effects of Instruction on Integrated Science Process Skill Achievement. Journal of Research in Science Teaching, 21(3):277-287.

Payne, M.R. (1985). Using the Outdoors to Teach Science: A Resource Guidefor Elementary and Middle School Teachers. ERIC Digest. Las Cruces, NM: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Number: ED264059), pp.1-54.

Priest, S. (1986). Redefining Outdoor Education: A Matter Of Many Relationships. Journal of Environmental Education, 17(3):13-15.

Seidel, S. ve Hudson, K. (1999). Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik: Uluslararası İki Çalışma Raporu. (Çev. B. Ata). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müze Eğitimi Anabilim Dalı Yayınları.

Stone, M.R. & Faulkner, G.E. (2014). Outdoor Play in Children: Associations With Objectively-Measured Physical Activity, Sedentary Behavior and Weight Status. Preventive Medicine, (65):122-127.

Studer, M.L. (1998). Developing and Outdoor Classroom: Blending Classroom Curriculum and Outdoor Play Space. Texas Child Care, Volume 2, No 1, (12-19).

Szczepanski, A., Malmer, K., Nelson, N. & Dahlgren, L.O. (2006). Outdoor Education-Authentic Learning in the Context of Landscape Literary education and sensory experience. Perspective of Where, What, Why, How and When of learning environments. Inter-disciplinary context and the outdoor and indoor dilemma. In The Third International Outdoor Education Research Conference–Widening Horizons: Diversity in Theoretical and Critical Views of Outdoor Education Conference.

Talay, İ., Aslan, F. ve Belkayalı, N. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Doğa Dostu ve Çocuk Katılımı Temelli Dış Mekan Tasarım Yaklaşımları Bir Proje Önerisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1):317-322.

Tan, M. ve Temiz, B.K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1):89-101.

Tatar, N. ve Bağrıyanık, K.E. (2012). Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Okul Dışı Eğitime Yönelik Görüşleri. İlköğretim Online, 11(4):883-896.

Temizyürek, K. (2009). Uygulamalı Fen ve Doğa Bilimleri. İstanbul: Beta Yayınları.

Teo, G., Mei, Y., Kaling, C., Seah Xinyi, C., Sim, J., Sing, K., Nai, K. & Khoon, S. (2007). Promoting Science Process Skills and the Relevance Of Science Through Science Alive Programme. Proceedings of the Redesigning Pedagogy: Culture, Knowledge and Understanding Conference, Singapore, May 2007. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.489.2768&rep=rep1&type=pdf

Tsai, J.T. (2006). The Identification of the Components for an Outdoor Education Curriculum in Taiwan. PhD Thesis, Indiana University, USA.

Uğraş, H., Uğraş, M. ve Çil, E. (2013). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Tutumlarının ve Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2(1):44-50.

Ün Açıkgöz, K. (2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Biliş Yayıncılık.

Ünal, M. ve Akman, B. (2006). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine Karşı Gösterdikleri Tutumlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30:251-257.

Volkan Aksu, Ö. ve Demirel, Ö. (2011). Trabzon Kenti İlköğretim Okul Bahçelerinde Tasarım ve Alan Kullanımları. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12:40-46.

White, J. (Ed.). (2011). Outdoor Provision in the Early Years. Erişim Tarihi: 30.10.2015, https://books.google.com.tr/books?id=Hhm2kouTWIYC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

http://exs.exploratorium.edu/wp-content/uploads/2012/06/Process-Skills-Defined.pdf. Erişim Tarihi: 23.04.2016

https://www.liu.se/ikk/ncu?l=en. Erişim Tarihi:25.07.2015.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2297

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.