The Effect of Thought Experiments-Based Argumentation on High School Students’ Critical Thinking Skills in Teaching Organic Chemistry Concepts

Gülseda Eyceyurt Türk, Mustafa Tüysüz, Ümmüye Nur Tüzün

Abstract


The aim of the study was to investigate the impact of thought experiments-based argumentation learning approach on the development of critical thinking skills of 12th-grade high school students in organic chemistry teaching. Qualitative research design was conducted with 15 students in the study. Student constructed arguments and students’ field notes evaluating the whole process were utilized as data collecting tools. In the study, it was found that thought experiments-based argumentation in organic chemistry teaching enhanced students’ critical thinking skills. Moreover, student criticizing their own and others thinking strategies helped them becoming critical thinkers and understanding the concepts meaningfully and entertainingly.


Keywords


Chemistry teaching, organic chemistry, thought experiments, argumentation, critical thinking

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Brown, J. R. (1991). Thought experiments: A platonic account. T. Horowitz & G. J. Massey (Ed.), Thought experiments in science and philosophy, (p. 119-128). Maryland: Rowman & Littlefield.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

Cambridge International Examinations (CIE) (2011) Thinking Skills Syllabus 9694, http://www.cie.org.uk adresinden erişildi.

Demirel, R. (2016). Argümantasyon destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal anlama ve tartış-ma istekliliklerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(3), 1087-1108.

Deveci, A. (2009). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı konusunda sosyobi-limsel argümantasyon, bilgi seviyeleri ve bilişsel düşünme becerilerini geliştirmek. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erduran, S. (2009). Beyond philosophical confusion: Establishing the role of philosophy of chemistry in chemical education research. Journal of Baltic Science Education, 8(1), 5-14.

Erduran, S. & Msimanga, A. (2014). Science curriculum reform in South Africa: Lessons for professional development from research on argumentation in science education. Education As Change, 18(S1), S33-S46.

Erduran, S. & Yan, X. (2009). Minding gaps in Argument: Continuing professional develop-ment to support the teaching of scientific inquiry, https://limerick.academia.edu/SibelErduran adresinden erişildi.

Erickson, E. (2004). Demystifying data construction and analysis. Anthropology and Education, 35(4), 486-493.

Freeley, A. J. & Steinberg, D. L. (2005). Argumentation and debate: Critical thinking for rea-soned decision making. Belmont USA: Thomson Wadsworth.

Gendler, T. (1998). Galileo and the indispensability of scientific thought experiment. British Journal for the Philosophy of Science, 49, 397-424.

Georgiou, A. (2005). Thought experiments in physics problem-solving: On intuition and ima-gistic simulation. MS Thesis, University of Cambridge, Cambridge.

Gültepe, N. (2011). Bilimsel tartışma odaklı öğretimin lise öğrencilerinin bilimsel süreç ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ireson, G. (2005). Einstein and the nature of thought experiments. School Science Review, 86(317), 47-51.

Joung, S. (2003). The effects of high-structure cooperative versus low-structure collaborative design on online debate in terms of decision making, critical thinking, and interaction pattern. Doctoral Dissertation, The Florida State University, Florida.

Kabataş Memiş, E. (2014). İlköğretim öğrencilerinin argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımı uygulamalarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(2), 401-418.

Kabataş Memiş, E. (2017). Argümantasyon uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının küçük grup tartışmalarına ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 2037-2056.

Kaya, O. N. ve Kılıç, Z. (2008). Etkili bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniver-sitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 89-100.

Kuhn, D. & Udell, W. (2007). Coordinating own and other perspectives in argument. Thinking & Reasoning, 13(2), 90-104.

Kurbanoğlu, N. İ. & Taşkesenligil, Y. (2002, Eylül). Organik kimyada stereokimya konusunun programlı öğretimi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Lim, L. (2011). Beyond logic and argument analysis: Critical thinking, everyday problems and democratic deliberation in Cambridge International Examinations’ Thinking skills curriculum. Journal of Curriculum Studies, 43(6), 783-807.

Lyle, K. S. & Robinson, W. R. (2003). A statistical evaluation: Peer-led team learning in an organic chemistry course. Journal of Chemical Education, 80(2), 132-134.

Maloney, J. & Simon, S. (2006). Mapping children’s discussions of evidence in science to assess collaboration and argumentation. International Journal of Science Education, 28(15), 1817-1841.

Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don’t learn chemistry. Journal of Chemical Educa-tion, 69, 191-196.

Norton, J. (1991). Thought experiments in Einstein’s work. T. Horowitz & G. J. Massey (Ed.), Thought experiments in science and philosophy, (p. 129-144). Maryland: Rowman & Littlefi-eld.

Nussbaum, E. M. & Edwards, O. V. (2011). Critical questions and argument stratagems: A framework for enhancing and analyzing students’ reasoning practices. The Journal of the Le-arning Sciences, 1-46.

Ortaöğretim 12. Sınıf Kimya Ders Kitabı, http://www.meb.gov.tr/2016-2017-egitim-ve-ogretim-yilinda-okutulacak-ilk-ve-ortaogretim-ders-kitaplari/duyuru/11971 adresinden erişildi.

Ortaöğretim Kimya Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı, http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151 adresinden erişildi.

Osborne, J., Erduran, S. & Simon, S. (2004). Enhancing the quality of argumentation in school science. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 994-1020.

Osborne, J., Erduran, S., Simon, S. & Monk, M. (2001). Enhancing the quality of argument in school science. School Science Review, 83(301), 63-70.

Reiner, M. (1998). Thought experiments and collaborative learning in physics. International Journal of Science Education, 20(9), 1043-1058.

Simon, S., Erduran, S. & Osborne, J. (2006). Learning to teach argumentation: Research and development in science classroom. International Journal of Science Education, 28, 235-260.

Toulmin, S. (2003). The uses of argument. New York USA: Cambridge University.

Tümay, H. ve Köseoğlu F. (2011). Kimya öğretmen adaylarının argümantasyon odaklı öğretim konusunda anlayışlarının geliştirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 105-119.

Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stille-rinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 215-234.

Tüzün, Ü. N. (2016). Bilim eğitiminde lise öğrencilerinin argümantasyon becerilerinin gelişti-rilmesi yoluyla eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Twin Earth Thought Experiment, https://www.britannica.com/biography/Hilary-Putnam#ref1204773 adresinden erişildi.

Vieira, R. M., Tenreiro-Vieira, C. & Martins, I. P. (2011). Critical thinking: Conceptual clarifi-cation and its importance in science education. Science Education International, 22(1), 43-54.

Vural, R. A. ve Kutlu O. (2004). Eleştirel düşünme: ölçme araçlarının incelenmesi ve bir güve-nirlik çalışması. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(2), 189-200.

West, T. L. (1994). The effect of argumentation instruction on critical thinking skills. Doctoral Dissertation, Southern Illinois University, Chicago.

Zohar, A. & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39(1), 35-62.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2305

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.