Examination of The Interpersonal Self-Sufficiency Beliefs of Teachers Working at Inclusive Classes

Mehmet Yavuz

Abstract


The objective of this study was to examine the interpersonal self-sufficiency beliefs of teachers working with his/her inclusive student with regard to certain variables. The study was carried out in the city of Edirne during the 2016-2017 academic year with inclusive class teachers selected by way of random sampling method. General survey model was used in the study. A total of 148 students participated in the study. Teacher Interpersonal Self-Efficacy Scale developed by Brouwers and Tomic (2002) for which the Turkish adaptation along with the reliability and validity studies were carried out by Çapri and Kan (2006) was used in the study for data acquisition. Personal information form prepared by the researcher was used for acquiring demographic infromation. The self-efficacy levels of female teachers were higher in comparison with those of male teachers at the end of the study. No statistically significant differences were observed with regard to the years of seniority, age, whether support is received from the administrators or not and salary satisfaction variables

Keywords


Inclusion, Self-Efficacy, Interpersonal Self-Efficacy

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Allinder, R. M. (1994). The Relationship Between Efficacy and the İnstructional Practices of Special Education Teachers and Consultants. Teacher Education and Special Education, 17, 86-95.

Ashton, P.T., ve Webb, R.B. (1986). Making a Difference: Teachers' Seme of Efficacy And Student Achievement. New York: Longman.

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

Batu, E. S. (2000). Kaynaştırma, Destek Hizmetler ve Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikle-ri. Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 35 – 45

Batu, S. (1998). Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş Ve Önerileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Brouwers A, Tomic W. ve Stijnen S. (2002). A Confirmatory Factor Analysis of Scores on The Teacher Efficacy Scale. Swiss J Psychol.;61(4):211–9. doi: 10.1024/1421-0185.61.4.211.

Brouwers, A. ve Tomic, W. (2002). The Factorial Validity of Scores on The Teacher İnterpersonal Self-Effıcacy Scale. Educational and Psychological Measurement, 61, 433-445.

Chopra, R. (2008). Factors İnfluencing Elementary School Teachers’ Attitude Towards İnclusive Education British Educational Research Association Annual Conference, Heriot-Watt University, Edinburgh, 3-6 Eylül 2008.http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/174842.pdf 21.01.2017 tarihinde ulaşılmıştır.

Çapri, B. ve Kan, A.(2006). Öğretmen Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formu-nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergi-si2(1), 48-61.

Foster, T. ve Newman, E. (2005). Just a Knock Back? Identity Bruising on Their Route to Becoming a Male Primary School Teacher. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(4), 341-358.

Friedman, I.A. (2004). Organizational Expectations of The Novice Teacher. Social Psychology of Education, 7, 435-461.

George, D. ve Mallery, P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 4th edition, Boston: Allyn ve Bacon, USA.

Girgin, G., ve Baysal, A. (2005). Tükenmişlik Sendromuna Bir Örnek: Zihinsel Engelli Öğrencilere Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyi. TSK Koru-yucu Hekimlik Bülteni, 4 (4), 172-187.

Guskey, T. R., ve Passaro, P. D. (1994). Teacher Efficacy: A Study of Construct Dimensions. American Educational Research Journal, 31, 627-643.

Karakelle, S., ve Canpolat, S. (2008). Tükenmişlik Düzeyi Yüksek İlköğretim Öğretmenle-rinin Öğrencilere Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 33 (147), 106-120.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar-İlkeler-Teknikler (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.

Korkut, F. (2005). Yetişkinlere Yönelik İletişim Becerileri Eğitimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28, 143-149.

MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü (2009). Öğretmen Yeterlilikleri. Ankara: MEB Yayınları.

Moshtaghi, S. ve Fathi, N. (2017). Relationship Between the Components of Interpersonal Self-Efficacy and Computer Self-Efficacy Among Teachers in Dezful City. Interdiscip J Virtual Learn Med Sci.1-7. doi: 10.5812/ijvlms.11497.

Odluyurt, S. ve Batu, E. S.( 2012) Kaynaştırmanın Başarısını Etkileyen Faktörler. Sema Batu, Aysun Çolak ve Serhad Odluyurt (Ed.), özel Gereksinimli Öğrencilerin Kay-naştırılması Öğretmen El Kitabı. Ankara. Vize Basın Yayın.

Pajares, F. ve Miller, M.D. (1994). The Role of Self-Efficacy and Self-Concept Beliefs in Mathematical Problem-Solving: A Path Analysis. Journal of Educational Psychology, 86, 193-203.

Rauth, M. ve Bowers, G. R. (1986). Reactions to İnduction Articles. Journal of Teacher Education, 37(1), 38-41.

Rimm-Kaufman, S.E. ve Sawyer, B.E. (2004). Primary-grade Teachers’ Self-Efficacy Beliefs, Attitudes Toward Teaching and Discipline and Teaching Practice Priorities in Relation to The Responsive Classroom Approach. The Elementary School Journal, 104 (4), 321-341.

Saban, A. (2003). A Turkish Profile of Prospective Elementary School Teachers and Their Views of Teaching. Teaching and Teacher Education,19, 829-846.

Saracaloğlu, A. S. ve Aydoğdu, B. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Kişilerarası Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Jo-urnal of New Trends in Arts, Sports & Science Education - 1(1) 21-35.

Saracaloğlu, A. S. ve Yenice, N. (2009). Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygula-ma. 5 (2) 244-260.

Schwarzer, R. ve Schmitz, G.S. (2004). Perceived Self-efficacy and teacher Perceived Self-Efficacy and Teacher Burnout: A Longitudinal Study in Ten German Schools. [On-line yayın]. Verfügbar unter http://self.uws.edu.au/Conferences/2004_Schwarzer_Schmitz.pdf.

Seçer, F. (2011). Sınıf Öğretmenlerinin Kişiler Arası Öz-Yeterlik İnançları ile Kaynaştır-maya Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlan-mamış Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Konya.

Soodak, L. C., ve Podell, D. M. (1993). Teacher Efficacy and Student Problem as Factors in Special Education Referral. Journal of Special Education, 27(1), 66–81.

Tschannen-Moran, M. ve Hoy, A.W. (2007). The differential Antecedents of Self-Efficacy Beliefs of Novice and Experienced Teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944–956.

Tschannen-Moran, M.,Woolfolk-Hoy, A., ve Hoy,W. K. (1998). Teacher Efficacy: Its Meaning and Measure. Review of Educational Research, 68(2), 202-248.

Walther-Th omas, C. S., Korinek, L., McLaughlin, V. L., ve Williams, B. T. (2000). Col-laboration for inclusive Education: Developing Successful Programs. Boston: Allyn and Bacon.

Woolfolk, A.E. ve Hoy, W.K. (1990). Prospective Teachers’ Sense of Efficacy and Beliefs About Control. Journal of Educational Psychology, 82, 81-91.

Yılmaz, M., Köseoğlu, P., Gerçek C. & Soran H. (2004). Öğretmen Öz-yeterlik İnancı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 5 (58), 50–54.

Yorgancı, A. E. ve Bozgeyikli, H. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Kişilerarası Öz-Yeterlilik Algılarıyla Örgütsel Güven Algılarının İncelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırma-ları Dergisi. 6(10) 47-79.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2388

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.