Secondary School Teachers Work-Family Conflict Levels

Ramazan Özkul, Melike Cömert

Abstract


The aim of this study is to determine the perceptions of work-family conflict of the teachers who participated this study and to evaluate them in terms of independent variables. In this study, survey research model is used.   The scope of the research consists of 3114 teachers who work in secondary schools in the central districts of Sahinbey central district of Gaziantep. The sample of the research consists of 526 teachers selected by stratified sampling method. In the study, “Work-Family Conflict Scale” developed by Netenmeyer, Boles and McMurran (1996) was used to determine the levels of work-family conflict. First, descriptive statistics calculations were made while analyzing the data obtained in the study. In order to determine whether teachers’ perceptions of work-family conflict differ according to gender variable, ANOVA test was used to determine whether it differed according to t-test, seniority, course load, school size and level of education. As a result of the descriptive statistics, it was determined that the teachers “rarely” agreed with statements in the Work-Family Conflict scale.


Keywords


Secondary School Teachers; Work-Family Conflict; Family-Work Conflict

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Allen, T. D., Herst, D. E., Bruck, C. S. ve Sutton, M. (2000). Consequences associated with

work-to family conflict: A review and agenda for future research. Journal of Occupa-tional Health Psychology, 4, 278-308.

Arseven, A. D. (1993). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası (Gül Yayınevi).

Aryee, S., Luk, V., Leung, A. and Lo, S. (1999). Role stressors, interrole conflict and well–

being: The moderating influence of spousal support and coping behaviors among employed parents in Hong Kong. Journal of Vocational Behavior, 54, 259-278.

Ay, F. K. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin iş yükü algısı ve iş-aile çatışması. Yüksek

Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Aycan, Z. ve Eskin, M. (2005). Relative contributions of childcare, spousal support, and

organizational support in reducing work-family conflict for men and women: The case of Turkey. Sex Roles, 53(7/8), 453-471.

Aycan, Z., Eskin, M. ve Yavuz, S. (2007). Hayat dengesi iş, aile ve özel hayatı dengeleme

sanatı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Aydın, İ. P. (2004). İş yaşamında stres. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Balet, K. and Kelchtermans (2009). Struggling with workload: Primary teachers’ experience

of intensification. Teaching and Teacher Education, 25, 1150-1157.

Barnett, R. C. (1998). Toward a review and reconceptualization of the work-family literature.

Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 124(2), 125- 182.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (12.baskı). Ankara: Pegem

Akademi Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011).

Bilimsel araştırma yöntemleri (9. baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Çelikten, M., Şanal, M. ve Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Dolcos, S. M. (2006). Managing life and work demands: The impact of organizational

support on work-family conflict in public and private sectors. Unpublished PhD the-sis. Faculty of North Carolina State University, North Carolina.

Duxbury, L. and Higgins, C. (2001). Work-life conflict in Canada in the new millenium.

Ottawa: A Status Report.

Edwards, J. R. and Rothbard, N. P. (2000). Mechanisms linking work and family: Clarifying

the relationship between work and family constructs. Academy of Management Re-view, 25(1), 178-199.

Efeoğlu, İ. (2006). İş-aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerin

deki etkileri: İlaç sektöründe bir araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova.

Elloy, D. F. and Smith, C. (2004). Antecedents of work-family conflict among dual- career

couples: An Australian study. Cross Cultural Management: An International Jour-nal, 11(4), 17 – 27.

Evans P. and Bartolome F. (1984). The changing pictures of the relationship between career

and family. Journal of Occupational Behavior, 5, 9-21.

Friedman, S. D. and Greenhaus, J. H. (2000). Work and family-allies or enemies? What

happens when business professionals confront life choices. New York: Oxford Uni-versity Press.

Frone, M., Russell, M. and Cooper, M. L. (1992). Prevalence of work-family conflict: Are

work and family boundraies asymmetrically permeable?. Journal of Organizational Behavior, 13, 7, 723-729.

Grandey, A. A. and Cropanzano, R. (1999). The conservation of resources model applied to

work–family conflict and strain. Journal of Vocational Behavior, 54, 350–370.

Greenhaus, J. H. and Parasuraman, S. (1984). Consequences of work-family conflict on

employee well-being over time. Work and Stress, 15(3), 214-226.

Greenhaus, J. H. and Beutell, N. J. (1985). Sources of Conflict between Work and Family

Roles. Academy of Management Review, 10(1), 76-88.

Greenhaus, J. H. and Parasuraman, S. (1999). Research on work, family, and gender: Current

status and future direction. In G. N. Powel (Ed.), Handbook of gender and work, 391–412.

Greenhaus, J., Collins, K. M. and Shaw, J. D. (2003). The relation between work– family

balance and quality of life. Journal of Vocational Behavior, 63, 510–531.

Griffin, R. W. (1990). Management (3. Baskı). Houghton: Mifflin Company.

Lambert, S. J. (1990). Processing linking work and family: A critical review and research

agenda. Human Relations, 43, 239-257.

Nazlı, O. A. (1997). Çalışan evli kadınlarda aile ve çalışma yaşamına ilişkin rol çatışması. 20.

Yüzyılın sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı. Poster bildiri. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.

Netenmeyer, R. G., Boles J. S. and Mcmurrian R. (1996). Development and validation of

work-family conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81, 400-410.

Özdevecioğlu, M. ve Doruk, N. Ç. (2009). Organizasyonlarda iş-aile ve aile iş çatışmalarının

çalışanların iş ve yaşam tatminleri üzerindeki etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(70), 69-99.

Özdoğan, H. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinde mesleki tükenmişlik.Yüksek Lisans Tezi,

Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bi-lim Dalı, Sivas.

Parasuraman, S. and Simmers, C. A. (2001). Type of employment, work-family conflict and

well-being: A comparative study. Journal of Organizational Behavior, 22 (5), 551-568.

Sökmen, A. (2005). Konaklama işletmelerinin yöneticilerinin stres nedenlerinin belirlenme

sinde cinsiyet faktörü: Adana’da ampirik bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştır-malar Dergisi, 1, 1-27.

Takahaski, M. (1994). The issues of gender in contemporary Japanese working life: A

Japanese “vicious circle”. Feminist Issues, 14(1), 37-56.

Tetik, H., Polat, S. ve Ercengiz, M. (2012). Öğretmenlerin mesleki tükenmişliklerinin farklı

değişkenler açısından incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 152-173.

Zedeck, S. and Moiser, K. L., (1990). Work in the family and employing organization.

American Psychologist, 45, 240-251.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2414

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.