The Analysis of Elementary Science Education Course Activities Through Many-Facet Rasch Model

Gülden Kaya Uyanık, Neşe Güler, Gülşen Taşdelen Teker, Süleyman Demir

Abstract


This study aims at analysing the activities included in eight units of the 6th grade textbook of elementary science education course through many-facet Rasch model.  The study focuses on the activities in which the tendency of constructivist education to put learners into the centre and to assess the process rather than the outcome is actively used. The eight activities were evaluated by nine raters three of whom were elementary science education experts, three of whom were curriculum development experts and three of whom were measurement and evaluation experts. The raters evaluated the activities on the basis of activity evaluation form containing 13 criteria. Accordingly, the raters rated the activities consistently. It was concluded that the activities had similar properties in terms of evaluation criteria, but that the criteria differed in terms of difficulty levels. It was also found that the levels of categories of the criteria were adequate and that they functioned appropriately. Based on all the data obtained in the research, it was concluded that many-facet Rasch model was quite explanatory and yielded beneficial results in studies having more than one facet and intending to analyse all facets in details; and feedback as well as views in relation to the elementary science education course activities were also included in this study.

Keywords


Elementary science education course activities;6th class; many-facet Rasch model; rater reliability

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akdeniz, A. R.,Yiğit, N. & Kurt, S. (2002). Yeni Fen Bilgisi Öğretim Programları ile İlgili Öğretmenlerin Düşünceleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 22-25 Eylül, ODTÜ, Ankara.

Arsan, N. (2012). Buz pateni hakem değerlendirmelerinin genellenebilirlik kuramı ve rasch modeli ile incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi: Ankara.

Aydın, S. & Çakıroğlu, J. (2010). İlköğretim Fen Bilimleri dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri: Ankara örneği. İlköğretim Online, 9(1), 301-315.

Bakar, E., Keleş, Ö., & Çolakoğlu, M. (2009). Öğretmenlerin MEB 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Kitap Setleriyle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1), 41-50.

Baştürk, R. & Işıkoğlu, N. (2008). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının İşlevsel Kalitelerinin Çok-yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 8(1), 7-32.

Ceylan, E., & Berberoğlu, G. (2010). Öğrencilerin fen başarısını açıklayan etmenler: Bir modelleme çalışması. Eğitim ve Bilim, 32(144), 36-48.

Ceylan, E., Sağırekmekçi, H., Tatar, E., & Bilgin, İ. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Merak, Tutum ve Motivasyon Düzeylerine Göre Fen Bilgisi Dersi Başarılarının İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015(25).

Çelik, E., Eroğlu, B., & Selvi, M. (2012). Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşı-mının öğrencilerin akademik başarısı ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(1), 187-202.

Çam Tosun, F. & Çevik, C. (2011). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin fen ve teknoloji ders programı hakkındaki görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 153-177.

Dindar, H. & Taneri, A. (2011). MEB’in 1968, 1992, 2000 ve 2004 yıllarında geliştirdiği fen programlarının amaç, kavram ve etkinlik yönünden karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 363-378.

Doğan, Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 86-106.

Dökme, İ. (2005). Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Altıncı Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Değerlendirilmesi. İlköğretim-online, 4(1).

EARGED. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı, OECD PISA-2003 Araştırmasının Türkiye İle İlgili Sonuçları, PISA 2003 Projesi, Ulusal Nihai Ra-por, http://earged.meb.gov.tr/pisa/dokuman/2003/rapor/PISA_RAPOR_2003.pdf.

Engelhard, G. (1994). Examining Rater Errors in the Assessment of Written Composition with a Many-Faceted Rasch Model. Journal of Educational Measurement. 31, 2, 93-112.

Erdoğan, M. (2007). Yeni geliştirilen dördüncü ve beşinci sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının analizi: Nitel bir çalışma, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 221-259.

Gömleksiz, M. N., & Bulut, i. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygu-lamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32).

Güler, N. & Gelbal, S. (2010). A Study Based on Classical Test Theory and Many Facet Rasch Model. Eurasian Journal of Educational Research, 38, 108-125.

İlhan, M. (2016). A Comparision of the Ability Estimations of Classical Test Theory and the Many Faceet Rasch Model in Measurements with Open-ended Questions. Hacettepe Uni-versity Journal of Educaiton. DOI: 10.16986/HUJE.2016015182.

Kaptan, F. & Kuşakcı, F. (2002). Fen öğretiminde beyin fırtınası tekniğinin öğrenci yaratıcılı-ğına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 197-202). ODTÜ : Ankara.

Karatay, R., Timur, S. & Timur, B. (2013). 2005 ve 2013 yılı fen dersi öğretim programlarının karşılaştırılması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(15),Yıl:6, Sayı:15, 233- 264.

Kaya, S., ve Elgün, A. (2015). Eğitsel oyunlar ile desteklenmiş fen öğretiminin ilkokul öğren-cilerinin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 329-342.

Kırıkkaya E. (2009). İlköğretim okullarındaki fen öğretmenlerinin fen ve teknoloji programına ilişkin görüşleri. Turkish Science Education, 6(1), 133-148.

Küçüköner, Y. (2011). 2005 Fen Bilimleri dersi öğretim programının uygulanmasında karşıla-şılan sorunlar ve öğretmen gözüyle çözüm önerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(2), 11-37.

Linacre, J. M. (2007). A User’s Guide to FACETS: Rasch Model Computer Programs. Chica-go, IL.

Linacre, J. M. & Wright B. D. (2002). Construction of Measures from Many-facet Data. Journal of Applied Measurement, 3, 486-512.

Looney, M. A. (2012). Judging Anomalies at the 2010 Olympics in Men’s Figure Skating. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 16, 55-68.

Lumbantobing, R. (2004). Comparative study on process skills in the elementary science curriculum and textbooks between Indonesia and Japan. Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and Science Education, 53, 31-38.

Lunz, M. E., Wright, B. D. & Linacre, J. M. (1990). Measuring the Impact of Judge Severity on Examination Scores. Applied Measurement in Education. 3, 4, 331-345.

Martin, D. J. (1997). Elementary science methods: A constructivist approach. (Eds: Erin J. O’conner & Timothy Coleman). Delmar Publishers: New York.

MEB. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı ve kılavuzu (6., 7. ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2010). TIMSS 2007 Ulusal Raporu. TIMSS 2010 Ulusal Matematik ve Fen Raporu 8. Sınıflar. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

MEB. (2013). PISA 2012 Ulusal Ön Raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

MEB. (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (ilk ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Mulqueen C., Baker D. & Dismukes R.K. (2000) Using Multifacet Rasch Analysis to Examine the Effectiveness of Rater Training. SIOP

Myford, C. M. & Wolfe, E. W. (2003). Detecting and measuring rater effects using many-facet Rasch measurement: Part I. Journal of Applied Measurement, 4(4), 386-422.

Nakamura, N. (2002). Teacher Assessment and Peer Assessment in Practice. Educational Studies. 44, 143, 204-215.

Randall, J. & Engelhard, G. Jr. (2009). Examining Teacher Grades Using Rasch Measurement Theory. Journal of Educational Measurement, 46, 1, 1-18.

Semerci, Ç. (2011). Mikro Öğretim Uygulamalarının Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile Analizi. Eğitim ve Bilim/ Education and Science, 36 (161), 14-25.

Serin, G. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerin Fene Karşı Meraklarının İncelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 237 – 252.

Sudweeks, R. R., Reeve, S. & Bradshaw, W. S. (2005). A comparison of generalizability theory and many-facet Rasch measurement in an analysis of college sophomore writing. Assessing Writing, 9, 239-261.

Tekbıyık, A. & Akdeniz A. R. (2008). İlköğretim fen bilimleri dersi öğretim programını kabullenmeye ve uygulamaya yönelik öğretmen görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elekt-ronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(2), 23-37

Turner, J. (2003). Examining on Art Portfolio Assessment Using A Many Facet Rasch Mea-surement Model. Unpublished dissertation thesis. Boston College, Boston.

Tüysüz, C. & Aydın, H. (2009). İlköğretim Fen Bilimleri dersi öğretmenlerinin yeni Fen Bilimleri programına yönelik görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29 (1), 37-54.

Wright, B. D., & Linacre, M. (1994). Reasonable mean-square fit values. Rasch Measurement Transactions 8: 3. Retrieved, 23(01), 2004.

Yıldırım, K. (2011). Uluslararası araştırma verilerine göre Türkiye'de ilköğretim ikinci kademe fen bilimleri derslerindeki öğretim uygulamaları, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 159-174

Yıldız, E., & Tatar, N. (2012). Fen ve teknoloji ders kitaplarındaki etkinliklerin bilimsel süreç becerilerine ve yapısal özelliklerine göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37(164).

Yılmaz H. & Yiğit, N. (2011). Fen ve teknoloji dersi 6. sınıf öğretim programına yönelik öğrenci görüş ve beklentileri. Millî Eğitim Dergisi, 40(190), 269-292.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2417

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.