The Opinions of High School Teachers About Classroom Observations Carried Out by Principals

Ayhan Duykuluoğlu

Abstract


This research aims to determine the opinions of high school teachers about principals’ behaviors during classroom observations, to find out ‘adoption’ level of behaviors by teachers and ‘display’ levels of behaviors by principals and to discover any meaningful differences between the two levels according to the variables of gender, seniority, branch of study and type of high school. Descriptive survey model was utilized. Sample is 404 high school teachers in Kastamonu. The data was collected via the Likert-Type scale created by the researcher. According to the results, there are no significant differences for gender in both dimensions, but opinions alter for seniority in both dimensions. Though there are no significant differences for the branch of study, significant differences were found in all factors in ‘display’ dimension for the type of high school. When ‘adoption’ and ‘display’ levels are compared, significant differences were found in all factors

Keywords


Dimension of adoption, dimension of display, instructional supervision

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ayeni, A. J. (2012). Assessment Of Principals’ Supervisory Roles For Quality Assurance In Secondary Schools In Ondo State,Nigeria. World Journal of Education, 2(1), 62-69.

Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik Ve İlkeler (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Bige, E. F. (2014). İlkokul müdürlerinin ders denetimleri ile ilgili öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı:İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Çokluk, Ö., ve Kayrı, M. (2011). Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (1), 289-309.

Göktaş, A. (2008). İlköğretim okulu müdürlerinin ve ilköğretim müfettişlerinin ders denetimine ilişkin yeterliklerinin sınıf öğretmenlerince değerlendirilmesi (Kırıkkale İl Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Lam, S. (2001). The opinions of Hong Kong educators on classroom observation as a practice of staff development and appraisal. Teaching And Teacher Education, 17 (2) 161-173.

Macit, M. (2003). İlköğretim denetmenlerinin denetimler sırasında denetim ilkelerine uyma düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Özbaş, M. (2002). İlköğretim okulu müdürlerinin sınıf içi etkinliklerin denetiminde yapmaları gereken ve yapmakta oldukları işler konusunda müdür ve öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Özmen, F., ve Batmaz, C. (2006). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretmen Denetimindeki Etkililikleri: Hizmet Yılı Ve Görev Türü Değişkenine Göre Öğretmen Görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 102-102.

Sharma, S., Yusoff, M., Kannan, S., ve Baba, S. B. (2011). Concerns Of Teachers And Principals On İnstructional Supervision İn Three Asian Countries. International Journal Of Social Science And Humanity, 1 (3), 214-217.

Tabachnick, B. G., ve Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5. Baskı). New York: HarperCollins.

Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management.New York: Harper&Brothers.

Taymaz, H. (2012). Eğitim Sisteminde Teftiş: Kavramlar, İlkeler, Yöntemler (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Topçu, İ. (2010). Devlet Ve Özel İlköğretim Okullarında Yöneticilerin Öğretimin Denetimi Görevlerini Yerine Getirme Biçimleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34 (2), 31-39.

Ülger, S. (2005). Kara kuvvetleri komutanlığına bağlı askeri liselerde, klinik denetim modeline göre gösterilmesi gereken ve bölüm başkanları tarafından gösterilen davranışlara ilişkin öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Yeşil, D. ve Kış, A. (2015). Okul Müdürlerinin Ders Denetimine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(3), 27-45.

Yıldırım, G. (2007). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ders denetimine ilişkin görüşleri (Denizli ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Muğla Üniversitesi, Muğla.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2444

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.