Examination of Social Media Usage Purposes of Undergraduate and Graduate Students

Burak Yılmazsoy, Mehmet Kahraman

Abstract


In this study, social media usage of undergraduate and graduate students has been examined. Research is a descriptive study in the screening model. Participants of the research are 228 undergraduate and graduate students with membership in the Facebook social network. As data collection tools, "Social Network Sites Usage Scale" developed by Karal and Kokoç (2010) and "Personal Information Form" was used to determine the personal characteristics of the participants. According to the results of the research, it is seen that students use social networks more for educational purposes. While there was a significant difference in the subscale of the scale for recognition and recognition purposes, there was no difference in the other subscales according to sex. There was a significant difference in the subscale of the scale for educational use and social interaction and communication use subscale compared to the age variable, but no difference was found in the other subscale. The result is that there is no significant difference in social media usage according to the level of education of students, membership status of any group, group types they belong to, and device variable connected to social network.

Keywords


Social media; university students; social media purposes

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akar, E. (2010). Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal Ağ Siteleri – Bir Pazarlama İleti-şimi Kanalı Olarak İşleyişi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1),1, 107-122.

Ayvaz, T. (2016). İnternet ve Sosyal Medya Kullanıcı İstatistikleri 2016. http://www.dijitalajanslar.com/internetve-sosyal-medya-kullanici-istatistikleri-2016/ adre-sinden Nisan 2016 tarihinde erişilmiştir.

Back, M. D., Stopfer, J. M., Vazire, S., Gaddis, S., Schmukle, S. C., Egloff, B., et al. (2010). Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization. Psychological Science, 21, 372-374.

Bartlett-Bragg, A. (2006). Reflections on pedagogy: Reframing practice to foster informal lear-ning with social software. Retrieved, 1, 2014.

Buss, A. & Strauss, N. (2009). Online Communities Handbook: Building Your Business and Brand On The Web. USA: New Riders Press.

Çetin, E. (2009). Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik: Facebook Örneği. Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 1094-1105. Retrieved from

Erdemci, H. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Ağ Kullanım Amaçlarının İncelenmesi (The Investigation of Social Network Usage Analysis of Vocational School Students). Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20-27. http://academiadergi.com.

Filiz, O., Osman, E. R. O. L., Dönmez, F. İ., & Kurt, A. A. (2014). BÖTE bölümü öğrencileri-nin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin ince-lenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2).

Geray, H. (1994). Yeni İletişim Teknolojileri. Ankara: Kılıçaslan Matbaacılık.

Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. ve Madran, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, 2-4 Aralık 2010, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstan-bul.

http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/bilim/bilim15.pdf

Kabilan, M. K., Ahmad N. & Abidin, M.J.Z. (2010). Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education?. The Internet and Higher Education, 13, 4, 179 – 187.

Karal, H., & Kokoç, M. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçlarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mat-hematics Education (TURCOMAT), 1(3).

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayın Dağı-tım.

Kert, A., Kert, S.B. (2010). The Usage Potential of Social Network Sites for Educational Pur-poses. International Online Journal of Educational Sciences, 2 (2), 486-507.

Kwon, O., & Wen, Y. (2010). An empirical study of the factors affecting social network service use. Computers in Human Behavior, 26(2), 254-263.

Lai, L. S., & Turban, E. (2008). Groups formation and operations in the Web 2.0 environment and socialnetworks. Group Decision and negotiation, 17(5), 387-402.

Manago, A. M., Taylor, T., & Greenfield, P. M. (2012). Me and my 400 friends: The anatomy of college students' Facebook networks, their communication patterns, and well-being. De-velopmental Psychology, 48(2), 369-380.

Mazman, S. G., & Usluel, Y. K. (2011). Gender differences in using social networks. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(2).

McKenna, K. Y. A., Green, A. S. and Glenson M. E. J. (2002). Relationship formation on the Internet:What’s the big attraction? Journal of Social Issues, 58(1): 9–31.

Mitchell, K. (2009). ESOL students on Facebook. Portland, Oregon: Portland State University Unpublished Master's thesis.

Onat, F. & Alikılıç Ö. A. (2008). Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University, 3(9), 1111-1143.

Öztürk, M., & Akgün, Ö. E. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini kul-lanma amaçları ve bu sitelerin eğitimlerinde kullanılması ile ilgili görüşleri. Sakarya Univer-sity Journal of Education, 2(3), 49-67.

Pettenati, M. C., & Ranieri, M. (2006). Informal learning theories and tools to support knowledge management in distributed CoPs. Proceedings of Innovative approaches for le-arning and knowledge sharing, 345-355.

Stevenson, M. P. & Liu, M. (2010). Learning a language with web 2.0: Exploring the use of social networking features of foreign language learning websites. CALICO Journal, 27(2), 233−259.

Tiryakioglu, F., & Erzurum, F. (2011). Use of social networks as an education tool. Contempo-rary Educational Technology, 2(2).

Vural, Z., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortami Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştirma. Journal of Yasar University, 5(20).

We Are Social (2017). Digital in 2017 Global Overview. https://wearesocial.com/blog/2017/01/ digital-in-2017 global-overview adresinden 01.04.2017 tarihinde erişilmiştir.

YILMAZSOY, B., & KAHRAMAN, M. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ile Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanımları Arasındaki İlişkinin İncelenme-si: Facebook Örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol, 6(1), 9-20.

Zarrella, D. (2010). The Social Media Marketing Book. Kanada: O'Reilly Media, Inc
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2781

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


indexed by TR-DİZİN, DOAJ, SOBİAD

 


Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.