Examination of The Relationship Between Learning Styles and Problem Solving Skills of Candidates Participating in The Special Ability Examination for School of Physical Education and Sports

Tolga Eski, İlyas Görgüt

Abstract


The aim of this study was to determine the relationships between learning styles and problem solving skills of students, applied to the physical education and sport special ability exam in Kastamonu University. Study sample was composed of 57 female, 209 male in total 266 students. Personal information form and learning style inventory (BIG16), developed by Şimşek (2002) were used for gathering data. As a third data collecting tool, problem solving inventory, developed by Heppner and Petersen (1982) and adapted to Turkish by Şahin and Heppner (1993) was used. For the learning style and variables Anova and for the problem solving subscales and variables Kruskal Wallis variance analysis were used. Also, Spearman correlation analysis was done for the relationships between the scales in the study. In conclusion, it was found that there was a high level relationship between learning styles and problem solving skills of students, participated in physical education and sport special ability exam.


Keywords


Physical Education, Special Ability, Learning Style, Problem Solving

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akçin, E., & Kaya, H. (2002). Öğrenme Biçemleri / Stilleri ve Hemşirelik Eğitimi. C. Ü. Hem-şirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 6 (2)

Bacanlı, H. (2002). Gelisim ve Oğrenme, (10. Basım) Nobel Yayın Dağıtım: Ankara

Bower, G. H. ve Hilgard, E. R. (1981). Theories of Learning. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall

Carmo, L., Gomes, A., Pereira, F., & Mendes, A. (2006, September). Learning styles and problem solving strategies. In 3rd E-Learning Conference (pp. 7-8).

Çağlayan, H. S. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğrenme biçemleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara.

Çağlayan, H. S., & Taşğın, Ö. (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu sınavına başvuran aday öğrencilerin öğrenme biçemlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Dergisi, (20), 199-212.

Erginer, E. (2007). İlköğretim birinci devre çocuklarının öğrenme tercihlerinin değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 19-37.

Ergür, D. O. (2000). Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılıştırılması. Eğitim ve Bilim, 25(118).

Heppner, P. P., & Petersen, C. H. (1982). The development and implications of a personal problem-solving inventory. Journal of counseling psychology, 29(1), 66.

Karabulut, E., & Kuru, E. (2009). Ahi Evran Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin problem çözme becerileri ile kişilik özelliklerinin çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3).

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayın-cılık

Kaya, H., & Akçin, E. (2002). Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 31-36.

Özden, Y. (2014). Öğrenme ve Öğretme (12.basım). Ankara: Pegem Akademi.

Senemoğlu, N. (2013), Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Yargı Yayınevi.

Söylemez, S. (2002). Ergenlerde problem çözme becerisini geliştirmeye yönelik bir grup çalış-ması programının etkisinin incelenmesi. Unpublished master's thesis. İstanbul, Türkiye: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şahin, N., Şahin, N. H., & Heppner, P. P. (1993). Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy and Research, 17(4), 379-396.

Şenduran, F. (2006). Askeri liselerde sporcu öğrenciler ile sporcu olmayan öğrencilerin problem çözebilme, strese karşı koyabilme, uyum becerileri ve başarı düzeyleri. Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitim ve Spor Ana Bilim Dalı, İstanbul.

Şimşek, N. (2002). BİG 16 öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47.

Pehlivan Z., & Konukman, F. (2000). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri-nin problem çözme becerisi açısından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Bildiri Yayınları, s.138, Ankara.

Temel, V., & Ayan, V. (2015). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin problem çözme becerile-ri. Sosyal ve ekonomik araştırmalar dergisi, 17(29), 70.

Ünlü, S., Taşkın, S., Özhan Elbaş, N. (2015). The Learning Styles of the Students at Nursing Department in Faculty of Health Sciences. International Journal of Social Sciences and Educa-tion Research, 1 (4), 1436-1450

Yüksel, E. (2010). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilgisayar tutumları ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Doktora Tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensti-tüsü, İstanbul.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.412004

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.