Comparison of Informatics Technologies and Software Development Course Curricula in 2012 and 2017

Güler Karaman, Umut Karaman

Abstract


The The social changes in many areas thanks to the progress of technology and modernization also manifest themselves in the field of education. Especially, developments in the field of informatics technologies necessitate that these developments would be utilized in the curriculum. In this context, Board of School affiliated to Ministry of National Education (MoNE) renewed the Secondary School Informatics Technologies and Software Development (ITSD) Course Curriculum. As it is known, curriculum development is a dynamic process. The comparison of new curricula with previous curricula provides a perspective to researchers, field specialists, and teachers about the status and nature of the new curriculum. This study is a descriptive screening study aiming to examine thoroughly the new ITSD curriculum which was launched to be implemented in 2017- 2018 academic year. A document review technique was used for the data obtained in the study. The curriculum was compared to the previous one in terms of approach, general objectives, learning areas, achievement, and assessment and evaluation approach and problems that could be experienced in the implementation of the curriculum were discussed. The data source of this study is Informatics Technologies and Software Course curricula belonging to 2012 and 2017 As a result of the study, it was found out that standards-based curriculum understanding was left with Informatics Technologies and Software Development Course curriculum in 2017 and separate units and achievements were generated for each grade. It was suggested that the general objectives of the informatics technologies and software development course are better expressed, the differences between the schools are tried to be eliminated by defining its content clearly, and teachers are offered three different approaches for teaching. Moreover, it is stated that the course can be applied for 1-4th graders within the free activity class time depending on student and parental desire and based on the readiness of students and individual proficiency level of teachers. It is considered that the most important of the problems can be experienced in the implementation of the program is that the courses will not be given as an elective and by an expert teacher for the classes.


Keywords


Informatics, Technology, Software, Informatics Technology and Software Development, curri-culum, comparison, learning areas, achievement.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akbaba-Altun, S. (2006). Complexity of integrating computer technologies into education in Turkey. Educational Technology & Society, 9(1), 176-187.

Akpınar, Y. ve Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online. 13(1).1-4

Akıncı, A. ve Seferoğlu, S.S. (2010). Bilişim şuraları, teknoloji politikaları ve eğitim. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 10 - 12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, 475-482. 15.

Bektaş, C. (2006). İlkögretim Okullarında Bilgisayar Derslerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Elazığ.

Bektaş, C. ve Semerci, Ç. (2008). İlköğretim okullarında bilgisayar derslerine ilişkin öğretmen görüşleri (Elazığ ili örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 195-210.

Çelebi Uzgur, B ve Aykaç, N. (2016). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ege bölgesi örneği), Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13 (34), 273-297.

Duman, H. (2012).Zorunlu formatörlük uygulaması ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gelecekteki konumuna ilişkin öğretmen görüşleri (Adana İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü [EĞİTEK]. (2001). Bakanlığımızca bilgisayar laboratuarı kurulan okullarda görev yapan müdür, müdür yardımcıları, formatör öğretmenler, bilgisayar öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin bilgisayar laboratuarına ilişkin görev talimatı. Ankara, MEB.

Ekiz, D. (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Genişletilmiş 2.Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara.

Glesne, C. (2013) Nitel Araştırmaya Giriş, Ankara: Anı Yayıncılık, (Çev. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu), 2. Baskı.

ISTE (2016). Standards for Students (ebook). https://www.iste.org/standards/for-students

Kabakçı, I., Kurt, A. ve Yıldırım, Y. (2008). Bilgisayar öğretmenlerinin seçmeli bilişim tek-nolojileri öğretim programının uygunluğuna ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. VIII. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı. (sf.518-526). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Kaptan, F. ve Kuşakcı, F. (2002). Fen öğretiminde beyin fırtınası tekniğinin öğrenci yaratıcı-lığına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı (s. 197-202). ODTÜ : Ankara.

Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara, Nobel Yayıncılık.

Karataş, S., Güneş, E.A., Karabulut Coşkun, B. (2012). Bilişim Teknolojileri Dersi ve İlköğ-retimde Önemi. 6.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri- 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 4-6 Oct. 2012,.

Korkmaz, Ö., Çakır, R., Özden, M. Y., Oluk, A., ve Sarıoğlu, S. (2015). Bireylerin bilgisayarca düşünme becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 68-87.

Kural Er, F. ve Güven, B. (2008). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf bilgisayar dersi programının içeriğine ilişkin öğretmen görüşleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 175-184

Merrıam, S. B. (2013) Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (S. Turan,

Çev. Ed.) Nobel Yayınevi: Ankara. (Orijinal basım yılı 2009).

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2007a). Yeni uygulamaya konulan ilköğretim kurumları derslerine ait öğretim programları ve haftalık ders saatleri çizelgesine ilişkin hususlar.

Öztürk, H. T. ve Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi’nin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(12), 63-821.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–2.

Seferoğlu, S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: eleştirel bir bakış ve uygu-lamada yaşanan sorunlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 29; 99-111.

Şerefoğlu Henkoğlu, H. ve Yıldırım, S. (2012). Türkiye’deki İlköğretim Okullarında Bilgisayar Eğitimi: Kuram ve Uygulamadaki Farklılıklar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 23-61.

Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4-14.

Talim Terbiye Kurulu [TTK]. (2006). İlköğretim seçmeli bilgisayar (1–8. sınıflar) dersi öğretim programı. Ankara, MEB. Mart 29,

Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi: Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Ortaokul ve imam hatip ortaokulu bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (5, 6. Sınıflar) öğretim programı.

Öztürk, H. T. ve Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi’nin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(12), 63–821.

Thompson, P. (2013). The digital natives as learners: Technology use patterns and approaches to learning. Computers & Education, 65, 12-33.

Yüksel, İ., ve Sağlam. M. (2012). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayın-cılık.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2543.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.