Teachers' Views about Syrian Students’ Adaptation to School

Filiz Kiremit, Ümmühan Akpınar, Aysel Tüfekci Akcan

Abstract


The aim of this study is to take the opinions of the teachers based on their experience in the adaptation process of the Syrian students attending to schools in Turkey. Qualitative research methods and techniques were used in this study. Research data were collected through semi-structured interviews and analyzed by content analysis. The themes that emerged in the research result; approaches of Turkish teachers to Syrian students, approaches of Turkish students to Syrian students, the situation of Syrian students in Turkish schools and the approach of the parents. In the findings, the most important problem that the Syrian students have experienced was that they could not speak Turkish and adaptation problems in communicating with their peers; the biggest problem that the teachers have experienced was that they could not communicate with the Syrian students and could not integrate them to the educational process. Accordingly, preparation of an educational plan for Syrian students is recommended.


Keywords


Adaptation to school, teacher views and experiences, qualitative research, Syrian students.

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akgündüz, Y. E., Van Den Berg, M. & Haasink, W. (2018). The impact of the Syrian refugee crisis on firm entry and performance in Turkey. World Bank Policy Research Working Paper, 8323. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29291 adresinden edinilmiştir.

Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları. Erzurum Kültür Eğitim Vakfı(EKEV) Akademi Dergisi, 56, 179-190.

Boyraz, Z. (2015). Türkiye'de göçmen sorununa örnek Suriyeli mülteciler. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 7(2), 35-58.

Bozan, İ. (2014). Türkiye’de iç göç hareketleri ve göçün eğitim üzerindeki etkisi: Bir durum çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Brown, J., Miller, J., & Mitchell, J. (2006). Interrupted schooling and the acquisition of literacy: Experiences of Sudanese refugees in Victorian secondary schools. Australian Journal of Language and Literacy, 29(2), 150–162.

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.

Çavuşoğlu, M. (2016, Mart 5). 2016 yılı başında dış politikamız. http://www.mfa.gov.tr/site_media/html/2016-yili-basinda-dis-politikamiz.pdf adresinden edinilmiştir.

El-Khani, A., Ulph, F. & Calam, R. (2018). Syria: Refugee parents’ experiences and need for parenting support in camps and humanitarian settings. Vulnerable Children and Youth Studies, 13(1), 19-29.

Fraine, N., & McDade, R. (2009). Reducing bias in psychometric assessment of culturally and linguistically diverse students from refugee backgrounds in Australian schools: A process approach. Australian Psychologist, 44(1), 16–26.

Hargreaves, S. (2016). Concerns in Turkey about infections from refugees. The Lancet Infectious Diseases, 16(7), 782-783.

Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. Göç Dergisi, 3(1), 29-63.

Kihtir, A. (2003). Avrupa Birliği’nin eğitim politikası (Yayınlanmamış doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Nar, B. (2008). Göçü eğitime ve eğitim yönetimine etkileri (Dilovası örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Öztürk, S. (Temmuz, 2015). Suriye’den göçün etkileri. Gsa Global’i Yaşamak Uluslararası Konferansında sunulmuş bildiri, Roehampton Üniversitesi, Londra.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (M. Bütün & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.

Reçber, S. (Kasım, 2014). Hayatın yok yerindekiler: Mülteciler ve sığınmacılar. VI. Sosyal İnsan Hakları ve Ulusal Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Saracaloğlu, C. (2014). Göçün eğitime ve eğitim yönetimine etkileri (Turgutlu örneği) (Ya-yınlanmamış yüksek lisans tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.

Selçuk, B. (2014). Göçün eğitime ve eğitim kurumlarına yansımaları (Mersin il merkezi örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Toros Üniversitesi, Mersin.

Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan(31), 267-305.

Shany, M., Geva, E., & Melech-Feder, L. (2010). Emergent literacy in children of immigrants coming from a primarily oral literacy culture. Written Language & Literacy, 13(1), 24-60.

Söhn, J. & Özcan, V. (2006). The educational attainment of Turkish migrants in Germany. Turkish Studies, 7(1), 101–124.

Szalanska, J. (2017). Legal protection of Syrian refugees in Turkey against the background of international legal determinants. Polish Quarterly of İnternational Affairs, 26(1), 73-84.

Szente, J., Hoot, J., & Taylor, D. (2006). Responding to the special needs of refugee children: Practical ideas for teachers. Early Childhood Education Journal, 34(1), 15-20.

Uzman, N. ve Kösten, R. (2016). Suriyeli akademisyenlerin bakış açısından Türkiye-Suriye ilişkileri ve sığınmacılar meselesi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Bahar(24), 251-272.

Uzun, E. M. ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı ço-cukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.

Üner, S. (1972). Nüfusbilim sözlüğü. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu. (2013). İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Mü-dürlüğü. http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_kanun.pdf adresinden edinilmiştir.

Yalçın, C. (2004). Göç sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.