Illiterate Women in Turkey and Their Reasons for Non-participation in Literacy Courses: “What Would I Do With Reading, Will My Life Change?”

Nagihan Gokce, Ahmet Yıldız

Abstract


The purpose of this research is (1) to identify illiterate women’s socio-demographic characteristics; (2) to reveal women’s reasons of non-participation in literacy courses and (3) to analyze whether the need of literacy skill changes according to settlement or not. In the research, both quantitative and qualitative methods were used. Statistical data show that illiteracy intensifies in female population in terms of gender; in elderly population in terms of age and in rural area in terms of settlement. Besides, women indicated factors such as child care and home responsibilities, age and age-related reasons, fear of failure, work-related reasons and disapproval of kith and kin as reasons for non-participation in literacy courses. Considering settlement, home responsibilities were mostly indicated by women living in the village; child care was mostly indicated by women living in the squatter settlement and the city center. When considering background of these factors, patriarchal social structure, nature of oral culture surrounding daily life and flow not demanding literacy became prominent.

Keywords


Participation/ non-participation; literacy/ illiteracy; social gender; adult education

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Alica, Z. (2015). Kadınların güçlendirilmesinde okuma yazma eğitiminin kadınların deneyimlerine dayalı olarak incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi veritabanından alınmıştır. (464676)

Aslan, H. (1994). Ülkemizde okumaz-yazmazlığın kadınlar üzerindeki etkileri (Ankara ili örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Barton, D. (1994). Literacy: An introduction to the ecowgy of written language. Oxford: Blackwell.

Barton, D. & Hamilton, M. (1998). Local literacies reading and writing in one comunity. London: Routledge.

Baynham, M. (1995). Literacy practices: Investigating literacy in social contex. London: Longman.

Becker, S. (1997). Incorporating women's empowerment in studies of reproductive health: An example from Zimbabwe. Female Empowerment and Demographic Processes: Moving beyond Cario Semineri, Lund Üniversitesi, Lund.

Beder, H. (1990). Reasons for non-participation in adult basic education. Adult Education Quarterly, 40(4), 207-218.

Bulut, S. F. (2015). Ana-Kız Okuldayız Okuma- Yazma Kampanyası’na ilişkin bir çözümleme. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi veritabanından alınmıştır. (396175)

Bülbül, S. Kavak, Y. Gülbay, Ö. vd. (1999). Yetişkinlere yönelik okuma-yazma kurslarının değerlendirilmesi araştırması nihai raporu. Ankara: MEB/UNICEF Türkiye Temsilciliği.

Creswell, J. W. (2014). Research design qualitative, quantitative and mixed methods approaches (4. Baskı). United Kingdom: Sage Publication.

Çankaya, D. (2005). Migrant adults’ reasons of non-participation in organized adult education activities. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi veritabanından alınmıştır. (206242)

Çıngıllıoğlu, S. (2005). Reasons behind dropouts in adult education: A survey with students of private English language courses in Istanbul. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Darder, A. (2013). Critical leadership for social justice and community empowerment. Social Policy, Education and Curriculum Research Unit. North Dartmouth: Centre for Policy Analyses/ UMass Dartmouth. http://www.umassd.edu/seppce/centers/cfpa/ adresinden erişilmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı (2001). 8. BYKP gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksullukla mücadele özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara: DPT Yayınları. (No: 2599)

Freire, P. (2016). Ezilenlerin pedagojisi. (D. Hattatoğlu & E. Özbek, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orjinali 1968’de yayımlandı)

Freire, P. & Macedo, D. (1998). Okuryazarlık. sözcükleri ve dünyayı okuma. (S. Ayhan, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi. (Orjinali 1987’de yayımlandı)

Giroux, A. H. (1998). Giriş: Okuma- yazma ve siyasal güçlenme eğitbilimi. Okuryazarlık. sözcükleri ve dünyayı okuma içinde (33-.71). Ankara: İmge Kitabevi.

Gökçe, B., Acar, F., Ayata, A., Kasapoğlu, A., Özer, İ. & Uygun, H. (1993). Gecekondularda ailelerarası gele-neksel dayanışmanın çağdaş organizasyonlara dönüşümü. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları.

Gölbaşı, S. (1998).Gecekondu bölgelerinde yaşayan kadınların eğitim ihtiyaçları. (Derbent Mahallesi Örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Heath, S. B. (1986). The functions and uses of literacy. S. Castell, A. Luke and K, Egan (Eds.), Literacy, Society, And Schooling içinde (15-26). London: Cambridge University Press.

Kıratlı, A. (2017). Kadınların Kuran kurslarına katılım örüntüleri. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi veritabanından alınmıştır. (468234)

Kirazoğlu, C. (1996). Reasons for not participating adult education activities. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi veritabanından alınmıştır. (52116)

Kocakurt, S. Ö. (2016). Türkiye’de kırsal alanda okullaşma ve yetişkin nüfusun eğitim durumuna ilişkin bir analiz. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi veritabanından alınmıştır. (456697)

Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (2008). Kadının statüsü ve sağlığı ile ilgili gerçekler. http://kadininstatusu.aile.gov.tr/data/542a8e0b369dc31550b3ac30/kadininsagligiileilili.pdf adresinden alınmıştır.

Malhotra A., Schuler S. R. & Boender C. (2002) Measuring women’s empowerment as a variable in interna-tional development. Washinton, DC: World Bank.

Matjeke, H. J. V. (2004). Barriers to participation in adult basic education and training in the sedibeng and west districts of the gauteng department of education. (Yüksek lisans tezi). https://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/132/velaphi_hj.pdf?sequence=1 adresinden alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (2016). 2000-2015 yılları arası Yetişkin Okuma Yazma Çalışmaları. http://hbo.meb.gov.tr/assets/Docs/okumayazma/istatistik/20025750_20012015_.pdf adresinden alınmış-tır.

Nohl, A. M. & Sayılan, F. (2004). Türkiye’de yetişkinler için okuma yazma eğitimi. Temel eğitime destek projesi teknik raporu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı/Avrupa Komisyonu.

Okçabol, R. (1992-1993). Yetişkin eğitimi ve beceri kursları. Boğaziçi University Journal: Educational Scien-ces. 15, 17-36.

Oğuzkan, T. & Okçabol, R. (1987) Silivri ilçesinde yetişkinlerin öğrenme ilgi ve ihtiyaçları ile öğrenme tecrübeleri. (Yayımlanmamış araştırma raporu). (Boğaziçi Üniversitesi Araştırması Proje No: 85/DO/504)

Oğuzkan, T. & Okçabol, R. (1993). Yetişkinlerin öğrenme ilgi ve ihtiyaçları ile öğrenme tecrübeleri: Silivri ilçesi örneği. Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Özaydınlık, K. (2014). Toplumsal cinsiyet temelinde kadın ve eğitim. Sosyal Politikaları Çalışmaları Dergisi, 14(33), 93-112.

Papen, U (2005) Adult literacy as social practice: More than skills, London and New York: Routledge.

Sayılan, F. (2006). Halk Eğitimi’ne feminist bir bakış. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi, Muğla.

Sayılan, F. (2012). Toplumsal cinsiyet ve eğitim: Olanaklar ve sınırlar. Ankara: Dipnot Yayınları.

Sayılan, F., Balta, E., ve Sahin Ö. (2002). Ankara’nın gecekondu mahallelerinde yaşayan okumaz yazmaz ve işsiz kadınların tespiti araştırması. Ankara: UNDPKSSGM-KASAUM. (Yayınlanmamış araştırma raporu)

Sayılan, F. & Yıldız, A. (2009). Historical and political context of adult literacy in Turkey. The International Journal of Lifelong Education, 28 (6), 735-749.

Schuler, S. R. & Hashemi, S. M. (1993). Defining and studying empowerment of women: A research note from Bangladesh. JSI Working Paper No.3. Boston: JSI Research and Training Institute.

Scribner, S & Cole, M. (1981). The psychology of literacy. Cambridge: Harvard University Press.

Shor, I. (1992). Empowering education: Critical teaching for social change. Chicago: University of Chicago Press.

Street, B.V. (1989). Literacy in theory and practice. New York, Port Chester, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.

Street, B. V. (2003). What’s “new” in the new literacy studies? Critical approaches to literacy in theory and practice. Current Issues in Comparative Education, 5(2), 77–91.

Stromquist, N. P. (2002). Education as a means for empowering women. İçinde J.L. Parpart, S.M. Rai & K.A. Staudt (Ed.) Rethinking empowerment: gender and development in a global/local World (22-38). Londra: Routledge.

Tan, M. (2000). Eğitimde kadın erkek eşitliği ve Türkiye gerçeği. M. G. Tan, Y. Ecevit & S. S. Üşür (Ed.), Kadın erkek eşitliğine doğru yürüyüş içinde (19-115). İstanbul: TÜSİAD Yayınları.

Tekin, M. (1988). Ankara ilinde yetişkinleri örgün yetişkin eğitimi programlarına katılmaya güdüleyen et-menler ve yetişkinlerin katılmada karşılaştıkları güçlükler. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi veri tabanından alınmıştır. (10757)

Türkiye İstatistik Kurumu (2009). 2009 Yoksulluk çalışması sonuçları. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1013 adresinden alınmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu (2014). Yaygın eğitim istatistikleri 2012/’13. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.

Türkiye İstatistik Kurumu (2016). Yetişkin nüfusun cinsiyet ve okuryazarlık durumu. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 adresinden alınmıştır.

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (2017). Literacy rates continue to rise from one generation to the next. (Fact sheet no. 45). http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-2017_0.pdf adresinden alınmıştır.

Ural, O. (1993). The reasons for participating in adult education programs in Turkey. (Yayımlanmamış doktora tezi). Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, A. (2006). Türkiye’de yetişkin okuryazarlığı: Yetişkin okur-yazarlığına eleştirel bir yaklaşım. (Doktora tezi). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi veri tabanından alınmıştır. (231712)
DOI: https://doi.org/10.24106/kefdergi.2737

Refbacks

  • There are currently no refbacks.Creative Commons License  
 Kastamonu Eğitim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.